NOTISER. 237    Häradsrätterna. K. M:t har d. 17 april 1925 på ansökan av häradshövdingen i Livgedingets domsaga Ulrik Wilhelm Ossian Queckfeldt beviljat honom avsked från häradshövdingämbetet fr. o. m. d. 21 maj 1925.

 

    Justitiedepartementet. K. M:t har
    d. 9 jan. 1925 förordnat revisionssekreteraren Michael Ehrenborg att såsom sakkunnig biträda inom justitiedepartementet vid beredning av fråga om lagstiftningsåtgärder rörande besittning av fast egendom genom bulvaner;
    d. 9 jan. 1925 förordnat revisionssekreteraren Gunnar Bendz att såsom sakkunnig inom justitiedepartementet verkställa utredning rörande dels vissa ändringar i lagen om viss panträtt i spannmål dels ock lagbestämmelser om upplagsbevis eller lagerbevis;
    d. 30 jan. 1925 förordnat t. f. revisionssekreteraren Holger Elliot att såsom sakkunnig biträda inom justitiedepartementet vid fortsatt behandling av frågorna om vissa ändringar med avseende å strafflagstiftningen för krigsmakten och rättegången vid krigsdomstolarna;
    d. 6 febr. 1925 förordnat revisionssekreteraren Hadar Kylander att biträda inom justitiedepartementet vid undersökning angående vidgad rätt för medlem av svenska kyrkan att därur utträda.
    Enligt av K. M:t d. 6 febr. 1925 meddelat bemyndigande har justitieministern d. 11 i samma månad tillkallat revisionssekreteraren Michael Ehrenborg, ordf., samt kaptenen Nils Hasselqvist och magistratssekreteraren W. H. Wistrand att såsom sakkunniga inom departementet biträda vid fortsatt behandling av frågan om revision av gällande lagstiftning angående stadsplan och tomtindelning m. m.

 

    Jordbruksdepartementet. Jämlikt K. M:ts bemyndigande d. 7 jan. och 27 febr. 1925 har chefen för jordbruksdepartementet såsom sakkunniga för verkställande av utredning och avgivande av förslag till åtgärder mot mul och klövsjukeepizootien inom landet tillkallat landssekreteraren Hj. P. Kjäll och bataljonsveterinären G. H. Magnusson, båda i Malmö, samt lantbrukaren A. Eriksson i Nöbbelöv ävensom häradshövdingen Gustaf Lindstedt, vilken senare tillika tjänstgör såsom de sakkunnigas sekreterare.
    Jämlikt K. M:ts bemyndigande har chefen för jordbruksdepartementet d. 27 febr. 1925 åt expeditionschefen i departementet Lennart Berglöf uppdragit att verkställa utredning rörande vissa ändringar i gällande jaktförfattningar m. m.
    Jämlikt K. M:ts bemyndigande har chefen för jordbruksdepartementet d. 13 mars 1925 tillkallat hovrättsrådet Thor Sjöfors för verkställande av utredning inom departementet rörande lägenhetsinnehavares å allmänningar rättsliga ställning.

 

    Socialdepartementet. D. 23 jan. 1925 uppdrog K. M:t åt ministern i Helsingfors, envoyén G. H. Elmquist och expeditionschefen i jordbruksdepartementet Lennart Berglöf att såsom ombud för Sverige deltaga i en konferens i Helsingfors rörande dels upplåtande åt svenska lappar av vissa vägar för flyttning över område i Finland till och från Norge, dels förfarandet med renar, som från Finland inkomma i Sverige eller från Sverige annorledes än under flyttning till Norge inkomma i Finland.

 

    Ledig notarieplats i domsaga. I nedanstående domsaga har ledig notarieplats anmälts hos redaktionen:
    Östra härad (Blekinge län): Förste notarieplatsen ledig fr. o. m. d. 1 juli 1925. Fri bostad med eldning och lyse i tingshuset. Adr. häradsh. John Bladh, Lyckeby.