NOTISER. 155    Nedre justitierevisionen. K. M:t har
    d. 23 jan. 1925 till revisionssekreterare fr. o. m. d. 30 jan. 1925 utnämnt chefen för lagavdelningen i justitiedepartementet, hovrättsrådet i Svea hovrätt Johan Fredrik Axel Afzelius;
    d. 13 mars 1925 till revisionssekreterare fr. o. m. d. 18 mars 1925 utnämnt hovrättsrådet i hovrätten över Skåne och Blekinge Carl Albert Brycker;
    s. d. förordnat hovrättsrådet i Svea hovrätt Lars Oscar Montelius att fr. o. m. d. 18 mars tills vidare t. o. m. d. 30 juni 1925 med egen rotel tjänstgöra såsom revisionssekreterare.

 

    Hovrätterna. K. M:t har d. 23 jan. 1925, på därom gjord framställning, beviljat presidenten i Göta hovrätt Carl Evald Leijonmarck avsked från presidentämbetet fr. o. m. d. 30 jan. 1925;
    s. d. utnämnt justitieombudsmannen, revisionssekreteraren Berndt Nils Robert Lilienberg att fr. o. m. d. 30 jan. 1925 vara president i Göta hovrätt.

 

    Häradsrätterna. K. M:t har
    d. 16 jan. 1925 till vice häradshövding under Svea hovrätt utnämnt e. o. notarien Petrus Grufman;
    d. 20 febr. 1925 till häradshövding i Listers domsaga utnämnt t. f. revisionssekreteraren Karl Johan Lorentz Fagerlin.

 

    Förslag till häradshövdingämbeten. Å förslag till nedannämnda lediga häradshövdingämbeten hava uppförts:
    av Svea hovrätt d. 19 dec. 1924 till häradshövdingämbetet i Västerbottens mellersta domsaga vice häradshövdingarna F. Appelberg, C. Lundmarker och R. Seldén i nu nämnd ordning;
    av Svea hovrätt d. 23 jan. 1925 till häradshövdingämbetet i Uppsala läns södra domsaga vice häradshövdingarna H. Forssberg, G. Ottosson och F. Appelberg. Övriga sökande vore vice häradshövdingarna O. Karlsson och R. Seldén;
    av Göta hovrätt d. 20 jan. 1925 till häradshövdingämbetet i Finspånga läns härads domsaga vice häradshövdingarna E. Björkman, S. Odéen och C. Lundmarker i nu nämnd ordning. Övriga sökande äro vice häradshövdingarna O. Karlsson och G. Ottosson.

 

    Rådhusrätterna. K. M:t har d. 20 febr. 1925 till borgmästare i Nora utnämnt jur. kand. Erik Åke Edvardsson.

 

    Brottmålsdomare i Norrbottens län. K. M:t har d. 27 febr. 1925 bestämt, att tillförordnad brottmålsdomare skall vara anställd i Norrbottens län under tiden fr. o. m. d. 1 juli 1925 t. o. m. d. 30 juni 1926.

 

    Tjänstlediga revisionssekreterare. Följande tjänstlediga revisionssekreterares befattningar uppehållas för närvarande av nedannämnda vikarier:A. Bagges (president i skiljedomstol i London) av E. Björkman, N. Gärdes (vattenrättsdomare) av H. Forssman, E. Stenbecks (lagberedningen) av A. Hartelius, R. von Kochs (lösdrivarlagstiftning) av H. Forsberg, T. Nothins (statsråd) av A. Rundqvist, R. Eklunds (försäkringslagstiftning) av J. Smith, G. Bendz' (banklagstiftning m. m.) av G. Siljeström, A. Lindhagens (lagberedningen) av W. Hemberg, H. Wallers (biträder i finansdep:t) av H. Guldberg, S. Lawskis (biträder i socialdep:t) av H. Wöhler, E. Geijers (justitieombudsman) av N. Berlin, W. Aschans (expeditionschef i försvarsdep:t) av G. Åberg, A. Afzelius' (chef för justitiedep:ts lagavdelning) av P. Poss, samt C. A. Bryckers (biträdande vattenrättsdomare) av N. E. Sandberg.

 

    Tjänstlediga hovrättsråd och assessorer. Följande ordinarie ledamöter och assessorer i hovrätterna åtnjuta på grund av offentligt uppdrag tjänstledighet.1
    I Svea hovrätt: hovrättsråden friherre H. Nordenskjöld (ledamot av de blandade domstolarna i Egypten), A. Beskow (statssekreterare), B. Wieselgren (biträder i justitiedep:t), E. Kellberg (statssekreterare), R. Lundbergh och O. Mon-

 

1 Det uppdrag, på grund varav tjänstledighet åtnjutes, angives inom parentes efter varje namn.

156 NOTISER.telius (förordnade revisionssekreterare), N. von Steyern (processkommissionen), G. Ramstedt (biträder i kommunikationsdep:t) och Th. Sjöfors (biträder i jordbrumksdep:t) samt assessorerna T. Liljestrand (processkommissionen), H. Elliot (krigslagstiftning), E. Lind (lagberedningen), T. Petersson (biträder i justitiedep:t), B. Hammarskjöld (t. f. byråchef för lagärenden i socialdep:t) och F. Sterzel (biträder i justitiedep:t). Hovrättsråden H. Forssman och G. Siljeströms amt assessorerna N. Berlin, W. Hemberg, H. Guldberg och P. Poss äro t. f. revisionssekreterare.
    I Göta hovrätt: hovrättsråden E. Sandström (ledamot av de blandade domstolarna i Egypten), K. Levinson (statsråd), E. Bergendal (ledamot å lagavdelningen i justitiedep:t) och J. Smith (t. f. revisionssekreterare) samt assessorerna H. Wöhler, H. Hellichius och H. Sjögren (samtliga t. f. revisionssekreterare).
    Härutöver åtnjuter under riksdagstiden hovrättsrådet K. J. Ekman ledighet såsom ledamot av första kammaren.
    I hovrätten över Skåne och Blekinge: hovrättsråden J. Samuelson (militieombudsman) och S. Ekberg (förordnad revisionssekreterare) samt assessorerna J. Alsén (t. f. byråchef för lagärenden i finansdep:t), A. Hartelius, A. Rundquist, E. Sandberg, I. Wieslander och S. Petersson (samtliga t. f. revisionssekreterare).