Trettonde nordiska juristmötet. Det närmare programmet för det trettonde nordiska juristmötet i Helsingfors d. 18, 19 och 20 aug. 1925 har nu fastställts av den finländska styrelsen och har följande innehåll: Måndagen d. 17 aug. Styrelsen för de nordiska juristmötena sammanträder i Riddarhuset kl. 12 p. d. På aftonen enkel välkomstfest. — Tisdagen d. 18 aug. Allmänt sammanträde i Riddarhuset kl. 11 f. m.—1 e. m.; 2.30—5 e. m. Lunchrast 1—2.30 e. m. Mötets öppnande. Föreningsärenden. Överläggning rörande 1. plenarfrågan. (Angående de ämnen, som skola behandlas, se Sv. J. T. 1925 s. 81.) Kl. 7 e. m. middag av Finlands jurister för alla utländska mötesdeltagare. — Onsdagen d. 19 aug. Förhandlingarna försiggå, fördelade på två sektioner, kl. 10 f. m.—1 e. m.; 2.30—5 e. m. Lunchrast 1—2.30 e. m. Sektion I sammanträder i Stadsfullmäktiges sessionssal i Börshuset för överläggning rörande de två frågor, som inledas av professor Martin Fehr och højesteretssagfører 0. Ahnfelt-Rønne. Sektion II sammanträder i Riddarhuset för överläggning rörande de två frågor, som inledas av professor Thore Engströmer och professor O. Hj. Granfelt. Aftonen ägnas åt enskilda samkväm. — Torsdagen d. 20 aug. Allmänt sammanträde i Riddarhuset kl. 10f. m.—1 e. m., 2—4 e. m. Lunchrast 1—2 e. m. Överläggning rörande 2. plenarfrågan. Val och föreningsärenden. Mötets avslutande. — Kl. 5 e. m. I händelse av gynnsam väderlek besök å fästningen Sveaborg (Suomenlinna).  Kl. 9 e. m. Finlands Advokatförbund giver middag för övriga mötesdeltagare.
    Ang. resan till Finland. Medlemmarna av de nordiska juristmötenas styrelse avresa från Stockholm lördagen d. 15 aug. på aftonen över Åbo. Jämväl andra hugade mötesdeltagare torde i mån av utrymme och tillfälle begagna denna lägenhet.
    För övriga mötesdeltagare sker avresan från Stockholm söndagen d. 16 aug., antingen med ordinarie lägenhet direkt till Helsingfors, eller — ifall nödigt antal passagerare anmäla sig — per extra ångbåtslägenhet med avgång från Stockholm söndag f. m. efter nattågens från Köpenhamn och Oslo ankomst direkt till Helsingfors.
    Anordningarna för avresan från Stockholm till Finland äro överlämnade åt ångbåtskontoret A.-B. Nyman & Schultz', Skeppsbron 22 Stockholm, som för-

NOTISER. 233delar mötesdeltagarna på de olika turerna. För beredande av möjligast bekväma kommunikationer är det önskligt, att resande från Sverige i god tid uppgiva, vilken dag och med vilken lägenhet de önska avresa, och skola önskningsmål härutinnan så långt utrymmet medgiver tillgodoses.
    Fordringar på pass och visering ha ej kunnat eftersättas. Utsikt lärer emellertid finnas, att mötesdeltagarna skola befrias från viseringsavgift.
    Enligt § 10 i stadgarna för de nordiska juristmötena äro de som en gång tecknat sig till deltagande i mötena att anse såsom deltagare däri intill dess avsägelse sker, och erinras om den därav följande skyldigheten att, även om de ej infinna sig vid mötet, erlägga medlemsavgiften, 15 kr. Avgiften bör av svenska medlemmar snarast insändas under adress: Trettonde nordiska juristmötet, Rosenbad 2 IV, Stockholm. Om möjligt bör före d. 1 juni meddelas, huruvida personlig närvaro vid mötet är att påräkna, varvid det brevkort kan användas som medföljer detta häfte.
    Efter mötet gives för utländska deltagare tillfälle till åtskilliga utflykter och turistfärder. Fredagen d. 21 aug. anordnas sålunda med ångbåt utfärd till Borgå, varjämte för de mötesdeltagare, vilka önska såsom turister bese landets inre delar, genom sekretariatets förmedling följande alternativa turer anordnas. a) Rundresa d. 21—24 aug. per bantåg till Wiborg, Imatra, Punkaharju, Nyslott, Helsingfors, b). Den under a) angivna resan kan utsträckas från Nyslott per ångbåt till Kuopio, vidare med bantåg till Kajana och därifrån med ångslup och forsbåt över Uleå träsk och utför Uleå älv till Uleåborg. Från Uleåborg med bantåg antingen norrut över Torneå och Haparanda eller söderut över Wasa till Umeå med ångbåt eller över Tammerfors till Åbo och från Åbo till Stockholm med ångfartyg. Resetid c:a en vecka. c) Med bantåg till Tavastehus och Tammerfors och därifrån till Åbo. Från Tammerfors bilutfärd till Kangasala. Resetid 21—22 aug. d) D. 22 aug. förrättas ett urtima ting i Helsinge socken utanför Helsingfors, där de, som det önska, kunna övervara förhandlingar inför häradsrätt med nämnd.
    Å statsbanornas gällande biljettpris kommer att för turistresorna medgivas en rabatt av 50 % för mötesdeltagarna.
    Program med utförligare uppgifter ang. turistfärderna kan erhållas å Sv. J. T:s expedition.
    För hemfärden kunna de ordinarie ångbåtsturerna via Åbo till Stockholm eller de direkta turerna Helsingfors—Stockholm begagnas. Därest ett tillräckligt antal resande anmält sig kommer en extra tur att anordnas på linjen Helsingfors—Stockholm med avgång från Helsingfors måndagen d. 24 aug. på f. m.