64 NOTISER.    Justitiedepartementet. K. M:t har d. 31 dec. 1923 förordnat generaldirektören och chefen för lantmäteristyrelsen Gustaf Ernst Grefberg till statssekreterare och expeditionschef i justitiedepartementet fr. o. m. d. 1 jan. 1924.

    T. f. president i Svea hovrätt. K. M:t har d. 16 nov. 1923 förordnat hovrättsrådet Rasmus Hansson att fr. o. m. d. 17 i samma månad t. v. under det t. f. presidenten i Svea hovrätt frih. E. Marks von Würtemberg är minister för utrikes ärendena förvalta presidentämbetet i hovrätten.

    Lantmäteristyrelsen. K. M:t har d. 31 dec. 1923 förordnat förutv. statsrådet, revisionssekreteraren Torsten Nothin att fortfarande fr. o. m. d. 1 jan. 1924, under det generaldirektören G. Grefberg är statssekreterare och expeditionschef i justitiedepartementet, uppehålla dennes generaldirektörsämbete.

    Nedre justitierevisionen. K. M:t har d. 14 dec. 1922 dels utnämnt hovrättsrådet i Svea hovrätt Erik Gustaf Geijer att fr. o. m. d. 1 jan. 1924 vara revisionssekreterare, dels ock förordnat hovrättsråden H. Waller, A. Brycker och R. Lundbergh samt vice häradshövdingen B. Zetterstrand att fr. o. m. sistnämnda dag med egna rotlar tjänstgöra såsom revisionssekreterare.

    Hovrätterna. K. M:t har
    d. 29 okt. 1923 till assessor i Svea hovrätt förordnat e. o. notarien därstädes, jur. kand. Nils Rudolf Piehl;
    d. 21 dec. 1923 till hovrättsråd i Svea hovrätt utnämnt assessorn därstädes Gunnar Olof Ramstedt;
    d. 31 dec. 1923 till hovrättsråd i Göta hovrätt utnämnt assessorn därstädes Olof August Löthner;
    d. 30 nov. 1923 förordnat överkrigsfiskalen Einar Erik Wikström att fortfarande under år 1924 förvalta krigshovrättsrådsämbetet samt auditören Arndt Edward Grape att under samma tid uppehålla överkrigsfiskalsbefattningen.

    Vattendomstolarna. K. M:t har d. 16 nov. 1923 till vattenrättsdomare fortfarande under åren 1924—1928 förordnat:
    vid Mellanbygdens vattendomstol häradshövdingen i Medelpads östra domsaga Carl Emanuel Bengtsson;
    vid Söderbygdens vattendomstol häradshövdingen i Västernärkes domsaga greve Hugo Alexander Henning Hamilton; och
    vid Västerbygdens vattendomstol häradshövdingen i Nordals, Sundals och Valbo härads domsaga Kristian Hugo von Sydow.

    Häradsrätterna. K. M:t har
    d. 24 nov. 1923 till häradshövding i Torneå domsaga fr. o. m. d. 1 jan. 1924 utnämnt vice häradshövdingen Harald Körlof;
    d. 31 dec. 1923 till vice häradshövding under hovrätten över Skåne och Blekinge förordnat e. o. notarien Ernst Hugo Nohrlander.

    Förslag till häradshövdingämbete. Å förslag till lediga häradshövdingämbetet i Sydöstra Hälsinglands domsaga har Svea hovrätt d. 20 dec. 1923 uppfört vice häradshövdingarna August Herman Wickström, Erik Björkman och Per Hansson i nu nämnd ordning.

    Rådhusrätterna. K. M:t har
    d. 12 nov. 1923 beviljat rådmannen i Stockholm Lars Herman Lundstedt sökt avsked fr. o. m. d. 15 i samma månad;
    s. d. till rådman i Stockholm utnämnt civilassessorn vid Stockholms rådhusrätt Erik Gustaf Fridolf Bratt;
    d. 24 nov. 1923 till borgmästare i Jönköping utnämnt rådmannen därstädes Oskar Fredrik Dahlbäck;
    d. 31 dec. 1923 till rådman i Stockholm utnämnt civilassessorn vid Stockholms rådhusrätt Ernst Gunnar Lundahl.

    Fastighetsregisterkommissionen. K. M:t har d. 31 dec. 1923 förklarat, att generaldirektören G. Grefbergs förordnande såsom statssekreterare och expeditionschef i justitiedepartementet icke skall verka rubbning i honom meddelat uppdrag att vara verkställande ledamot i fastighetsregisterkommissionen, ävensom förordnat hovrättsrådet i Svea hovrätt Bertil Wieselgren att t. v. vara biträdande sekreterare i kommissionen.