UR GRANNLÄNDERNAS

TIDSKRIFTER.

 

    Tidskrift utgiven av juridiska föreningen i Finland 1923 hft 6: A. W. Gadolin, Bjärköa rättens ursprung och etymologi (s. 335—341); Juridiska föreningens förhandlingar 1923 (s. 342—386). — 1924 hft 1: L. Cederberg, Julius Lassen † (s. 1—9); Juridiska föreningens i Finland årsmöte (s. 10—20); Juridiska föreningens förhandlingar (s. 21—24).
    Defensor legis 1923 hft 12: Göran Leopold, Några anmärkningar i anledning av förslag till ny strafflag II och III (s. 341—346). — 1924 hft 1—4: A.W. Gad o lin, Anm. av WILHELM CHYDENIUS : Lärobok i finsk kontraktsrätt (s. 22—35); A. v. Weis senberg, Några anmärkningar i anledning av förslaget till ny lag om makars rättsförhållanden (s. 53—63); Kuno Alfthan, Om reassuradörers betalningsskyldighet vid sjöförsäkring (s. 104—110); Alarik Hernberg, Till frågan om efterindossamentet (s. 125—128).
    Tidsskrift for Retsvidenskap 1924 hft 1: Knoph och Jantzen, Konossementets retslige natur (s. 3—40); E. Olrik, Meddelelser fra den danske Højesterets Praksis (s. 41—99); A. Ehrenzweig, Risikobegrænsning og kravsfortapelse efter de nordiske forslag til lov om forsikringsavtaler (s. 100—121).
    Ugeskrift for Retsvæsen 1924 hft 1—21: N. H. Bache, Medlemspligten igensidige Forsikringsselskaber (s. 1—2); Ægteskabslovgivningens Genoptagelse (s. 7—8); Carl Torp, Det ny Forslag til Lov om Aktieselskaber (s. 9—20); Knud Jarner, Anm. av TROELS G. JØRGENSEN: A. F. Krieger som Jurist (s. 20—21); Knud Jarner, En Reform af vort Tinglæsningsvæsen, Bemærkninger til Vinding Kruse: Tinglysning (s. 25—37, jfr s. 117—126,149—156, 157—158); Spang Hanssen, Straffesager mod personlig umyndige (s. 41—53); Henry Ussing og Knud Jarner, Fra Juristmødet i Kristiania (s. 57—61); Troels G. Jørgensen, Straffelovsudkastets Regel om Frakendelse af Stilling og Virksomhed (s. 65—71); Vinding Kruse, Nogle Bemærkninger om Falskrisiko og om Oprykningsret ved Pant i fast Ejendom (s. 81—88, jfr s. 126—129); H. B. Krenchel, Forslaget til Revision af Aktieselskabsloven af 1917 (s. 101—114); H. U., Anm. av HEINRICH FREUND: Das Zivilrecht Sovjetrusslands (s. 129—131); Troels G. Jørgensen, Nævningernes Kompetence i følge Straffelovsudkastet (s. 133—144).
    Juridisk Tidsskrift 1923 hft 9: Lage Staël von Holstein, Statsfartygsimmunitet (s. 193—205); H. L. E. Wenck, Lausanne-Konventionen, (s. 206—212).
    Nordisk Tidsskrift for Strafferet 1924 hft 1—2: Haakon Breien, Lagmandsretternes Reform. Juryen avløses av Meddomsmænd (s. 1—30); Victor Almquist, Strafflagstiftningens och straffverkställighetens utvecklingsläge i Sverige (s. 40—61 jfr s. 64); E. Olrik och N. Stjernberg, Julius Lassen † (s. 94—99); Georg Stjernstedt, Förundersökning, villkorlig dom och övervakning (s. 109—125); S. Tage-Jensen, Undersögelse af forfalskede Dokumenter (s. 149—163).