Lagförslag under utarbetande. Justitieministern, statsrådet T. Nothin, har i ett föredrag d. 11 april 1925 lämnat en översikt över det på justitiedepartementet ankommande lagstiftningsarbetets nuvarande läge. Av de lagförslag som bebådats till 1925 års riksdag (se Sv. J. T. 1924 s. 79) hade förslaget om försäljning av fideikommissjord på grund av vissa vid granskningen lagrådet framförda erinringar fått anstå. Behandlingen i lagrådet av förslaget till ny jorddelningslag hade måst avbrytas mot slutet av förra året men skall nu ånyo upptagas och slutföras. De inom justitiedepartementet tillkallade jordsakkunnigas närmaste uppgift är fullföljandet av arbetena på en social arrendelag. Därjämte kommer närmast förslaget till åborätt, d. v. s. upplåtelse med tryggad besittningsrätt, att återupptagas. Under utarbetande äro förslag till utvidgade bestämmelser angående belåning av spannmål samt förslag tillag om upplagsbevis, och kommer av årets riksdag begärd utredning rörande hägnadsskyldigheten mellan angränsande fastigheter inom kort att upptagas. Arbetet på den nya stadsplanelagstiftningen har redan påbörjats, och kommer i samband därmed även frågan om ny byggnadsstadga för rikets städer att åtminstone delvis upptagas till slutlig behandling. Inom socialstyrelsen pågå efter uppdrag av justitiedepartementet utredningsarbeten rörande dels legostadgan dels förändringar i hyreslagen. Förslag till försäkringslagstiftning kommer snart att avlämnas av en kommitté, som samarbetat med delegerade för de övriga nordiska länderna. Av intresse för affärslivet äro även lagförslag angående handelsböcker samt angående rättsskydd för alster av konsthantverk. På prövning äro jämväl beroende vissa konventioner på sjölagstiftningens område, vilka förutsätta lagändringar. Till aktuella frågor höra även lagförslag angående stiftelser samt förslaget till ny gruvlag. Från lagberedningen väntas betänkande rörande arvsrätten, varefter beredningens arbete kommer att fortsätta med testamentsrätten.

    På strafflagstiftningens område har det tidigare åt särskilt tillkallad sakkunnig lämnade uppdraget att överarbeta föreliggande förslag till lag rörande behandling av s. k. förminskat tillräkneliga förbrytare utsträckts att jämväl avse förslaget rörande internering av samhällsfarliga återfallsförbrytare. Fångvårdsstyrelsen skall inkomma med förslag rörande anordnandet av anstalter för nu avsedda slags förbrytare. Samma styrelse har i uppdrag att utreda möjligheterna till en utsträckt tillämpning av det system för fångars sysselsättande med utearbete under jämförelsevis fria former, vilket tillämpas vid försökskolonien å Singeshult i Småland. Åt den s. k. lilla strafflagskommissionen har uppdragits att uppgöra förslag till reformering av bötesstraffet, varvid det tänkts, att böterna skulle bestämmas i förhållande till den dömdes unge-

232 NOTISER.färliga dagsinkomst och utsättas till ett allt efter förseelsens art högre eller lägre antal dagsböter, d. v. s. beräknade dagsinkomster. Samma kommission har att utarbeta förslag rörande preskription i brottmål (jfr Sv. J. T. 1925 s. 80). Den av riksdagen nyligen begärda utredningen rörande den s. k. Åkarpslagen skall nu igångsättas; likaså skola upptagas till behandling frågorna om revision av den s. k. preventivlagen och om införande av en slaktlag. Förslaget till ny strafflag för krigsmakten håller på att överarbetas. I samband därmed överväges frågan om överflyttande till de allmänna domstolarna av de nuvarande krigsrättsmålen. Bestämmelser rörande delgivning av domstols uppskovsbeslut med utebliven svarande äro under övervägande. Åt sakkunnig har uppdragits att fullfölja den s. k. religionsfrihetskommitténs tidigare utredningsuppdrag.
    Justitieministern, som framhöll, att den nu lämnade redogörelsen icke finge betraktas såsom uttömmande, kunde i detta tidiga skede icke uttala sig om vilka av ovan berörda lagfrågor kunde antagas bli förelagda 1926 års riksdag.