230 NOTISER.    De kungl. kommittéerna. Efterföljande meddelanden äro huvudsakligen hämtade ur kommittéredogörelsen i årets riksdagsberättelse (jfr Sv. J. T. 1924 s. 230).
    Av justitiedepartementets kommittéer har sjölagstiftningskommittén under år 1924 avslutat sin verksamhet (se Sv. J. T. 1924 s. 487). Därjämte avslutades under året den åt revisionssekreteraren G. Bendz anförtrodda utredningen rörande lagstiftning om panträtt i spannmål (se Sv. J. T. 1925 s. 132) ävensom utredningen beträffande den praktiska juristutbildningens ordnande m. m. (se Sv. J. T. 1925 s. 75 och stat. off. utredn. 1925 : 14). Såsom sakkunnig för revision av strafflagen har prof. J. C. W. Thyrén under år 1924 varit sysselsatt med utarbetande av ett motiverat författningsförslag med titel "Förberedande utkast till strafflag. Speciella delen VI. Förfalskningsbrotten", vilket är under tryckning (stat. off. utredn. 1925:22). Försäkringslagstiftningskommittén (se Sv. J. T. 1925 s. 230, 309, 484) har nu avgivit sitt betänkande (stat. off. utredn. 1925 : 21). Sv. J. T. återkommer till detta i nästa häfte. Revisionssekreteraren A. Bagge har under senare halvåret 1924 biträtt vid behandlingen av frågor rörande deltagande från svensk sida i internationella förhandlingar om gemensamma rättsregler på sjörättens område (jfr Sv. J. T. 1924 s. 308). Docenten N. Herlitz har jämlikt K. M:ts bemyndigande d. 5 dec. 1924 tillkallats såsom sakkunnig för utredning i fråga om ändrade bestämmelser rörande allmänna handlingars offentlighet. Ang. andra lagfrågor se Sv. J. T. 1924 s. 420, 484, 1925 s. 80. Enligt departementets kostnadstablå hava härutöver inom departementet biträtt bland andra: landshövdingen S. Hagströmer vid behandling av frågan ang. reformerad medborgarrättslagstiftning, prof. N. Stjernberg ang. lagstiftningsfrågor inom straffrättens område, prof. G. Eberstein ang. förslag till lag om rätt till släktnamn, doc. N. Herlitz, borgmästare J. Pettersson och assessor T. Liljestrand ang. vissa städers läggande under landsrätt, hovrättsrådet B. Wieselgren ang. nyskifteslagstiftning, prof. V. Lundstedt ang. den s. k. sociala hyreslagstiftningen, jur. kand. O. Barklind ang. minderåriga förbrytare, hovrättsrådet G. Olin ang. lagstiftning om stiftelser, justitierådet S. Skarstedt ang. ändringar i gällande aktiebolagslagstiftning, revisionssekr. H. Kylander ang. ändringar i vallagstiftningen och ang. jordfästning. För lagberedningens och processkommissionens arbeten hava särskilda redogörelser lämnats. Patronatsrättsnämnden är alltjämt verksam för fullgörande av sitt uppdrag.
    I fråga om kommittéer av juridiskt intresse sorterande under andra departement än justitiedepartementet må här antecknas följande. Betänkanden avgåvos under 1924 av bland andra 1919 års tull- och traktatkommitté (stat. off. utredn. 1914: 37. 38) och 1921 års kommunalskattekommitté (1924:53, 54), vilka därmed avslutat sin verksamhet.
    Vid ingången av år 1925 fortsatte bland andra följande kommittéer sin verksamhet: sakkunniga för utredning av det s. k. Genèveprotokollet (utr. dep.); utredn. ang. lösdrivares behandling (soc. dep.), revisionssekr. R. von Koch; utredn. ang. revision av gällande förordningar om kommunalstyrelse på landet och i stad (soc. dep.), landshövdingen K. Hj. L. Hammarskjöld; polisutredningar (soc. dep.), rev. sekr. S. Lawski samt, tillkallade d. 14 sept. 1924, landshövdingarna O. von Sydow, S. Linnér och S. Kvarnzelius samt landsekr. H. P. Kjäll, ävensom fem ledamöter av riksdagen tillkallade d. 31

NOTISER. 231okt. 1924, numera avslutad; socialiseringsnämnden (fin. dep.), som under 1924 utgivit stat. off. utredn. 1924: 14, 15, 22, 39, 45; 1923 års taxeringssakkunniga (fin. dep.), borgmästare P. E. Gamstorp och länsassessor F. A. L. Lundevall, arbetet beräknas slutfört i maj 1925; 1924 års bankkommitté (fin. dep.), ordf. vice häradsh. E. Kinander, sekr. revisionssekr. G. Bendz; utredn. ang. ekonomiska föreningars sparkasserörelse (fin. dep.), hovrättsrådet K. H. R. Hjertén; 1924 års skatteberedning (fin. dep.), revisionssekr. H. Waller, byråchefen Carl W. U. Kuylenstierna och, från d. 1 maj 1925, assessorn i kammarrätten E. Geijer; utredn. ang. nya författningar om mått och vikt (fin. dep.), assessor Bo Hammarskjöld; sjöfartsavgiftssakkunniga (handelsdep.), ordf. prof. M. Fehr.