Föreningen Sveriges häradshövdingar sammanträdde till ordinarie möte i Svenska Läkarsällskapets hus i Stockholm d. 4 okt. 1924 under ordförandeskap av häradshövdingen A. Olivecrona. Till vice ordförande utsågs f. d. häradshövdingen H. Rohtlieb. Såsom sekreterare fungerade häradshövdingen Per Hansson.
    Sedan förvaltningsberättelsen föredragits, övergick mötet till behandling av ämnet: "Huru bör biträdesfrågan i domsagorna ordnas under behörigt hänsynstagande till det allmännas krav på rättsskipningens handhavande av fullt kvalificerade domare, domsagornas behov av mera permanenta och kvalificerade biträden samt intresset av en tillfyllestgörande juristutbildning?" Efter inledningsanförande av häradshövdingen K. Schlyter (jfr Sv. J. T. 1924 s. 412) yttrade sig i diskussionen häradshövdingarna N. Edling, F. Ahlgren, Ahlström, Zethelius, Grenander, Bergelmer, Håkanson, Arhusiander, af Ekenstam, Helling, Chr. Ahlgren, Colleen, Rohtlieb, Petrén, Munck af Rosenschöld, Lindquist,Wihlborg, Söderström, Wetterling, Ribbing och Linders. Sedan olika resolutionsförslag framställts och diskuterats, beslöts på förslag av hr Linders, att frågan skulle tills vidare bordläggas. Vid behandlingen av detta ärende närvoro utrikesministern frih. Marks von Würtemberg, justitieministern Ekeberg och statsrådet Hasselrot.
    I ett flertal av de övriga ärendena å föredragningslistan beslötos framställningar till K. M:t. Sålunda beslöt föreningen uppdraga åt styrelsen att ingå till K. M:t med underdåning hemställan, att dels tiden för fullgörande av inteckningsböckernas granskning måtte förlängas med ett år, dels ersättning måtte beviljas för därmed förenade kostnader, dels granskningen av inteckningsböckerna måtte inskränkas att avse allenast de tio sista årens i inteckningsprotokollet behandlade ärenden, dels ock vikariatsersättningen i de fall, då häradshövding för verkställande av ifrågavarande granskningsarbete åtnjöte tjänstledighet i övrigt samt annan än biträdande domare, förste notarie eller andre notarie förordnats till vikarie, måtte helt utgå av statsmedel.
    Vidare beslöt föreningen framställning till K. M:t därom, att de nu gällande provisoriskt förhöjda lösensatserna för vissa expeditioner från häradsrätt och domhavande på landet måtte varda definitivt införda i förordningen om expeditionslösen ävensom att lösen för utdrag av protokoll över ärenden angående förmynderskap och godmanskap måtte bestämmas till samma belopp som för utdrag av dombok.
    Sedan styrelsen vid 1923 års möte erhållit i uppdrag att verkställa utredning av frågan om åtgärder för undvikande av onödiga kostnader för statsverket för biträde åt häktad och biträde vid fri rättegång, förelade styrelsen

484 NOTISER.nu mötet förslag till skrivelse till K. M:t beträffande kostnaderna för biträde åt häktad, men hade styrelsen ansett skäl icke föreligga att vidtaga åtgärder i frågan om ersättning till biträde vid fri rättegång. Styrelsens förslag blev av mötet godkänt.
    Slutligen beslöt föreningen uppdraga åt styrelsen att till K. M:t ingå med förnyad framställning om höjning av pensionsunderlaget för häradshövding till 6,996 kr.