Dödsfall. Borgmästaren Frans Wilhelm Philibert Humbla avled genom olyckshändelse 23 maj 1925. H., som var född i Lund 19 sept. 1863, avlade mogenhetsex. där 1882 och hovrättsex. 1887. Efter tingstjänstgöring samt tjänstgöring i hovrättten över Skåne och Blekinge, bl. a. såsom adjungerad ledamot, utnämndes H. år 1902 till borgmästare i Sölvesborg. H. innehade ett flertal kommunala förtroendeuppdrag.
    Advokaten Natanael Beite avled genom olyckshändelse 2 juni 1925. B. var född i Stockholm 1 nov. 1888. Efter där avlagd jur. kand. ex. tjänstgjorde han i Stockholms rådhusrätt och i justitiedepartementet, där han 1915 blev amanuens. År 1917 övertog han Magnéts advokatbyrå i Umeå. Han utnämndes samma år till vice krigsdomare vid Västerbottens regemente.

 

    Justitiedepartementet. Med stöd av K. M:ts bemyndiganden har justitieministern d. 20 juni 1925 tillkallat
    dels revisionssekreteraren Hadar Kylander, ordf., samt riksdagsmännen komministern Harald Hallen och rektorn G. A. Mosesson att såsom sakkunniga biträda vid utredning av frågan angående vidgad rätt för medlem av svenska kyrkan att därur utträda,
    dels riksdagsmännen riksbanksfullmäktigen Carl Gustaf Ekman, ordf., och överdirektören Jakob Ludvig Widell samt revisionssekreteraren Gustaf Styrbjörn Dahlqvist, tillika sekreterare, att såsom sakkunniga biträda vid behandling av frågan om justitierådens och regeringsrådens ställning i löne- och pensionshänseende.

 

    Kommunikationsdepartementet. K. M:t har d. 6 juni 1925 förordnat t. f. byråchefen för lagärenden i finansdepartementet, assessorn i hovrätten över Skåne och Blekinge John Alsén att fr. o. m. d. 1 juli 1925 t. v. uppehålla expeditionschefsbefattningen i kommunikationsdepartementet.

 

    Finansdepartementet. K. M:t har d. 12 juni 1925 förordnat t. f. revisionssekreteraren, assessorn i Svea hovrätt Harry Vilhelm Guldberg att fr. o. m. d. 1 juli 1925 t. v. uppehålla befattningen såsom byråchef för lagärenden i finansdepartementet.