Lagförslag till 1924 års riksdag. Justitieministern, statsrådet B. Ekeberg har på framställning av red. benäget lämnat följande upplysningar rörande till årets riksdag förberedda lagförslag.
    Redan avlämnade äro propositioner med förslag till lag om ändrad lydelse av 22 kap. 12 § strafflagen, avseende utvidgning av straffskalan i detta lagrum till böter eller, vid synnerligen försvårande omständigheter, fängelse i högst sex månader, lag ang. domstols behörighet i fråga om upptagande av vissa brottmål, åsyftande eftergift av nuvarande bestämmelser, enligt vilka den, som samtidigt lagföres för brott, begångna inom olika domstolars områden, ovillkorligt skall undergå rannsakning vid varje särskild domstol, samt lag om ändrad lydelse av vissa bestämmelser i bysamfällighetslagen i syfte huvudsakligen att förenkla formerna för fattande av beslut rörande sådan samfällighet.
    Bland lagförslag, som ytterligare äro att förvänta, märkes främst förslaget till ny förmynderskapslagstiftning, vilket inom den närmaste tiden torde inkomma till riksdagen. Under behandling i lagrådet är vidare förslag till vissa ändringar i aktiebolagslagen i syfte att underlätta nedskrivning av aktiekapital.

NOTISER. 57En annan fråga om ändringar i bolagslagstiftningen gäller ersättande av nu förekommande samlingar av anmälningar till bolagsregistren med ett särskilt register till de i Post- och inrikes tidningar intagna kungörandena i samma hänseenden. Därjämte förberedes förslag till ändring i lagen om handelsbolag och enkla bolag i syfte att. på sätt 1922 års riksdag begärt, befordra slutförande av likvidation och skifte under vissa förhållanden. Från justitiedepartementet torde ytterligare komma lagförslag rörande motverkande av ungdomsbrottsligheten, ang. vissa mindre städers läggande under landsrätt samt ang. ändring i utsökningslagen i fråga om försäljning i vissa fall av lös egendom, vilken blivit belagd med kvarstad. Lagförslag ang. medborgarskap torde, efter fortsatta förhandlingar med Danmark och Norge, komma att underställas även detta års riksdag. Under förberedelse äro vissa viktiga frågor inom fastighetsrättens område, närmast spörsmålet om nya former för upplåtelse av jord i allmän ägo, samt fråga om lagstiftningsåtgärder till underlättande av jordbrukets kreditförhållanden. På justitieministerns föredragning ankomma vidare frågorna om prolongation av vissa provisoriska lagar (ang. bolags och föreningars jordförvärv, ang. inskränkning i inmutningsrätten samt ang. viss egendoms undantagande från utmätning). Under övervägande är jämväl fråga om vissa lagstiftningsåtgärder till lättande av hovrätternas arbetsbörda.
    Från socialdepartementet torde komma att avgivas förslag till ny lagstiftning ang. den samhälleliga barnavården samt till lag om landsting. Huruvida något av lapplagstiftningskommitténs betänkande föranlett lagförslag kan komma att föreläggas detta års riksdag, torde ännu icke kunna med bestämdhet avgöras. Från finansdepartementet äro att förvänta förslag angående upphävande av danska och norska skiljemynts giltighet såsom lagligt betalningsmedel i Sverige, ang. handeln med ved, ang. prolongation av gällande provisoriska föreskrifter om rusdryckers förverkande i vissa fall samt ang. skärpta åtgärder mot smuggling. Inom jordbruksdepartementet förberedas vissa skogslagstiftningsfrågor.