Nytt Juridiskt Arkivs 50-årsjubileum. I mitten av maj 1874 utkom första häftet av Nytt Juridiskt Arkiv, innevarande år vid samma tidpunkt avslutades femtionde årgången av tidskriftens Avd. I (lagskipningsområdet).Till högtidlighållande av det jubileum, tidskriften sålunda kunde fira, gav Aktiebolaget P. A. Norstedt & Söner — tidskriftens mångårige förläggare — d. 28 maj 1924 i Grand hotells festvåning middag, till vilken inbjudits justitieministern, tidskriftens båda utgivare, medlemmar av Högsta domstolen m. fl. för tidskriften verksamma eller intresserade personer. Bolagets chef f. d. kammarrättsrådet Conrad Carleson utbragte vid middagen en minnesskål för tidskriftens grundläggare vice häradshövdingen G. B. A. Holm och vände sig med ett tack särskilt till justitierådet S. Skarstedt, den ende närvarande av utgivarna och tillika den, vilken närmast redigerar arkivets Avd. I. I sitt svar gav justitierådet Skarstedt bl. a. ett varmt erkännande av tidskriftens stora förbindelse till fröken Anna Montelius, som under en lång följd av år på ett synnerligen förtjänstfullt sätt biträtt vid tidskriftsarbetet, erinrade om den betydande del framlidne kanslirådet Albert Lindhagen på sin tid tagit däri och uttalade sitt hjärtliga tack särskilt till sina nuvarande trägnaste medarbetare, för referaten justitierådet Axel Edelstam och för notiserna registratorn Hugo Ocklind.

 

    Sveriges advokatsamfund höll d. 28 maj 1924 ordinarie årsmöte i Stockholm. Mötet, som besöktes av ett 90-tal medlemmar, öppnades av samfundets ordförande, advokaten Forssner. Till ledamöter i styrelsen omvaldes herrar Tom Forssner, ordf., Erik Leman, v. ordf., Oskar Hedenskog, Berndt E. Drakenberg och Anders Nordström. Efter herr Gösta Huselius, som förklarat sig icke vilja mottaga återval, samt herr Otto L. Fürstenberg, vilken under året avlidit, nyvaldes till styrelseledamöter herrar Eliel Löfgren och Georg Stjernstedt. Till suppleanter i styrelsen omvaldes herrar Henrik Almstrand, Sven Themptander, Otto Lagerström, Carl Liwijn, A. Hemming-Sjöberg och Emil Henriques, varjämte efter herrar John Tjerneld, som undanbett sig återval, och Georg Stjernstedt, vilken ingått i styrelsen som ordinarie, nyvaldes herrar Carl Lundqvist och Göran Kalling. Till revisorer utsågos herrar L. Levy och G. Lindgren.
    Av styrelsens berättelse framgick att antalet ledamöter i samfundet vid 1923 års utgång uppgick till 309.
    Efter de löpande ärendenas slutbehandling förekom dels föredrag av professor Johan C. W. Thyrén rörande "Straffsystemet i svenska strafflagförslaget 1923", dels inledningsföredrag av advokaten A. Hemming-Sjöberg om "Några spörsmål rörande rättsförhållandet mellan uppdragsgivare, syssloman och dennes substitut". Efter det senare föredraget uppstod en livlig diskussion.