UR GRANNLÄNDERNAS TIDSKRIFTER.

    Tidskrift utgiven av juridiska föreningen i Finland 1924 hft 6: R. A. Wrede, Matthias Calonius i Stockholm (s. 323—328); Ernst Estlander, Tvenne översättningar av Äldre Västgötalagen (s. 329—350).
    Defensor legis 1924 hft 12: Göran Leopold, Om handläggningen av brottmål i våra större städer (s. 434—437).
    Juridisk Tidsskrift 1924 hft 9—12: N. Cohn, Berigelseskravet i dansk Ret (s. 205—237).
    Ministeriernes Maanedsblad 1924 hft 12: Embedsmanden i Skønlitteraturen (s. 112—114).

 

 

LAGRÅDET

har nedannämnda dagar år 1924 avgivit utlåtande rörande följande till detsamma remitterade lagförslag:

juni 18.    Förslag till lag d. 28 juni 1907 om bredden på hjulringar å arbetsåkdon på
                 landet. Föredragande: t. f. statssekreteraren W. 
Aschan.
juni 28.   Förslag till lag om ändrad lydelse av 1 § i lagen d. 25 juni 1909 om 
                 inskränkning i rätten att erhålla ägostyckning samt lag om ändrad
                 lydelse av 20 § 1 mom. och 22 § i lagen d. 27 juni 1896 
om
                 hemmansklyvning, ägostyckning och jordavsöndring. 
Föredragande:
                 hovrättsrådet A. Afzelius.

juli 2.       Förslag till lag om ändrad lydelse av 1 och 2 §§ i lagen d. 25 juni 1909
                 ang. uppsikt å vissa jordbruk i Norrland, Dalarne och 
Värmland.
                 Föredragande: hovrättsrådet A. Afzelius.

juli 4.      Förslag till lag om fjällrenskötsel, lag om skogsrenskötsel, lag om vad
                iakttagas skall i avseende å införande av lagen om fjäll
renskötsel och
                lagen om skogsrenskötsel samt lag om ren
märken. Föredragande:
                hovrättsrådet Ph. Aastrup.

okt. 13.   Förslag till lag om ändrad lydelse av 18 kap. 11 § strafflagen. 
                Föredragande: hovrättsrådet E. Bergendal.
nov. 24.  Förslag till lag om ändrad lydelse av 11 kap. 38 § rättegångsbalken.
                 Föredragande: hovrättsrådet A. Afzelius.

dec. 13.   Förslag till lag om ändring i vissa delar av lagen d. 28 juni 1895 om
                 handelsbolag och enkla bolag m. m. Föredragande: hov
rättsrådet A.
                 Afzelius.

dec. 23.   Förslag till lag om ändrad lydelse av 6 och 21 §§ i lagen d. 14 juni 1917
                 om införsel i avlöning, pension eller livränta. Före
dragande:
                 hovrättsrådet E. Bergendal.

dec. 23    Förslag till lag om ändrad lydelse av 2, 3, 8 och 9 §§ i lagen d. 25 maj
                1894 ang. jordfästning. Föredragande: revisionssekreteraren 
H.
                Kylander.

 

RIKSDAGEN

har nedannämnda dagar år 1925 slutligt behandlat följande ärenden, i vilka lagutskott avgivit utlåtande:
    d. 4 febr.: FLU 1 i anledning av verkställd granskning av justitieombudsmannens ämbetsförvaltning, lades till handlingarna, ingen anmärkning;
    FLU 2 i anledning av verkställd granskning av militieombudsmannens ämbetsförvaltning, lades till handlingarna, ingen anmärkning;
    k. prop. nr 6 med förslag till lag om fortsatt tillämpning av lagen d. 31 maj 1918 innefattande särskilda bestämmelser ang. rätten till inmutning inom vissa län (FLU 3), bifallen;
    d. 7 febr.: k. prop. nr 12 med förslag till lag om ändrad utbildningstid för värnpliktiga av 1925 års klass m. m. (ALU 1), bifallen;

160 ÖVERSIKTER.    k. prop. nr 13 med förslag till lag om ändrad tid för fullgörande av repetitionsövning för vissa värnpliktiga (ALU 2) bifallen;
    d. 11 febr.: k. prop. nr 5 med förslag till lag om ändrad lydelse av 11 kap. 38 § rättegångsbalken (FLU 4), bifallen;
    k. prop. nr 7 med anhållan om riksdagens yttrande rörande ett å den internationella arbetsorganisationens konferens i Genève år 1921 antaget förslag till konvention ang. obligatorisk läkarundersökning av barn och unga personer, som användas till arbete ombord å fartyg (ALU 3); riksdagen hade icke något att erinra mot vad av vederbörande departementschef uttalats beträffande Sveriges anslutning till konventionsförslaget;
    d. 18 febr.: k. prop. nr 9 med förslag till lag om ändring i vissa delar av lagen d. 28 juni 1895 om handelsbolag och enkla bolag m. m. (FLU 5), bifallen;
    väckt motion (II: 165) om skrivelse till K. M:t ang. ändrade bestämmelser i fråga om ersättning åt expropriationsnämnd (ALU 4), avslagen;
    väckt motion (I: 12) ang. ändrade bestämmelser rörande expropriation av mark till uppförande av byggnader för ideellt ändamål (ALU 5), avslagen;
    k. prop. nr 15 med förslag till lag om ändrad lydelse av 10 och 73 §§ i sjömanslagen d. 15 juni 1922 (ALU 6), bifallen;
    k. prop. nr 17 med anhållan om riksdagens yttrande rörande ett å den internationella arbetsorganisationens konferens i Genève år 1921 antaget förslag till konvention ang. minimiålder för eldare och kollämpare ombord å fartyg (ALU 7); riksdagen hade icke något att erinra mot vad av vederbörande departementschef uttalats beträffande Sveriges anslutning till konventionsförslaget;
    d. 25 febr.: k. prop. nr 4 ang. godkännande av dels en internationell konvention av d. 4 maj 1910 ang. bekämpandet av den vita slavhandeln och dels en internationell konvention av d. 30 sept. 1921 för undertryckande av handeln med kvinnor och barn (FLU 7); riksdagen förklarade sig för sin del godkänna konventionerna;
    väckt motion (II: 231) ang. omarbetning av nu gällande allmänna hyreslagstiftning (FLU 8). avslagen;
    d. 27 febr.: väckta motioner (I: 26 och 11:35) med förslag till lag ang. förfarandet vid slakt (FLU 6); i skrivelse till K. M:t anhöll riksdagen att K.M:t ville låta utröna om och till vilken utsträckning stadganden må vara erforderliga i syfte att vid slakt av husdjur, genom föregående bedövning eller på annat ändamålsenligt sätt, förebygges, att onödigt lidande tillfogas djuren;
    d. 7 mars: väckt motion (II: 229) ang. begränsning av gift kvinnas rätt att innehava statstjänst och allmänt uppdrag (FLU 9), avslagen;
    väckta motioner (I: 82 och II: 230) ang. lagbestämmelser rörande giltighet av avtal om leverans av elektrisk ström till fastighet, som under avtalstiden byter ägare (FLU 10), avslagen;
    väckt motion (II: 112) om viss lagstiftning rörande avtal om upplåtelse av mark för elektriska ledningar eller andra för distribution av elektrisk energi behövliga anläggningar (FLU 11), avslagen;
    k. prop. nr 10 med förslag till lag om ändrad lydelse av 6, 7, 8 och 21 §§ i lagen d. 14 juni 1917 om införsel i avlöning, pension eller livränta ävensom i ämnet väckta motioner (FLU 12), prop. bifallen med vissa ändringar;
    k. prop. nr 8 med förslag till lag om ändrad lydelse av 2, 3, 8 och 9 §§ i lagen d. 25 maj 1894 ang. jordfästning ävensom i ämnet väckta motioner (FLU 13), prop. bifallen;
    d. 11 mars: väckta motioner (I: 136 och II: 232) om utredning ang. inrättande av en hovrätt för de fyra nordligaste länen (FLU 14), avslagna;
    väckt motion (II: 106) om skrivelse till K. M:t ang. ändring i förordningen d. 21 dec. 1857 om ägors fredande emot skada av annans hemdjur samt om stängselskyldighet (ALU 8); i skrivelse till K. M:t anhöll riksdagen, att K. M:t måtte låta verkställa av riksdagen redan tidigare påkallad utredning i syfte att vinna ändring av ej mindre gällande stängselförordning än även förordningen d. 31 jan. 1815 huru laggill stängsel bör vara beskaffad samt de övriga bestämmelser, vilka kunna därmed stå i sammanhang.