Ändring i 11 kap. 38 § rättegångsbalken. Innevarande års riksdag har på hemställan av första lagutskottet (utl. nr 4) bifallit en k. prop. (nr 5) med förslag till lag om ändrad lydelse av 11 kap. 38 § rättegångsbalken. Lagändringen innebär, att samma bevisvärde, som tillerkännes delgivningsintyg, utfärdade av vissa i lagen angivna ämbets- eller tjänstemän, jämväl skall tillerkännas dylika intyg utfärdade av landsfogde och stadsfiskal.

 

    Tore Alméns minnesfond. D. 14 mars 1925, sjette årsdagen av justitierådet Tore Alméns död, sammanträdde fondens styrelse under ordförandeskap av t. f. presidenten frih. E. Marks von Würtemberg. De för granskning av fondens förvaltning utsedda revisorerna hava avgivit följande revisionsberättelse, vilken enligt stadgarna för fonden skall publiceras i denna tidskrift (se Sv. J. T. 1920 s. 117):

 

"Revisionsberättelse.

    Undertecknade av Sveriges Advokatsamfund och Stockholms Handelskammare utsedda att i egenskap av revisorer granska räkenskaperna för Tore Alméns Minnesfond under år 1924 få härmed efter fullgjort uppdrag däröver avgiva följande berättelse.
    Räkenskaperna utvisa

Ingående balansräkning.

Debet.                                                                                                                            Kredit.
Jan. 1                                                                Jan. 1
Grundfondens konto Kr. 65,022: 07               Obligationer ............... Kr. 65,426: 80
Dispositionsfondens                                               Å kapitalräkning in-
    konto ............... „    10,015: 94                               nestående ...............       9,611: 21
                               Kr. 75,038: 01                                                                  Kr. 75,038: 01

Utgifter och inkomster.

Debet.                                                                                                                            Kredit.
Dec. 31                                                                  Dec. 31 
    Omkostnader ............... Kr.   75: —                Räntor ...    ............         Kr. 4,211: 15
    Grundfonden gott-
        gjord .......................           827: 23
    Dispositionsfonden
       gottgjord ..................     „  3,308: 92                                                                              

                                                  Kr. 4,211: 15                                                      Kr. 4,211: 15

152 NOTISER.Utgående balansräkning.

Debet.                                                                                                                            Kredit.
Dec. 31                                                                Dec. 31
    Obligationer ..........     Kr.  65,471: 80            Grundfondens konto Kr. 65.894: 30
    Å kapitalräkning in-                                           Dispositionsfondens
        neståend............        „     13,747: 36                konto ...............       „     13,324: 86
                                             Kr    79,219: 16                                                    Kr. 79,219: 16
    Grundfonden har ökats med utöver här angivna belopp kr. 827: 23 jämväl kr. 45, utgörande vinst å en utlottad obligation.
    Räkenskaperna äro förda med ordning och reda samt alla utgiftsposter vederbörligen verificerade.
    Fondens värdehandlingar äro på betryggande sätt förvarade.
    Då den verkställda revisionen icke givit anledning till anmärkning, finna vi, att förvaltningen av fonden under år 1924 med tacksamhet bör godkännas.
    Stockholm den 20 februari 1925.

    C. Ludv. Hasselgren. Gust. Åkerlindh."