Sveriges Advokatsamfunds Göteborgsavdelning har under år 1923 haft två sammanträden, därvid föredrag hållits av advokaten Georg Bodén över ämnet: "Lagförslagen om obligatorisk kommunikation av besvärsmål samt om stämpelavgift för fullföljd av vade- och besvärsmål i hovrätten", samt av häradshövdingen Karl Schlyter över ämnet "Möjligheterna för muntlig rättegång inom ramen av nuvarande rättegångsordning".
    Avdelningens styrelse utgöres av hrr Sam de Maré, ordf., Erik Leman och Hugo Wikström med hrr Folke Jörgensen och Torsten Hasselrot som suppleanter; sekr. och kassaförv. är advokaten Georg Bodén.

    Föreningen Sveriges stadsdomare sammanträdde till årsmöte i Stockholm d. 10 nov. 1923. Sedan mötet öppnats av styrelsens ordförande, borgmästaren V. Schneider i Örebro, utsåg mötet justitierådmannen Helmer Sundstedt i Göteborg att leda mötets förhandlingar. Årsmötet bevistades av ett femtiotal medlemmar, varjämte såsom särskilt inbjudna infunnit sig bl. a. statsrådet Bror Hasselrot, presidenten i Svea hovrätt Hj. Westring, dåvarande t. f. presidenten i samma hovrätt friherre E. Marks v. Würtemberg och dåvarande excellensen Carl Hederstierna.
    Till ledamöter av föreningens styrelse omvaldes borgmästarne Victor Schneider, Johan Bååth, Hans Brodin, A. E. Fagerlin och A. L. Sundberg samt rådmännen Helmer Sundstedt. W. Höglind, Gustaf Tisell och F. A. Lind, varjämte efter borgmästarne G. A. Björkman och Johan Cornelius, vilka avsagt sig, och rådmannen Johan Wretman, som avlidit, nyvaldes borgmästaren W.E. Hallin, rådmannen Nils Siösteen och borgmästaren Jakob Pettersson. Till styrelsesuppleanter utsågos assessorn S. A. Lundgren, rådmannen Th. Grönwald och assessorn E. Bäärnhielm.
    Till revisorer utsågos borgmästarne greve C. V. Spens och L. Brock samt till revisorssuppleanter rådmannen W. Kant och assessorn I. Nyborg.
    Föreningens styrelse har under 1923 avgivit yttrande över ett inom finansdepartementet utarbetat förslag, avseende magistraternas befriande under vissa förutsättningar från ansvarighet för kronouppbörd m. m. Vidare har styrelsen i enlighet med föreningens beslut å årsmötet 1920 till riksdagens justitieombudsman överlämnat skrivelse angående åtgärder för förbättring av stadsdomarnes löneförmåner och tillställt samtliga borgmästare i rikets städer med egen jurisdiktion avskrift därav, varjämte styrelsen, sedan justitieombudsmannen till K. M:t överlämnat en längre framställning i ärendet, låtit trycka och till alla rikets rådhusrätter utdela densamma.
    Vid årsmötet höllos föredrag dels av ledamoten i processkommissionen, advokaten Henrik Almstrand angående inrättande av handelsdomstolar i Sverige, dels av borgmästaren W. E. Halldin över docenten Herlitz' utredning angående vissa spörsmål rörande städernas domstolsväsen. Efter båda föredragen vidtog en livlig diskussion.

    Juristföreningen i Stockholm har under år 1923 sammanträtt fyra gånger, därvid följande föredrag hållits: d. 2 febr. av prof. Viggo Bentzon:

NOTISER. 59"Den efterlevende Ægtefalles Hensidden i uskiftet Bo med Børnene efter dansk Lovgivning og Praksis", d. 21 mars av prof. H. Munch-Petersen: "Straffe Proces-Reform", d. 26 okt. av prof. N. Stjernberg: "Några spörsmål berörande de nya lagändringarna angående försnillning och trolöshet mot huvudman", och d. 30 nov. av f. statssekreteraren Lars Rabenius: "Några erfarenheter om den nya konkurslagen i praktiken".
    Vid sammanträde d. 2 febr. omvaldes styrelsen, som alltså består av justitierådet B. Wedberg, ordf., hovauditör C. Ljungholm, v. ordf., advokat O. Lagerström, sekr. och kassaförv., samt justitieråden N. Alexanderson och A. Kôersner, häradshövding K. Schlyler, militieombudsmannen G. Lindstedt, rådman K. Masreliez, t. f. revisionssekreterare O. Montelius och hovrättsassessor E. Lind.