NOTISER. 309    Det nordiska lagstiftningsarbetet. D. 11—28 juni 1924 sammanträdde i Stockholm lagberedningen och den danska familjerättskommissionen för gemensamma överläggningar angående vissa till arvsrätten hörande spörsmål. Ledamöter i den danska kommissionen äro professor V. Bentzon, ordf., departementschef F. Schrøder och kontorchef A. Svendsen med sekretær J.Faurholt såsom sekreterare.
    D. 11 till d. 23 juni 1924 var i Stockholm samlat ett utskott bestående av delegerade från de nordiska försäkringslagstiftningskommittéerna. De främmande delegerade voro från Finland presidenten K. Ignatius, från Danmark prof. E.Torp och byretsdommer A. Bentzon samt från Norge höjesteretsadvokaten N.L. Bugge och professor F. Stang.
    Delegerade för de nordiska sjölagstiftningskommittéerna sammanträdde i juni 1924 i Tisvilde i Danmark. Delegerade för Sverige voro revisionssekreteraren A. Bagge och hovrättsrådet H. Wikander.

 

    Svensk avdelning av International Law Association (se Sv. J. T. 1922 s. 405) avhöll under ordförandeskap av professor Östen Undén sitt årssammanträde d. 27 mars 1924. Styrelseledamöterna återvaldes med undantag av konsul C. A. Kjellberg, som undanbett sig återval. I dennes ställe utsågs f. d. revisionssekreteraren Carl Berg.
    Till revisorer utsågos advokaten C. L. Schönmeyr och hovrättsrådet Hugo Wikander, den sistnämnde efter revisionssekreteraren Berg.
    Till ordförande och vice ordförande samt till verkställande utskott utsågs samma personer som förut.
    Av styrelseberättelsen framgick, att antalet medlemmar inom den svenska föreningen uppginge till 88, av vilka 33 även voro medlemmar av den engelska föreningen. Vid sammanträdet lämnades en del upplysningar rörande den kongress, som International Law Association skall hålla i Stockholm under andra veckan i september 1924. Kongressen skall i mer högtidliga former öppnas å riddarhuset, varefter dess sammanträden skola hållas i första kammarens plenisal. Konungen och kronprinsen hava satt i utsikt, att, om de vid ifrågavarande tid befunne sig i Stockholm, närvara vid kongressens öppnande. Statsminister Trygger och utrikesministern friherre Marks von Würtemberg hava benäget åtagit sig att, därest de därtill anmodades och voro oförhindrade, vid kongressen fungera såsom president resp. vice president för Sverige, och flera medlemmar av styrelsen hava förklarat sig villiga att åtaga sig befattning såsom ordförande eller vice ordförande inom de särskilda kommittéer, som kunde komma att fungera. Bland de frågor, som skulle behandlas å kongressen märkas bland andra följande: skyddande av minoriteters rätt, stadgar för en permanent internationell brottmålsdomstol, gemensamt haveri, territorialgränsen till sjöss, främmande domars rättskraft, lufttrafikrätt, kommersiell arbitration m. m. Fullständigt program skulle komma att senare kringsändas från den engelska föreningens sekretariat. De föredrag, söm medlemmar önska hålla å kongressen, böra vara insända till International Law Associations generalsekreterare Dr Hugh H. L. Bellot, 2 King's Bench Walk, Temple E. C. 4, London, före utgången av maj 1924. Beträffande det språk, på vilket förhandlingarna skola föras, föreskrives i International Law Associations stadgar, att förhandlingarna (liksom protokoll-

310 NOTISER.föringen) skola ske på det lands språk, där kongressen är samlad, så framt icke kongressen besluter annorlunda. Men varje medlem är oförhindrad att yttra sig skriftligen eller muntligen på sitt eget lands språk.
    Från International Law Associations sekretariat har ingått en framställning, att den svenska föreningen måtte efter att hava inhämtat upplysningar om uppfattningen inom försäkringsmanna-, redare-, dispaschörs- och andra intresserade kretsar avgiva yttrande om önskvärdheten av bibehållande i nu befintligt eller reformerat skick av York-Antwerpenreglerna. På förslag av revisionssekreteraren Bagge beslöt föreningen att åt den inom föreningen tillsatta sjörättskommittén skulle uppdragas att vidtaga dessa åtgärder och uppdrogs åt herr Bagge att sammankalla sjörättskommittén för nyssnämnda ändamål.
    Vid sammanträdet höll herr Hasselrot ett föredrag över ämnet "Några synpunkter beträffande gemensamma haveriets reformering."

G. H—s.