234 NOTISER.    Lagrådet. Till ledamöter i lagrådet för nästkommande tvåårsperiod hava utsetts av högsta domstolen justitieråden Carl Arvid Svedelius, Carl Adolf Christiansson och Karl Henrik Mauritz Högstedt samt av regeringsrätten regeringsrådet Johan Henrik Herman Palmgren.

    
    Justitiedepartementet. K. M:t har d. 9 maj 1924, sedan kanslirådet Axel Emil Mårten Ericsson utnämnts till generaltulldirektör, till kansliråd i justitiedepartementet utnämnt förste kanslisekreteraren, kanslirådet i K. M:ts kansli Hjalmar Louis Walentin Nyman.

    
    Hovrätterna. K. M:t har
    d. 28 mars 1924 till hovrättsråd i Svea hovrätt utnämnt assessorn därstädes Erik Gustaf Herman Siljeström;
    d. 25 april 1924 till assessorer vid Svea hovrätt förordnat e. o. notarierna Per Vilhelm Santesson, Fredrik Wilhelm Knutsson Killander och Carl Gunnar C:son Hagendahl.

    
    Krigshovrätten. K. M:t har d. 14 mars 1923 förordnat översten John Samuel Montgomery att under tre år fr. o. m. d. 6 april 1924 vara suppleant för den armén tillhörande militäre ledamoten i krigshovrätten.

    
    Häradsrätterna. K. M:t har
    d. 21 mars 1924 beviljat sekreteraren i vattenfallsstyrelsen Olof Håkansson entledigande fr. o. m. d. 1 april 1924 från förordnande att vara vice häradshövding under Svea hovrätt;
    d. 25 april 1924 till vice häradshövding under nämnda hovrätt förordnate. o. notarien Tord Carl Johan Sandström;
    d. 9 maj 1924 till häradshövding i Frosta och Eslövs domsaga utnämnt militieombudsmannen, revisionssekreteraren Gustaf Ferdinand Lindstedt.

    
    Förslag till häradshövdingämbeten. Å förslag till nedannämnda lediga häradshövdingämbeten hava uppförts:
    av hovrätten över Skåne och Blekinge d. 14 mars 1924 till häradshövdingämbetet i Frosta och Eslövs domsaga vice häradshövdingarna Karl Johan Lorentz Fagerlin, Gustaf Adolf Ottosson och Otto Emil Karlsson i nu nämnd ordning och d. 4 april 1924 till häradshövdingämbetet i Listers härads domsaga vice häradshövdingarna Björn Ragnar Zetterstrand, Sigurd Odéen och Per Hansson i nu nämnd ordning; samt
    av Svea hovrätt d. 28 mars 1924 till häradshövdingämbetet i Nora domsaga Zetterstrand och Odéen samt vice häradshövdingen Hans Forsberg i nu nämnd ordning och d. 11 april 1924 till häradshövdingämbetet i Ångermanlands mellersta domsaga Hansson samt vice häradshövdingarna Carl Lundmarker och Otto Emil Karlsson i nu nämnd ordning.

    
    Rådhusrätterna. K. M:t har d. 25 april 1924 till borgmästare i Borås utnämnt rådmannen i staden, vice häradshövdingen Karl Samuel Efraim Sjöstrand.

    
    Lediga notarieplatser i domsagorna.1 I följande domsagor hava lediga notarieplatser anmälts hos redaktionen:
    Bollnäs: andre notarieplatsen ledig att genast tillträdas. Fri bostad i tingshuset med eldning, lyse och städning. Adr. häradsh. Gustaf Gröning, Bollnäs.
    Jämtlands norra: andre notarieplatsen ledig fr. o. m. d. 15 sept. 1924. Adr. häradsh. frih. E. K. Leijonhufvud, Östersund.
    Jämtlands östra: förste notarieplatsen ledig fr. o. m. d. 1 juni 1924. Sökanden bör vara tingsmyndig. Adr. häradsh. A. T. Larsson, Östersund.

 

 

    1 De prenumeranter, som mellan häftenas publicering önska vinna kännedom om nyanmälda lediga notarieplatser, erhålla mot insändande till red. av dubbelt postporto omgående meddelande härom.