Sveriges Advokatsamfunds förhandlingar 1924 hava nu utkommit från trycket och innehålla bl. a. prof. Johan C. W. Thyréns föredrag om "Straffsystemet i svenska strafflagsförslaget 1923" (s. 7—26); advokaten A. Hemming-Sjöbergs föredrag "Några spörsmål rörande rättsförhållandet mellan uppdragsgivare, syssloman och dennes substitut" (s. 27—44) samt diskussionsinlägg i sistnämnda ämne av justitierådet Alexanderson (s. 44—48) samt advokaterna Ljungholm, Löfgren, Leman, Tjerneld och Rydin.

 

    Ett företag värt uppmuntran? I dessa dagar, då den nya Lidingöbron öppnats för trafik, har utkommit en liten skrift, kallad Lidingöbro för hundra år sen och försedd med undertiteln Juridik och teknik. Skriften, vars författare är justitierådet Birger Wedberg, innehåller väsentligen en redogörelse för rättegångar angående den äldsta flottbron till Lidingön, vilka började år 1825 och från Konungens befallningshavande och Danderyds skeppslags tingsrätt så småningom sökte sig upp till Högsta domstolen.
    Man förflyttas i denna skrift till en tid, då unga män i verken — ett advokatstånd fanns ju ej — bjödo till att skriva kvicka och elaka rättegångsinlagor och då sådana processinvändningar framställdes som den, att ett av partsombud framlämnat vittnesintyg icke borde emottagas av rätten emedan ombudet saknade fullmakt från intygsutfärdarna. Huru sakkunniga män av stor auktoritet (Samuel Owen, Karl-Johanstidens främste arkitekt överste Blom, Kungl. operans mekanikus prof. Hjelm m. fl.) tänkte och vittnade om dykdalber och stensänken blir här ganska livligt skildrat, likasom hur domstolarna taxerade sakkunskapens omdöme; tingsrätten fann det vara "skiljaktigt, tveksamt och opåliteligt". De yrkanden, som i processerna framfördes, hade delvis karaktären av fastställelsetalan, och man får veta i vad mån de olika instanserna funno en sådan talan kunna prövas. Små karakteristiker lämnas av dem som i Högsta domstolen hade befattning med målen; ett roande bidrag till bolagsrättens historia äro de avbildningar av aktiebrev i 1802 års brobolag som meddelas; o. s. v.
    Den svenska judikaturen från 1800-talets tidigare skede, innan Schmidt började införa rättsfall i sitt Juridiskt Arkif, är icke mycket beaktad. Det lilla bidrag till kännedomen därom, som nu är föremål för omnämnande, har ej heller haft lätt att armbåga sig fram till en plats i solen. Sedan tvenne av våra största förlag ryggat tillbaka för den ekonomiska risken att utgiva arbetet, har företaget väsentligen finansierats av en bland Sv. J. T:s kolleger i landsorten, Lidingö tidning. Skulle icke ett sådant behjärtat lekmannaintresse för juridiken, låt vara den lokalhistoriskt färgade, kunna vara värt sin uppmuntran? Boken kostar, med sina 48 sidor och 11 illustrationer, blott en kr. Den kan köpas i Fritzes och Sandbergs boklådor, i tidningskiosker vid bron och ute på ön samt å Lidingö tidnings expedition Sturegatan 7, där även rekvisitioner från landsorten expedieras.

B. W.