236 NOTISER.    Med detta häfte av Sv. J. T. följa tvenne rekvisitionskort, det ena avseende några av justitierådet B. Wedbergs utgivna skrifter, bland dem den i föregående notis omnämnda, det andra avseende professorn i Dorpat Andreas Bjerres av överdirektören Viktor Almquist i detta häfte recenserade bok Bidrag till mordets psykologi.

 

    Rättegångsreformen i Finland. Sedan professor O. Hj. Granfelt till regeringen ingivit sitt på dess uppdrag utarbetade förslag till fullständig processreform, tillsatte regeringen en av tre häradshövdingar, nämligen f. d. hovrättsassessorn E. V. Sopanen såsom ordf. samt f. d. hovrättsrådet H. Malmberg och lagmannen I. Björnvik såsom ledamöter bestående kommitté med uppdrag att avge utlåtande över professor Granfelts förslag. Denna kommitté har numera slutfört sitt arbete och till regeringen inlämnat sitt betänkande.

 

    J. Serlachius †. Den 16 april 1925 avled i Helsingfors f. d. justitierådet Johan Julian Serlachius. Den avlidne var född i Kuopio 1854. Julian Serlachius blev juris kandidat 1878 och juris doktor 1881. Sistnämnda år kallades han till docent i civilrätt och romersk rätt och följande år skötte han ordinarie professuren i dessa läroämnen. Ett år senare lämnade Serlachius universitetet och övergick till domarebanan samt avancerade i Viborgs hovrätt till assessor 1887. Under åren 1885—1891 var han ledamot av lagberedningen. Åren 1891—1897 var Serlachius häradshövding i Jämsä domsaga och återvände 1898 till Viborgs hovrätt som hovrättsråd. År 1900 kallades han till ledamot av senatens justitiedepartement, men lämnade denna post påföljande år. Därefter och intill 1918 ägnade sig Serlachius åt affärsverksamhet. 1918 utnämndes han till justitieråd i högsta domstolen. Vid senaste årsskifte lämnade Serlachius det offentligas tjänst.
    Bland justitierådet Serlachius mest kända juridiska arbeten må nämnas hans doktorsavhandling Återvinning till konkursbo (1881) samt vidare Klander å jord enligt de svenska landskapslagarne (1884), Kommentar till lagen om vattenrätten (1913) samt läroböckerna i Sakrätt och Obligationsrättens allmänna läror, vilka vardera utgått i många upplagor. Serlachius har dessutom publicerat en mångfald juridiska uppsatser och utarbetat ett flertal lagförslag.

O. Hj. G.

 

    Dödsfall. Borgmästaren i Malmö Hans Brodin avled 5 maj 1925. B. var född i Västra Vemmenhög, Malm. l., avlade i Lund mogenhetsex. 1883 och hovrättsex. 1888. Efter tingstjänstgöring utnämndes B. till vice häradshövding 1891. Han blev stadsnotarie i Malmö 1892, magistratssekreterare och notarius publicus 1908 och rådman 1909. Till borgmästare i Malmö utnämndes han 1919. Han var ordf. i Malmö stads fattigvårdsstyrelse och ledamot av hälsovårdsnämnden. Ang. B:s initiativ till ett förbättrat rättegångssätt vid rådhusrätterna i Skåne och Blekinge, se Sv. J. T. 1925 s. 147.

 

    Till justitieminister i Finland har utnämnts justitierådet jur. dr F. O. Lilius. Beträffande justitieminister Lilius har Sv. J. T. tidigare innehållit meddelanden 1922 s. 285 och 1924 s. 160.

 

    Regeringen. Till konsultativt statsråd i ministären Sandler har d. 8 maj 1925 utnämnts häradshövdingen i Askims, Västra och Östra Hisings samt Sävedals härads domsaga Karl Schlyter.

 

    Hovrätterna. K. M:t har d. 3 april 1925 till hovrättsråd i Svea hovrätt utnämnt assessorn Johan Ernst Sjögren.