Rättsstatistiken. Statistiska centralbyråns bearbetning av statistiken över domstolarnas och de exekutiva myndigheternas verksamhet åren 1921 och 1922 har utkommit i februari 1925 i väsentligen förkortat skick. Enligt k. brevet d. 22 dec. 1922 (se Sv. J. T. 1923 s. 92) skall motsvarande statistik för åren 1923—1924 föreligga i tryck före d. 1 april 1926 samt därefter för varje tvåårsperiod inom 15 månader efter periodens utgång.

 

    Deutsche Juristenzeitung, som i år påbörjat sin trettionde årgång, har ånyo börjat utkomma med två häften i månaden. Jämte det uppsatsavdelningen avsevärt utökats medfölja från d. 1 jan. 1925 tre nya bilagor, däribland en litteraturbilaga med anmälningar av viktigare juridiska arbeten samt översikter över nya tidskrifter och böcker samt en bilaga benämnd "die Sprechsammlungen" upptagande framställningar av viktigare rättsgrundsatser på vissa områden, därvid början gjorts med "uppvärderingsfrågan". (Referentenentwurf einer Denkschrift über die Aufwertung). Priset för utlandet är 6 Mark i kvartalet.

 

    Nya böcker. I boklådan hava utkommit:
    JAN ERIC ALMQUIST. Den s. k. mellersta lagens bestämmelser om istadarätt. Uppsala. Lundequistska bokh. (Uppsala universitets årsskrift 1924. Juridik. I.) 43 s. K. 1.50.
    POUL ANDERSEN. Om ugyldige Forvaltningsakter. København. Busck. 324 s.
    G. ASTRUP HOEL. Den moderne Retsmetode. Oslo. Gyldendalske Bokh. 207 s.
    WILHELM CHYDENIUS. Finsk Kontraktsrätt. II. Andra uppl. Helsingfors. Akad. bokh. 346, XXV s.
    HELGE KLÆSTAD. Ansvarsfraskrivelse i befragtningsforhold. Kristiania. Aschehoug. 152 s.
    ISRAEL MYRBERG. Om tjänstemäns oavsättlighet. Lund. C. W. K. Gleerup. (Skrifter utg. av Fahlbeckska stiftelsen IV). 122 s. Kr. 5.00.
    P. VON SETH och YNGVE WISÉN. Det huvudsakliga av lagstiftningen om enskildas skogar med tillhörande författningar. Sthlm. Norstedts gula bibliotek. 472 s. Kr. 10.00.

 

11 — Svensk Juristtidning 1925.

154 NOTISER.    S. SKARSTEDT. Allmänna aktiebolagslagen. Femte uppl. Sthlm. Norstedts gula bibliotek. 392 s. Kr. 8.75.
    S. E. ÖSTERBERG. Staten och näringslivet. Sthlm. Norstedt. 486 s. Kr. 15.00.