Den nionde internationella penitentiärkongressen skall innevarande sommar äga rum i London under tiden 4—10 augusti. Den första av dessa kongresser avhölls för något mer än 50 år sedan, efter initiativ av Förenta Staternas regering, i London 1872. På grund av det svenska fängelseväsendets dåtida, i jämförelse med andra länder relativt framskridna utveckling erhöll Sverige hedern att bliva mötesplats redan för den andra av dessa kongresser, som ägde rum i Stockholm 1878. Med mer eller mindre regelbundna mellanrum ha sedan dylika kongresser hållits i Rom, Petersburg, Paris, Bryssel, Budapest och Washington. Efter sistnämnda kongress, som ägde rum 1910, har sedan på grund av världshändelsernas inverkan ett längre avbrott in-

234 NOTISER.trätt. — Programmet för dessa kongresser, som i början endast avsåg frågor ang. frihetsstraffens inrättande och verkställighet, har efterhand erhållit en mera allmän kriminalpolitisk läggning. För instundande kongress upptager detsamma sålunda, förutom fångvårdsfrågor, bl. a. sådana spörsmål som frågor ang. opportunitetsgrundsatsens tillämpning i avseende å åtals anställande och straffs ådömande, om vidgad möjlighet för användning av obestämda straffdomar, om åtgärder för bekämpande av internationella förbrytare, om åtgärder för ungdomens skyddande mot filmens skadliga inverkan i kriminell riktning m. m.
    Jämte ett större eller mindre antal officiella delegerade från de å kongressen representerade staternas regeringar är tillträde till densamma berett även andra, nämligen — förutom särskilt inbjudna personer samt delegerade för kriminalistföreningar och fångvårdssällskap — jämväl ledamöter av lagstiftande församlingar och akademier, universitetslärare, högre tjänstemän inom justitie-, civil- och utrikesministerier, högre tjänstemän inom fångvården, domare, ledamöter av advokatsamfund samt personer, som eljest gjort sig kända genom  vetenskapliga arbeten inom straffrättsvetenskapens område.
    Kongressförhandlingarna ha liksom hittills förberetts genom "rapports", utarbetade av särskilt utsedda experter. För Sveriges del ha dylika utarbetats av överdirektör Almquist, professorerna Kinberg, Stjernberg och Thyrén samt byrådirektör Wijkmark.
    Franskan är kongressens officiella språk, men även engelska och tyska äro vid sidan därav tillåtna. Personer, tillhörande någon av ovan uppräknade kategorier, kunna insända anmälan om deltagande till Le Secretaire du Comité d'organisation local, A. J. Wall Esq., Home Office, Whitehall, Londres, med bifogande av kongressavgift å ett pund sterling.
    Med hänsyn till det långa avbrottet i kongressernas arbete samt mängden av aktuella kriminalpolitiska problem är det att hoppas, att även många svenskar skola befinnas intresserade av att deltaga i detta möte och därmed ock begå minnet av de c:a 50 år, som förflutit sedan den första Penitentiärkongressen samlades i det brittiska rikets huvudstad.