Trettonde nordiska juristmötet i Helsingfors. Såsom förut meddelats avhålles trettonde nordiska juristmötet i Helsingfors d. 18, 19 och 20 aug. 1925 (se Sv. J. T. 1924 s. 415, 484 och 1925 s. 81, 152 o. 232). Samtliga å mötet förekommande överläggningsämnen hava gjorts till föremål för artiklar i detta häfte, vilket tillställes alla finländska, danska och norska deltagare i mötet.
    Tisdagen d. 18 aug. kl. 11 f. m. (Riddarhuset). Första plenarfrågan: Om gäldenärs skadeståndsskyldighet vid försummad penningbetaining, med särskild hänsyn till valutaförsämring. Se prof. Lauri Cederbergs artikel här ovan s. 258.
    Onsdagen d. 19 aug. kl. 10 f. m. Första sektionsämnet å sektion I (Börshuset): Huvudgrunderna för en eventuell nordisk lagstiftning om skuldebrev. Se prof. Martin Fehrs artikel här ovan s. 271.
    Andra sektionsämnet å sektion I: Om ersättning för förlust av försörjare. Se hovrättsrådet B. Wieselgrens artikel här ovan s. 275.
    Första sektionsämnet å sektion II (Riddarhuset): Bör vid fall av lindrigare brottslighet eller under vissa andra omständigheter åklagare äga underlåta åtal och domstol äga befria från straff, oaktat en i lag med straff belagd handling konstaterats ? Se prof. Thore Engströmers artikel här ovan s. 264.
    Andra sektionsämnet å sektion II: Om förberedande skriftväxling och annan förberedelse i civila mål före huvudförhandlingen vid domstol. Se landsdommer C. Bærentsens och ekspeditionschef E. Altens artiklar här ovan s. 307 och 311.
    Torsdagen d. 20 aug. kl. 10 f. m. (Riddarhuset): Andra plenarfrågan: Om utvidgad ideell egendomsrätt eller upphovsmannarätt. Se prof. Gösta Ebersteins uppsats här ovan s. 241 och dåv. justitieministern B. Ekebergs uttalande, återgivet här ovan s. 297.

 

    Pass till nordiska juristmötet. På sätt i Sv. J. T. detta år s. 233 omnämnts, hava fordringarna på pass och visering ej kunnat eftersättas beträffande de främmande deltagarna i nordiska juristmötet. Emellertid har numera medgivits, att mötesdeltagarna mot företeende av medlemskort skola befrias från viseringsavgift. Befrielsen från viseringsavgift omfattar även deltagares maka, såvida man och hustru hava gemensamt pass.
    Senaste båtlägenhet till mötet från Stockholm är söndagen d. 16 aug. kl. 7 e. m. med Helsingforsbåten.