Det trettonde nordiska juristmötet i Helsingfors kommer att äga rum d. 18—20 nästkommande augusti. I fråga om de ämnen, som skola behandlas vid mötet, hänvisas till Sv. J. T. 1925 s. 81. I nästa nummer av tidskriften komma närmare uppgifter att lämnas angående mötets program, båtlägenheter m. m.
    På grund av förfall för den i förra häftet av Sv. J. T. omförmälda finländske sekreteraren ha till generalsekreterare för mötet utsetts vice häradshövdingen J. Gummerus, Kanalgatan 2, Helsingfors och advokaten K. V. Holma, Alexandersgatan 44, Helsingfors. De mötesdeltagare, som önska genom sekretariatet reservera rum, kunna därom underrätta någondera av generalsekreterarna.

 

    Svenska kriminalistföreningens styrelse har till ordförande utsett prof. N. Stjernberg och till vice ordf. överdirektören V. Almquist.

 

    Juristföreningen för Skåne och Blekinge sammanträdde d. 23 febr. 1925 å hotell Savoy i Malmö, varvid förelåg styrelsens förslag om föreningens upplösning. Efter en kort diskussion beslutades att föreningen fortfarande skall äga bestånd. Till styrelse utsågos häradshövding Fredrik Ahlgren, jur. dr Oscar Hedenskog, borgmästaren H. Brodin, borgmästaren C. J. A. Munck af Rosenschöld, hovrättsrådet G. Beskow och professor C. G. Björling. Vid sammanträdet höll professor Nils Stjernberg, Stockholm, ett föredrag, vari han framlade en del synpunkter på rättslivet i U. S. A.

 

    Lagförslag angående handelsdomstolar. Tanken att försöksvis inrätta en eller flera handelsdomstolar med modern rättegångsordning (se Sv. J. T. 1920 s. 317 och 1923 s. 417) har nu kommit under diskussion i handelskamrarna genom en av direktören Gustaf Leksell till Stockholms handelskammare ingiven motion med yrkande om frågans framläggande för nästkommande handelskammarmöte. Vid motionen är fogat ett av prof. Åke Hassler utarbetat utkast till lag om rättegången i vissa handelsmål, enligt vilket 1905 års lag om särskild sammansättning av vissa rådstuvurätter vid behandling av handelsmål skulle upphävas och i stället vid hovrätterna inrättas särskilda handelsavdelningar, domföra med tre jurister och tre handelskunniga lekmän.

NOTISER. 153Dylik handelsavdelning skall enligt lagutkastet såsom första instans upptaga handelstvist som genom avtal mellan parterna hänskjutits till dess avgörande. Instämt handelsmål skall förberedas till domsförhandling genom skriftväxling, eventuellt även genom förberedande muntlig förhandling inför ordföranden. Under förberedelsen kunna vissa rättegångsfrågor avgöras av avdelningens lagfarna ledamöter. Förberedelsen skall så bedrivas, att målet om möjligt må kunna slutbehandlas vid en enda domsförhandling. Flertalet vittnesjäv avskaffas. Part äger såsom bevis åberopa edligt förhör med sig själv eller med motpart. Domen avkunnas samma dag eller sist inom åtta dagar efter domsförhandlingens avslutande. Till högsta domstolen får talan fullföljas allenast i rättsfrågan. Parterna kunna avtala att handelsavdelnings dom ej får överklagas.
    Handelskammaren har remitterat motionen till sitt lagstiftningsutskott, som skulle hava att till deltagande i frågans behandling inbjuda representanter för de övriga handelskamrar, vilka berördes av förslaget.