Det internationella sjörättsarbetet. Förslagen till konventioner ang. redares begränsade ansvarighet, ang. fartygshypotek och sjöpanträtt samt ang. vissa bestämmelser rörande konossement (Haagreglerna), vilka av den diplomatiska sjörättskonferensen i Bryssel överlämnades till en subkommitté förvidare behandling (se Sv. J. T. 1922 s. 404), hava under förlidet år varit föremål för överläggningar under våren med representanter för svenska redare, köpmän, sjöförsäkringsmän och bankmän samt under sommaren och hösten mellan delegerade för de nordiska länderna.
    Den diplomatiska sjörättskonferensens subkommitté sammanträdde i Bryssel i oktober förlidet år. Av de 24 stater, som deltogo i sjörättskonferensen, voro 12 representerade i subkommittén. Från skandinavisk sida deltogo revisionssekreteraren Algot Bagge för Sverige, professor K. Sindballe för Danmark och expeditionschefen E. Alten för Norge.
    Av de tre konventionsförslagen blevo de s. k. Haagreglerna föremål för en ingående kritik, särskilt från de skandinaviska representanternas sida.
    Efter förhandlingarnas avslutande förklarade ordföranden, dåvarande belgiska kolonialministern Franck, att frågan om anslutning till konventionsförslagen nu komme att av den belgiska regeringen upptagas på vanlig diplomatisk väg.
    Frågan om en internationell lagstiftning angående fraktavtalet har under det gångna året behandlats av den internationella sjörättsföreningen Comité Maritime International. (Se Sv. J. T. 1922 s. 407).
    Redan år 1913 förelåg ett utkast till internationell befraktningslag, utarbetat av en kommitté, som tillsatts av den internationella sjörättsföreningen.
    Föreningen har nu beslutat fortsätta detta arbete "en s'inspirant des travaux entrepris en Scandinavie sur le même objet".
    En kommitté och ett arbetsutskott inom denna kommitté ha tillsatts. I kommittén äro representerade Belgien, Danmark, Frankrike, England, Förenta staterna, Italien, Nederländerna, Norge, Tyskland och Sverige.
    I arbetsutskottet sitta en belgisk, en engelsk, en fransk och en nederländsk representant samt för de skandinaviska staterna revisionssekreteraren Bagge för Sverige, professor Sindballe för Danmark och expeditionschefen Alten för Norge.
    Arbetsutskottet sammanträder i början av nästkommande oktober. Sjörättsföreningens nästa konferens skall hållas under år 1925.
    Slutligen pågår internationellt arbete jämväl på haverirättens område. Före kriget utarbetade en kommitté tillsatt av International Law Association (se Sv. J. T. 1922 s. 405) ett förslag till internationell lag ang. gemensamt haveri.
    Detta förslag har nu åter upptagits och i sammanhang därmed spörsmålet om komplettering av och ändringar i York-Antwerpenreglerna. Dessa frågor ingå bland överläggningsämnena vid den konferens, som International Law Association kommer att hålla i Stockholm 8—13 september i år.
    Frågorna förberedas för närvarande från svensk sida av International Law Associations svenska avdelnings sjörättskommitté. A. B.