Ny upplaga av "Konkurs- och ackordslagarna" förberedes till nästa år av revisionssekreteraren Sven Lawski, som i anledning därav bett att få genom Svensk Juristtidning meddela, att han med tacksamhet skulle emotse upplysningar angående mera intressanta konkursrättsliga fall samt om de önskemål, som vid användningen av ifrågavarande arbete må hava yppats.

 

    Kurser i folkrätt och internationell rätt. Académie de droit international i Haag, som grundades år 1914 i syfte att utgöra ett centrum för vetenskapliga studier på den internationella rättens område, anordnar innevarande sommar, liksom föregående år, kurser i folkrätt och internationell privaträtt. Kurserna pågå under tiden 13 juli—4 sept. i två av varandra oberoende perioder, därav den första till d. 7 aug. och den andra från d. 10 aug. Bland föreläsarna märkas professorer från Holland, Belgien, Frankrike m. fl. länder. Föreläsningarna, som hållas på franska, äro avgiftsfria. Anordningar äro träffade för reducering av kostnaderna för uppehållet i Haag. Anmälningar kunna äga rum å akademiens sekretariat, Palais de la Paix, Haag. Närmare upplysningar erhållas å utrikesdepartementets rättsavdelning.

 

    Hugo Grotius' minne. I samband med firandet av 300-årsminnet av Hugo Grotius — hans mest berömda verk »De jure belli ac pacis» utkom i juni 1625 — har L'Association pour la Société des Nations et la paix i Haag instiftat en Grotiusmedalj, därav innevarande år två exemplar präglats i guld. Den ena av dessa medaljer har tilldelats Frankrikes utrikesminister M. Briand, den andra Sveriges utrikesminister Östen Undén. Genom överlämnandet av guldmedaljen till excellensen Undén har man velat uttrycka sin tacksamhet mot det land, som Grotius under elva år representerade i egenskap av svensk ambassadör i Paris, varigenom Sverige på ett intimt sätt blivit knutet vid Hugo Grotius' namn.

 

    Professor Carl Torp 70 år. D. 8 juni 1925 fyllde professorn vid Københavns universitet Dr. jur. Carl Torp 70 år. Efter sin doktorsavhandling "Om

324 NOTISER.Besiddelsen og dens Betydning i retlig Henseende" (1884) blev Torp 1886 A. C. Evaldsens efterträdare på den ena av den rättsvetenskapliga fakultetens förmögenhetsrättsliga lärostolar. När Goos 1890 inträdde såsom Kultusminister i Estrups ministär, övergick Torp till straffrätten. Bland hans förmögenhetsrättsliga arbeten märkes främst hans lärobok i Tingsret (1892) och bland de straffrättsliga hans huvudverk "Den danske Strafferets almindelige Del"(1905). I danska krimininalistföreningen blev Torp den ledande mannen; bland hans många kongressuttalanden och föredrag i kriminalistiska ämnen kan nämnas hans föredrag i Svenska kriminalistföreningen år 1918 om "Straf og andre Retsfølger af den strafbare Handling med særlig Hensyn til Carl Torps og Joh. C. W. Thyréns Straffelovsudkast".
    I utarbetandet av åtskilliga viktiga lagförslag — Forfatterloven, Aktieloven m. fl. — har Torp tagit väsentlig del. Väl känt även i Sverige är hans 1917 utkomna, i nyssnämnda föredrag behandlade strafflagsförslag i vars motiv lämnas en kritik av talrika punkter i strafflagskommissionens tidigare förslag. I anledning av Torps kritik tillsattes en kommitté, vars år 1923 avgivna förslag ligger till grund för det strafflagsförslag, som numera förelagts riksdagen. Såsom ordförande i den danska avdelningen av den nordiska obligationsrättskommittén, vars arbeten ofta berörts i Sv. J. T. — senast här ovan i detta häfte i artikeln om förslaget till lag om försäkringsavtal — har Torp ända in i de sista åren lämnat betydande bidrag till lösningen av viktiga lagstiftningsproblem.