NOTISER. 421    Nedre justitierevisionen. K. M:t har
    d. 6 juni 1924 förordnat nedannämnda personer att fr. o. m. d. 1 juli tillsvidare t. o. m. d. 31 dec. 1924 med egna rotlar tjänstgöra såsom revisionssekreterare, nämligen hovrättsråden Harald Waller, Carl Albert Brycker och Ragnar Lundbergh samt vice häradshövdingen Sigurd Odéen;
    d. 25 juli 1924 förordnat hovrättsrådet Seve Ellenis Ekberg att fr. o. m. d. 1 aug. tillsvidare t. o. m. d. 31 dec. 1924 med egen rotel tjänstgöra såsom revisionssekreterare;
    s. d. till revisionssekreterare utnämnt hovrättsrådet Harald Waller.

 

    Hovrätterna. K. M:t har
    d. 20 juni 1924 förordnat kommendören vid flottan Henning Axel Morny Eneström att tillsvidare under tre år vara militär ledamot i krigshovrätten samt till ersättare för denne förordnat kommendören vid flottan Gunnar Unger;
    d. 25 juli 1924 till hovrättsråd i Svea hovrätt utnämnt assessorn Olof Ivarsson Hœggström;
    d. 8 sept. 1924 till assessor i Göta hovrätt förordnat e. o. notarien Carl Harald Victor Schneider;
    s. d. beviljat hovrättsrådet i Göta hovrätt Axel Nikolaus Romberg avsked från hovrättsrådsämbetet fr. o. m. d. 9 sept. 1924;
    d. 23 sept. 1924 till assessor i Svea hovrätt förordnat jur. d:r, fil. kand. Alvar Henning Montelius.

 

    Häradsrätterna. K. M:t har d. 25 juli 1924 till häradshövding i Västra Värends domsaga utnämnt revisionssekreteraren Gustaf Alfred Casimir Lindwall.

 

    Vattendomstolarna. K. M:t har
    d. 21 aug. 1924 förordnat nedannämnda personer att fr. o. m. d. 1 sept. 1924 tillsvidare t. o. m. utgången av år 1927 vara vattenrättssekreterare, nämligen vid Söderbygdens vattendomstol vice häradshövdingen Johan Wandén, samt vid Västerbygdens vattendomstol vice häradshövdingen David Gunnar Lundström;
    d. 23 sept. 1924 förordnat vattenrättssekreteraren vid Österbygdens vattendomstol, vice häradshövdingen Karl Fabian Appelberg att fortfarande fr. o. m. d. 1 jan. 1925 tillsvidare t. o. m. utgången av år 1927 vara vattenrättssekreterare vid nämnda vattendomstol.

 

    Rådhusrätterna. K. M:t har
    d. 8 sept. 1924 till borgmästare i Borås utnämnt häradshövdingen i Marks domsaga Wilhelm Norén;
    d. 23 sept. 1924 utnämnt till borgmästare i Karlshamn förste rådmannen där Ernst Fredrik Theodor Lindberg och till borgmästare i Skellefteå jur. kand. Carl Edmé Thomas Lundquist.

 

    Borgmästarämbetena i småstäderna. Genom beslut d. 20 juni 1924 har K. M:t förklarat hinder från K. M:ts sida icke vidare föreligga mot återbesättande i föreskriven ordning av borgmästarbefattningen i Skellefteå.
    Vidkommande Trosa, Nora och Kungälv har K. M:t däremot genom beslut d. 27 juni 1924, med hänsyn till innehållet i 2 § i en d. 13 juni 1924 utfärdad lag om stads läggande under landsrätt, funnit utredningen, huruvida dessa städer må läggas under landsrätt, böra fullständigas. K. M:t har därför anbefallt vederbörande länsstyrelse att med ledning av en inom justitiedepartementet med föranledande av nämnda lag upprättad promemoria föranstalta om utredning i de i promemorian angivna hänseenden. Tillika har K. M:t förordnat, att i avbidan på utredningens fullbordan med borgmästarbefattningarnas återbesättande skulle anstå. (Jfr Sv. J. T. 1923 s. 149 och 207.)

 

RIKSDAGEN

 

har nedannämnda dagar år 1924 slutligt behandlat följande ärenden, i vilka lagutskott avgivit utlåtande:
    d. 31 maj: k. prop. nr 23 med förslag till lag om fortsatt tillämpning av lagen d. 20 maj 1921 ang. förbud i vissa fall för bolag och ekonomisk

422 RIKSDAGEN.förening att förvärva fast egendom ävensom i ämnet väckt motion (ALU 29), prop. bifallen;
    väckta motioner (I:48 och II:169) om skrivelse till K. M:t ang. lagstiftning för beredande av större trygghet att vid övergång av äganderätt till jordbruksfastighet samhällets bästa och den jordbrukande befolkningens intressen måtte tillgodoses (ALU 30), avslagna;
    väckta motioner (I:90 och II:171) om skrivelse till K. M:t ang. lagstiftning rörande förbud att i fråga om äganderätt till fastighet vara bulvan för annan (ALU 31). I skrivelse till K. M:t anhöll riksdagen, att K. M:t måtte låta skyndsamt utarbeta och för riksdagen framställa förslag till bestämmelse med syftemål att förhindra, att de rättssubjekt, för vilka inskränkande bestämmelser i rätten att förvärva fast egendom gälla, genom anlitande av bulvaner kringgå dessa bestämmelser, ävensom att avveckla redan uppkomna dylika bulvanförhållanden;
    väckta motioner (I:101 och II:182) med förslag till lag ang. förbud i vissa fall för enskild person att förvärva fast egendom (ALU 32), avslagna;
    väckta motioner (I:100 och II:181) med förslag till dels lag om utsträckt tillämpning av lagen d. 25 juni 1909 om inskränkning i rätten att erhålla ägostyckning, dels ock lag om viss inskränkning i rätten till jordavsöndring (ALU 33). I anledning av motionerna antog riksdagen för sin del lag om ändrad lydelse av 1 § i nyssnämnda lag d. 25 juni 1909, samt lag om ändrad lydelse av 20 § 1 mom. och 22 § i lagen d. 27 juni 1896 om hemmansklyvning, ägostyckning och jordavsöndring;
    väckt motion (II:9) om visst tillägg till 18 kap. 15 § strafflagen (FLU 39), avslagen;
    d. 4 juni: k. prop. nr 190 med förslag till lag om återköpsrätt till fast egendom m. m. ävensom i ämnet väckta motioner (FLU 40), prop. bifallen med vissa ändringar;
    k. prop. nr 125 med förslag till lag om ändrad lydelse av 1 kap. 4 § rättegångsbalken m. m. ävensom i ämnet väckta motioner (FLU 41). Prop:s förslag om ändrad lydelse av 1 kap. 4 § RB bifölls; i fråga om stadsläggande under landsrätt bifölls en av herr Pettersson i Södertälje m. fl. avgiven reservation;
    väckta motioner (I:95 och II:176) om skrivelse till K. M:t ang. dels lagstiftning rörande upplåtelse med åborätt av jord utav krono- eller ecklesiastik natur, dels ock ordnande av kreditgivning åt innehavare av med åborätt upplåten jord (FLU 42). I skrivelse till K. M:t anhöll riksdagen dels att K. M:t måtte ägna fortsatt uppmärksamhet åt frågan om lämpliga nya former för upplåtelse av statens domäner för främjande av egna hemsrörelsen och bildandet av nya smärre jordbruk samt därvid jämväl taga under övervägande, huruvida upplåtelse av kronans jord må kunna ske med tryggad besittningsrätt, dels ock att, därest efter ytterligare utredning och överarbetning av kronolägenhetskommissionens i ämnet avgivna förslag skulle befinnas, att en tryggad besittningsrätt kan anordnas med tillbörligt tillgodoseende av såväl det allmännas som nyttjanderättshavarens befogade intressen, K. M:t måtte för riksdagen framlägga det förslag, vartill utredningen kan föranleda;
    k. prop. nr 224 med förslag till lag om viss panträtt i spannmål (FLU43), bifallen med viss ändring;
    väckta motioner (I:94 och 132 samt II:175 och 282) dels med förslag till lag om rätt i vissa fall för nyttjanderättshavare att inlösa under nyttjanderätt upplåtet område, m. m., dels ock om skrivelse till K. M:t ang. utvidgning av tillämplighetsområdet för den nuvarande lagstiftningen i ämnet (ALU 34). I anledning av motionerna anhöll riksdagen att K. M:t måtte dels för nästkommande års riksdag framlägga förslag till reviderad lagstiftning om rätt för nyttjanderättshavare med egna hus å annans grund att inlösa det upplåtna området, dels ock skyndsamt vidtaga åtgärder, att innehållet i gällande lagstiftning i förevarande ämne på ett mera effektivt sätt än hitintills skett bringas till därav intresserades kännedom ute i orterna;
    d. 5 juni: k. prop. nr 212 med förslag till lag om ändrad lydelse av 2 § 8:o) i lagen d. 26 maj 1909 om K. M:t regeringsrätt (ALU 35), bifallen;

RIKSDAGEN. 423    väckta motioner (I:91 och II:172) om skrivelse till K. M:t ang. socialarrendelag (ALU 36). I skrivelse till K. M:t anhöll riksdagen, att K. M:ttäcktes snarast låta utarbeta och för riksdagen framlägga förslag till lagstiftning, syftande till att bereda vissa arrendatorer och brukare av annans jordstörre trygghet och en jämväl i övrigt förbättrad ställning i arrendeförhållandet;
    väckta motioner (I:92 och II:173) om skrivelse till K. M:t ang. framläggande till riksdagen om förslag till lag om tvångsavlösning av arrendejordbruk (ALU 37), avslagna;
    väckta motioner (I:87 samt II:168 och 189) med förslag till lag om förlängning av vissa arrendeavtal (ALU 38). I anledning av motionerna antog riksdagen för sin del ett förslag till lag om förlängning av vissa arrendeavtal;
    väckta motioner (I:97 och II:178) om skrivelse till K. M:t ang. lagstiftning om expropriation av jord såväl för bildande av nya jordbruk somför bostadsändamål (ALU 39), avslagna;
    väckta motioner (I:93 och II:174) ang. förslag till dels vanhävdslag dels ock lag om skydd för åbyggnader å jordbruksfastighet (ALU 40). I skrivelse till K. M:t hemställde riksdagen, att K. M:t ville skyndsamt låta utarbeta och för riksdagen framlägga förslag till lag rörande vanhävd å jordbruk. Därjämte antog riksdagen för sin del lag om ändrad lydelse av 1 och 2 §§ i lagen d. 25 juni 1909 ang. uppsikt å vissa jordbruk i Norrland, Dalarne och Värmland;
    väckta motioner (I:98 och II:179) om skrivelse till K. M:t ang. åstadkommande av en organisation för handläggning av de sociala jordärendena (ALU 41), avslagna;
    k. prop. nr 230 med förslag till lag om befrielse för vissa marinen tilldelade värnpliktiga från viss tjänstgöringsskyldighet (ALU 42), bifallen;
    väckta motioner (I:106 och II:194) om skrivelse till K. M:t med anhållande om utarbetande av en lagstiftning om driftsnämnder (ALU 43), avslagna.

    Sammansatt lag- och annat utskott har avgivit utlåtande i bl. a. följande frågor:
    väckta motioner (I:120 och II:114) rörande tid för ikraftträdande av lagen d. 22 juni 1923 innefattande bestämmelser ang. kvinnas behörighet att innehava statstjänst och annat allmänt uppdrag m. m. (Sms Stats- o.FLU 6), avslagna;
    k. prop. nr 223 med förslag till lag med särskilda bestämmelser ang. olovlig befattning med spritdrycker och vin m. m. (Sms Bev o. FLU 1), bifallen med vissa ändringar.

    Utöver de frågor, i vilka lagutskott eller sammansatt lag- och annat utskott avgivit utlåtande, hava följande lagfrågor av allmännare intresse varit under behandling i riksdagen:
    väckta motioner (I:52 och II:134) om beredande av ersättning åt innehavare av kommunala förtroendeuppdrag m. m. (KonstU 1). I anledning av motionerna antog riksdagen för sin del vissa förslag till lagar om ändring i kommunallagarna;
    väckt motion (I:13) om rätt för stadsfullmäktige att välja två vice ordförande (KonstU 2). I anledning av motionen antog riksdagen för sin del förslag till lag om ändrad lydelse av § 32 i förordningen om kommunalstyrelse i stad;
    k. prop. nr 19 med förslag till lag om ändrad lydelse av 71 § i lagen d. 26 nov. 1920 om val till riksdagen jämte i ämnet väckta motioner (Konst U6), prop. bifallen;
    k. prop. nr 137 med förslag till lag om förvärvande och förlust av svenskt medborgarskap ävensom i ämnet väckt motion (KonstU 27), prop. bifallen;
    k. prop. nr 179 med förslag till lag om ändring i vissa delar av lagen d. 26 nov. 1920 om val till riksdagen äversom i ämnet väckta motioner (KonstU28), prop. bifallen med vissa ändringar;
    k. prop. nr 149 med förslag till ändrad lydelse av § 72 riksdagsord-

424 RIKSDAGEN.ningen jämte i ämnet väckt motion (KonstU 29). Riksdagen antog såsom vilande det i prop. framlagda lagförslaget. I anledning av motionen antog riksdagen såsom vilande förslag till ändrad lydelse av § 73 riksdagsordningen;
    k. prop. nr 188 med förslag till lag om landsting m. m. ävensom i ämnet väckta motioner (KonstU 30 och 35), prop. bifallen med vissa ändringar;
    k. prop. nr 219 med förslag till ändrad lydelse av § 2 4:o tryckfrihetsförordningen (KonstU 31). Riksdagen antog såsom vilande det framlagda lagförslaget;
    k. prop. nr 142 ang. utsträckning av tiden för anmälan om inlösen av skattefrälseräntor (StatsU 37), bifallen;
    k. prop. nr 194 med förslag till förordning ang. fortsatt tillämpning av förordningen d. 13 april 1922 om ändrad lydelse av 3 § i förordningen d. 6 nov. 1908 ang. en särskild stämpelavgift vid köp och byte av fondpapper (BevU 27), bifallen;
    k. prop. nr 192 ang. statsmonopolet å tobakstillverkningen i riket ävensom i ämnet väckta motioner (BevU 35). Riksdagen beslöt, bl. a., att antaga vid prop. fogade förslag till förordning om vissa ändringar i förordningen d. 15 dec. 1914 ang. statsmonopol å tobakstillverkningen i riket m. m.;
    k. prop. nr 204 med förslag till förordning om ändring i vissa delar av förordningen d. 28 okt. 1910 om taxeringsmyndigheter och förfarandet vid taxering m. m. (BevU 36), bifallen med vissa ändringar;
    k. prop. nr 71 med förslag till förordning ang. fortsatt tillämpning av förordningen d. 17 maj 1923 om utgörande av en särskild stämpelavgift i vissa fall vid köp, byte eller införsel till riket av pärlor med flera lyxvaror (BevU 37), bifallen;
    k. prop. nr 193 med förslag till förordning om vissa ändringar i förordningen d. 1 juli 1918 ang. handel med skattefri sprit m. m. ävensom i ämnet väckt motion (BevU 40), prop. bifallen;
    k. prop. nr 206 med förslag till förordning om ändring i vissa delar av förordningen d. 2 juni 1922 om automobilskatt m. m. ävensom i ämnet väckta motioner (BevU 41), prop. bifallen med vissa ändringar;
    k. prop. nr 207 med förslag till förordning om ändrad lydelse av 11 § och 15 § 4 mom. av förordningen d. 28 okt. 1910 om taxeringsmyndigheter och förfarandet vid taxering (överförmyndares uppgiftsskyldighet), (BevU 43), bifallen;
    k. prop. nr 165 med förslag till förordning om fastighetstaxering åren 1925 och 1926 m. m. ävensom i ämnet väckt motion (BevU 44), prop. bifallen;
    k. prop. nr 218 med förslag till förordning om ändring i vissa delar av förordningen d. 19 nov. 1914 ang. stämpelavgiften ävensom i ämnet väckt motion (BevU 50), prop. bifallen med viss ändring;
    k. prop. nr 225 med förslag till förordning ang. fortsatt tillämpning av förordningen d. 8 juni 1923 ang. omsättnings- och utskänkningsskatt å spritdrycker m. m. (BevU 51), bifallen;
    k. prop. nr 11 med förslag till lag ang. upphävande av danska och norska skiljemynts giltighet som lagligt betalningsmedel i Sverige (BankoU 4),bifallen;
    k. prop. nr 94 med förslag till förordning om ändrad lydelse av §§ 4 och 5 i förordningen d. 16 maj 1890 ang. de allmänna grunder, som vid hypoteksföreningars bildande och framtida verksamhet skola till efterrättelse lända (BankoU 49), bifallen;
    k. prop. nr 95 med förslag till lag om ändrad lydelse av 2 § 1 mom. i skogsvårdslagen d. 15 juni 1923 jämte i ämnet väckt motion (JordbrU 30), prop. bifallen;
    k. prop. nr 213 med förslag till lag om ändring i vissa delar av lagen d. 23 okt. 1891 ang. väghållningsbesvärets utgörande på landet jämte i ämnet väckta motioner (I:184 och 186, II:285, 294, 295 och 298) (JordbrU 69). Prop. samt motionerna I:184, II:294 och 295 ävensom II: 285 i vad den sammanfaller med I:184 och II:294 bifallna.

E. L.