31UR GRANNLÄNDERNAS

TIDSKRIFTER.

 

    Tidskrift utgiven av juridiska föreningen i Finland 1923 hft 4—5: L. Cederberg, Försäkringsgivarens regressrätt (s. 185—239); R. A. Wrede, Ett trehundraårsminne (s. 251 — 271); O. Hj. Granfelt, Två skrifter av Åbo Hovrätts första i Finland födda president, friherre Jöns Knutsson Kurck (s. 272—279); Wilhelm Chydenius, Ny äktenskapsrätt (s. 282—322).
    Defensor legis 1923 hft 9—11: Göran Leopold, Några anmärkningar i anledning av förslag till ny strafflag I (s. 241—246); Filip Holmqvist, Om skriftjämförelse och dess betydelse som bevismedel vid svensk domstol (s. 287 —297); Bertil Taucher, Några synpunkter beträffande gällande språklags tilllämpning i praktiken (s. 311—313).
    Tidsskrift for Retsvidenskap 1923 hft 1-4: Johan Bredal, Voldgiftssaken mellem Norge og United States angående de i 1917 rekvisitionerte norske skibsbygninger (s. 1—45); Troels G. Jørgensen, Erstatning for uforskyldt Strafforfølgning (s. 46—54); V. Lundstedt, Kritik av nordiska skadeståndsläror (s. 55—154); Kaarlo Ignatius, Domstolarna och grundlagsvidriga lagar (s. 155—161); H. Munch-Petersen, Anm. av R. A. WREDE: Finlands gällande civilprocessrätt (s. 162 — 167); P. C. Solberg, Den første erhververs ret (s. 181—206); Edw. Hambro, Fra den norske Høiesterets praksis i de senere aar (s. 207—302); Frantz Dahl, In memoriam, N. Lassen; Ernst Treffenberg, Om nedsättning av aktiekapital (s. 345—370); S. Skarstedt, Från Högsta Domstolen i Sverige (s. 371—385); Chr. Junior, A. E. Rodhe og W.P. Sommerfeldt, Nordisk Litteraturfortegnelse 1920 (s. 412—493); † Julius Lassen (s. 494).
    Medlemsblad for den norske dommerforening 1923 nr 60—61: Kravet om reform av lagmandsretten (s. 3 — 29). Om utvickelse av forhörsrettens domskompetens (s. 29-36).
    Ugeskrift for Retsvœsen 1923 hft 27—52: Ragnar Knoph, Nogen ord om dommerens stilling til kutymene (s. 177—192); J. Hartvig Jacobsen, Det tredje Udkast till ny Straffelov (s. 193- 224); Viggo Bentzon, Gælder Arvefr. § 24 om Graden af Testamentsvidners »Paalidelighed og Upartiskhed» stadig uændret? (s. 241 — 243); Henry Ussing, Erstatning for Tab af Forsørger efter det nye Straffelovsudkast (s. 257 — 261, jfr 273—275); Poul Jacobsen, Minoritetens og de enkelte Aktionæres Ret i Aktieselskabet (s. 264—268); Julius Lassen, Nogle Bemærkninger om Definitionen i Retsliteraturen (s. 310—322); Frantz Dahl, Oversigt over Jul. Lassen's Forfattervirksomhed (s. 323—336).
    Juridisk Tidsskrift 1923 hft 7—8: N. Cohn, Erstatningsretlige Spørgsmaal (s. 129—152); Knud Berlin, Ligeretsbestæmmelsen i den dansk-islandske Forbundslov (s. 153—179).
    Nordisk Tidsskrift for Strafferet 1923 hft 4: S. Tage-Jensen, Undersøgelser paa Gerningssteder m. v. (s. 253—255); O. Haack, Den danske Straffelovs Reform (s. 256—259); Troels G. Jørgensen, Straffedomme som Grundlag for Rettighedsfortabelse (s. 260—266); G. Lett, Sikkerhedsforanstaltninger i Stedet for Straf (Straffelovsudkastets Kap. 8), (s. 267—282).
    Nordisk Administrativt Tidsskrift 1923 hft 3 — 4: Carl Platou, Forenklings og sparekomitteen i Norge (s. 153—175); Gabriel Thulin, Sättet för proposition och omröstning, när kvalificerad majoritet erfordras, enligt svensk rätt och praxis (s. 181—191); A. Helper, Udkast til dansk Lov om tilsyn med Forsikringsvirksomhed (s. 204—210); G. I., Besparingar i den svenska statsförvaltningen (s. 220—226).