Helsingfors universitet. Till adjunkt i civilrätt har universitetskanslern utnämnt jur. utr. doktorn Verner Alarik Hernberg, Född 1869, har H. tidigare ägnat sig åt advokatverksamhet, varjämte han utövat ett omfattande författarskap.

 

UR SVENSKA TIDSKRIFTER.

 

    Nytt juridiskt arkiv. Avd. II 1924 hft 1: Lagstiftning om stads läggande under landsrätt (s. 1—34); Lag ang. domstols behörighet i fråga om upptagande av vissa brottmål (35—66); Bo Hammarskjöld, Lagstiftning om straff för olovlig införsel av spritdrycker och vin m. m. (s. 67—147); Ändrad lagstiftning i vissa hänseenden rörande behandlingen av unga förbrytare (s. 148—173); Lag om viss panträtt i spannmål (s. 174—216).
    Statsvetenskaplig tidskrift 1924 hft 2—3: Halvar G. F. Sundberg, Omtolkningen av vissa kommunala valbarhetsvillkor (s. 97—116); Albert Ernberg, Minoritetsrättigheter emot bankbolags styrelse och revisorer (s. 117—142); Nils Söderqvist, Finnes rekvisitionsrätt mot neutrala undersåtar? (s.143—148); Knut Tynell, De sista engelska valen ur konstitutionell synpunkt m. m. (s. 148—152); Charles de Visscher, Militära tvångsåtgärder enligt internationell praxis och enligt akten för Nationernas förbund (s. 188—197); Otto Varenius § 5 S. O. (s. 198—213); Knut Tynell, Presidentskiftet i Frankrike och dess konstitutionella bakgrund (s. 273—276).
    Svenska stadsförbundets tidskrift 1924 hft 3—6: Nils Siösteen, Småstädernas förläggning under landsrätt (s. 127—132); Erik Schalling, Indelningslagen i tillämpning (s. 139—148, 214—219); Nils Karleby, Allmänt affärsverk — En ny företagstyp (s. 276—282); C. Meurling, Bostadspolitikens debet och kredit (s. 282 — 286); J. Åkerman, De s. k. industriverkens ställning inom den kommunala förvaltningen (s. 319 — 329); Yngve Larsson, Statsbidragen till kommunerna ur utjämningssynpunkt (s. 330—352); Gunnar Fant, Den kommunala lånehushållningen och statsuppsikten däröver (s. 359—371).
    Nordisk försäkringstidskrift 1924 hft 3—4: Harald Westergaard, Forsikringsvæsenets Udviklingsmuligheder (s. 313—321); P. Bergholm, Om aktuella frågor inom svensk livförsäkring (s. 490—510).
    Sociala meddelanden 1924 hft 4—9: Fylleriförseelserna under första kvartalet 1924 (s. 406—409); Den danska arbetslöshetslagstiftningen (s. 410—412); Den nya amerikanska invandringslagen (s. 541—554); Sjömanslagstiftningen i Finland (s. 555); Fylleriförseelserna under andra kvartalet 1924 (s. 601—604); Sociala frågor vid 1924 års riksdag (s. 605—612); Sjätte internationella arbetskonferensen i Geneve (s. 675 — 699); Nya bestämmelser om anmälan av hyresledighet (s. 731—732).
    Tiden 1924 hft 3—5: Olof Olsson, Var eller varannan dag (s. 129—144); Nils Karleby, Till frågan om den moderna socialismens ursprung (s. 179 —188); Knut Wicksell, Befolkningsfrågans nuvarande läge (s. 193—209); Torsten Nothin, Äldre tiders stora jordfråga (s. 257—263); Bertil Mogård, Det nya avlöningssystemet för statsförvaltningen (s. 269—279); Östen Undén, En kungsväg till fred. I anledning av professor Lundstedts skrift: Vägen till fred (s. 301—306).
    Nordisk tidskrift 1924 hft 1: Frantz Dahl, Jul. Lassen (s. 10—18).
    Tidskrift för den svenska pensionsförsäkringen hft 4—5: Mannens och kvinnans livslängd samt arbetsdugliga ålder (s. 69—71); F. B-d, Dansk sociallagstiftning (s. 84—88).