Det trettonde nordiska juristmötet. Delegerade för de danska, finländska, norska och svenska styrelserna för de nordiska juristmötena hava d. 22 och 23 juni 1924 sammanträtt i Stockholm för överläggning om vissa frågor rörande det trettonde nordiska juristmötet, som i mitten av augusti månad 1925 skall hållas i Helsingfors. Delegerade voro från Danmark professor H. Munch-Petersen och højesteretsdomer J. Møller, från Finland presidenten i Finlands högsta domstol J. Grotenfelt och professorn f. d. justitierådet O. Hj. Granfelt, från Norge höiesterets justitiarius H. Scheel och professor F. Stangsamt från Sverige excellensen friherre E. Marks von Würtemberg och statsrådet B. Ekeberg. Förhandlingarna leddes av den finländska styrelsens ordförande, presidenten Grotenfelt.

    I anledning av den vid senaste juristmötet i Kristiania fattade resolutionen, vari hemställdes, bl. a., att den gemensamma styrelsen måtte taga under övervägande lämpligheten av att försöksvis hänvisa vissa överläggningsämnen till sektionsmöten, beslöts, att två ämnen skola behandlas i plenum och fyra ämnen å tvenne sektioner och att sektionsbehandlingen skall äga rum under den andra av de tre mötesdagarna. I anslutning till önskemål, framställda i nyssberörda resolution, beslöts vidare att allenast en korreferent skall utses för vartdera av de båda plenarämnena. Beträffande sektionsämnena skall någon av referenten författad uppsats ej utdelas till mötesdeltagarna utan blott vissa av honom författade teser tillhandahållas i sedvanlig tid före mötet. Referenten å sektionsmöte skall däremot, i motsats till referent å plenarmöte,

416 NOTISER.inleda förhandlingarna med ett muntligt föredrag, i vilket de av honom framförda synpunkterna närmare utvecklas. Å sektionsmötena skola några på förhand utsedda korreferenter ej finnas. Nu nämnda åtgärder åsyfta att skaffa plats för ett allmänt deltagande i diskussionen. Även vad som förekommit vid sektionsmötena skall in extenso upptagas i den tryckta berättelse över förhandlingarna, som sedermera utgives.
    Följande ämnen skola, med förbehåll av jämkningar i formuleringen, förekomma å mötet: 1) Utvidgad ideell egendomsrätt eller upphovsmannarätt, vilken fråga varit föremål för uppmärksamhet hos Nationernas förbund. 2) Om gäldenärs skadeståndsskyldighet vid försummad penningbetalning, med särskild hänsyn till valutaförsämring. Dessa två ämnen skola behandlas i plenum. 3) Huvudgrunderna för en eventuell nordisk lagstiftning om skuldebrev. 4) Bör vid fall av lindrigare brottslighet eller under vissa andra omständigheter åklagare äga underlåta åtal och domstol äga befria från straff, oaktat en i lag med straff belagd handling konstaterats? 5) Förberedande skriftväxling och annan förberedelse i civila mål före huvudförhandlingen vid domstol. 6) Ersättning för förlust av försörjare. De fyra sistnämnda ämnena skola behandlas å sektioner. Uppgift om referenter och korreferenter kommer att lämnas senare.