Professor Rümelin om Alménöversättningen. I häft. 2 i Archiv fürdie zivilistische Praxis för år 1923 yttrar den kände tyske rättsläraren, professor Rümelin, att det måste betecknas som en oskattbar vinst, att Alméns framstående arbete gjorts tillgängligt för tyska jurister. R. uttalar, att Almén uppenbarligen varit en jurist av guds nåde, hos vilken förenade sig klarhet och skärpa, tankedjup och verklighetssinne, med stark vilja och omutligt sanningskrav.

    Friedrich Karl Neubecker †. D. 31 dec. 1923 avled i en ålder av 51 år Geheimer Hofrat Professor Dr. jur. Friedrich Karl Neubecker. Han var vid sitt frånfälle professor vid universitetet i Heidelberg och föreståndare för därvarande "Seminar für rechtswirtschaftliche und rechtsvergleichende Studien".
    Neubeckers verksamhet såsom skriftställare och akademisk lärare faller huvudsakligen inom den jämförande rättsforskningens område. Med iver och intresse har han deltagit i strävandena att utveckla denna gren av rättsvetenskapen. Hans enastående språkkunskaper kommo honom därvid väl till pass. De beredde honom möjlighet att studera nästan alla europeiska länders lagstiftning och litteratur på originalspråket, en möjlighet som han flitigt använde till att förskaffa sig ingående kännedom om gällande rätt i dessa länder.
    Sina omfattande kunskaper om skilda länders rättssystem har han gjort fruktbärande för forskningen genom ett flertal avhandlingar och uppsatser. Ur hans rika produktion må nämnas: Die Mitgift in rechtsvergleichender Darstellung (1909), Zwang und Xotstand in rechtsvergleichender Darstellung(1910), Haftung für Wort und Werk. Eine rechtsvergleichende Skizze (1910).Der Ehe- und Erbvertrag im internationalen Verkehr (1914), Das Wesen derFirma. Eine rechtsvergleichende Skizze (1921) och Russisches und orientalisches Eherecht (1921).
    Under sitt arbete på den jämförande rättsvetenskapens fält kom Neubecker tidigt i beröring med nordisk lagstiftning och litteratur. Han fattade snart ett särskilt intresse för rättskulturen i Norden och ägnade sig med iver åt studiet av det svenska språket, som han efter en kortare tids vistelse i vårt land lärde sig att väl behärska. När efter Tore Alméns död tanken väcktes att till ett världsspråk översätta dennes kommentar till köplagen, fann man i Neubecker den rätte mannen för utförande av detta jättearbete. Med verklig hänförelse grep han verket an. Otrolig var den möda han under arbetetsgång underkastade sig för att i detalj få översättningen så fulländad som möjligt. Det lyckades honom ock trots sjukdom och andra hindrande omständigheter att genom okuvlig flit och järnhård energi åstadkomma en översättning, som enligt samstämmande uttalanden i in- och utländska tidskrifter måste i såväl juridiskt som språktekniskt hänseende betraktas såsom mönstergill. Från det mest kompetenta håll har Neubeckers översättarbragd nyligen värdesatts i denna tidskrift (1923 s. 293). För nordisk rättsvetenskap

NOTISER. 63har Neubecker genom sin Almén-översättning gjort en insats av utomordentlig betydelse. Hans minne skall tacksamt hedras och bevaras av svenska jurister.

 

R. E.