RIKSDAGEN
har nedannämnda dagar år 1925 slutligt behandlat följande ärenden, i vilka lagutskott avgivit utlåtande:
    d. 11 mars: k. prop. nr 8 med förslag till lag om ändrad lydelse av 2, 3, 8 och 9 §§ i lagen d. 25 maj 1894 ang. jordfästning jämte motioner (FLU13), prop. bifallen;
    motioner (I : 136 och II: 232) om förnyad utredning ang. inrättande av en hovrätt för de fyra nordligaste länen (FLU 14), avslagna;
    d. 14 mars: motion (I : 73) med förslag till lag ang. ändrad lydelse av 15 kap. 22 och 24 §§ strafflagen (FLU 15); riksdagen hemställde i skrivelse till K. M:t, att K. M:t måtte låta utreda vilka ändringar i nämnda lagrum, som lämpligen böra vidtagas i syfte att undanröja de nuvarande bestämmelsernas ensidiga karaktär;
    d. 18 mars: motion (II : 109) om statens övertagande av hela verksamheten för fullföljande av lagen om försäkring för olycksfall i arbete (ALU 9), avslagen;
    k. prop. nr 78 med förslag till lag om ändrad lydelse av 11 kap. 2 och 4 §§ vattenlagen (ALU 10), bifallen med viss ändring;
    motion (II : 81) ang. förändrad grund för beräkning av ersättning till arbetare, som blivit skadad genom olycksfall i arbete, under den s. k. karenstiden (ALU 11), avslagen;

240 RIKSDAGEN.    d. 21 mars: motioner (I : 74 och II : 166) ang. skrivelse till Konungen om utredning rörande villkoren för att inteckning för nyttjanderätt eller avkomst må anses förfallen (FLU 17), avslagna;
    motion (I:3) ang. dels omläggning av det nuvarande sättet för legala annonsers publicering, dels ändrad användning av inkomsterna av dylika annonser m. m. (FLU 18), avslagen;
    motion (II:107) om viss skärpning av de i förordningen om motorfordon stadgade villkoren för erhållande av körkort (ALU 12); i skrivelse till K.M:t hemställde riksdagen, att K. M:t måtte överväga vidtagandet av lämpliga åtgärder i syfte att i möjligaste mån utesluta de risker, som äro förbundna med för närvarande rådande möjlighet för färgblinda personer att erhålla tillstånd att föra automobiler och andra därmed jämnställda motorfordon;
    d. 28 mars: motion (II : 105) om införande i fattigvårdslagen av bestämmelse om skyldighet för hemortskommun att erlägga ränta å av vistelsekommun till understödstagare utgivet belopp (ALU 13); i skrivelse till K. M:t anhöll riksdagen, att K. M:t ville taga i övervägande frågan om lämpliga åtgärders vidtagande i syfte att nedbringa antalet tvister av ovan angiven art;
    motion (II:164) om ändring av 33 § i lagen om allmän pensionsförsäkring (ALU 14); riksdagen antog för sin del ett förslag till lag om ändrad lydelse av nämnda lagrum;
    k. prop. nr 105 med förslag till lag ang. ändrad lydelse av 40 § 1 mom. i lagen d. 14 juni 1918 om fattigvården (ALU 15), bifallen;
    k. prop. nr 113 med förslag till förordning ang. rätt för parter i kommunala mål samt i fattigvårds- och barnavårdsmål att med posten insända besvärsskrifter och övriga handlingar (ALU 16), bifallen;
    d. 1 april: k. prop. nr 33 med förslag till lag i anledning av Sveriges anslutning till de internationella konventionerna ang. godsbefordring per järnväg samt ang. befordring å järnväg av resande och resgods (FLU 19), bifallen;
    k. prop. nr 61 med förslag till lag om ändrad lydelse av 19 kap. 17 och 22 §§ strafflagen jämte motion (FLU 20), prop. bifallen;
    motion (II : 178) om provisorisk lagstiftning rörande ändring av 35 § 2 mom. i lagen om de svenska lapparnas rätt till renbete i Sverige (FLU 21), avslagen;
    motion (II:137) om viss ändring i lagen om rätt till litterära och musikaliska verk (FLU 22), avslagen;
    d. 18 april: k. prop. nr 96 med förslag till lag om upphörande av kammarrättens domsrätt i vissa mål (FLU 23), bifallen;
    k. prop. nr 48 med förslag till lag om ändrad lydelse av 10 § i förordningen d. 16 juni 1875 ang. lagfart å fång till fast egendom jämte motion (FLU 24), prop. bifallen;
    motioner (I: 11 och II: 21) om ändring av 7 § i lagen om försäkring för olycksfall i arbete (ALU 17); i skrivelse till K. M:t anhöll riksdagen att K. M:t ville i samband med förestående omarbetning av delar av olycksfallsförsäkringslagen taga under övervägande frågan om och i vad mån den rätt till livränta, som enligt nämnda lag tillkommer föräldrar till genom olycksfall dödade arbetare, må utsträckas utöver vad för närvarande är fallet;
    motion (II:233) ang. vissa missförhållanden i avseende å försäljningen av tobaksvaror (ALU 18), avslagen;
    d. 22 april: motioner (I:68 och 80 samt II:110 och 163) om skrivelse till K. M:t med begäran om utredning och förslag ang. obligatorisk ansvarsförsäkring för motorfordon m. m. (FLU 25); i skrivelse till K. M:t anhöll riksdagen, att K. M:t ville låta verkställa utredning, huruvida och i vilken utsträckning skyldighet må kunna stadgas för ägare av motorfordon att taga och upprätthålla försäkring för dem åliggande ansvarighet för skada i följd av motortrafik, ävensom ang. de former, under vilka dylik försäkringsverksamhet bör bedrivas.