Juridisk Forening i København. Den nu afsluttede Foredragssæson indlededes i September 1924 med et Foredrag af Overretssagfører Knud Jarner om "Sovjetruslands borgerlige Lovbog". Ved Mødet i Oktober holdt Docent Ragnar Bergendal, Lund, Foredrag om: "Några synpunkter på lagstiftningen om andelsföreningar". I Anledning af dette Foredrag indbød Foreningen Häradshövding Ivar Öhman, Malmö, Professor Björling, Lund, Assessorerne Carl Rydbeck og Gustav Stenmarck, Malmö, og Dr. juris Lindström, Malmö. Ved Novembermødet indledede Landsdommer, Dr. juris Troels G. Jørgensen en Diskussion om "Domstolenes Stilling overfor Afgørelser af Retsspørgsmaal ad privat Vej". I Januar Maaned holdt Landsretssagfører Kjeld Rørdam Foredrag om: "Nogle Bemærkninger om eksstinktive Erhvervelser". Med Udgangspunkt i et for Rigsdagen fremsat Lovforslag, hvorefter Justitsministeren skulde bemyndiges til at fastsætte Regler og faste Takster for visse juridiske Forretninger, som Dommerkontorerne skulde være forpligtet til at udføre som Retshjælp for Publikum, indledede Dommer Grundtvig ved Februarmødet en Diskussion om Forsvarligheden af en saadan Ordnings Gennemførelse. Ved det afsluttende Møde i Marts Maaned indledede cand. juris Valdemar Hvidt

NOTISER. 235en Diskussion om "Received for shipment"-Dokumenter, i hvilken deltog Professor, Dr. Pappenheim fra Kiel, der var Foreningens Gæst den paagældende Aften.
    Endvidere har Juridisk Forenings Medlemmer været indbudt til et Møde i 1. Sagførerkreds, ved hvilket Landsdommer Hammerich holdt et meget interessant retshistorisk Foredrag om "Den juridiske Stands Fremvæekst i Danmark".

Fh.