NOTISER. 325    Hovrätterna. K. M:t har d. 18 juni 1925, på därom gjord framställning, beviljat presidenten i Svea hovrätt Hjalmar Georg Westring avsked från presidentämbetet fr. o. m. d. 1 juli 1925, med betygande av sitt synnerliga välbehag över hans under en lång följd av år i olika befattningar ådagalagda skicklighet samt städse bevisade trohet och nit. Presidenten Westring kvarstår såsom ordförande i processkommissionen.
    Vidare har K. M:t s. d. utnämnt t. f. presidenten i Svea hovrätt, f. d. justitierådet friherre Erik Teodor Marks von Würtemberg att fr. o. m. d. 1 juli 1925 vara president i samma hovrätt.
    K. M:t har
    d. 29 maj 1925 till hovrättsråd i hovrätten över Skåne och Blekinge utnämnt assessorn i samma hovrätt, t. f. revisionssekreteraren Åke Hartelius;
    d. 18 juni 1925 till assessorer förordnat vid Svea hovrätt e. o. notarierna Karl-Gustaf Hjärne, Bror Otto Bertil Thuresson och Carl Gustaf Eklund samt vid Göta hovrätt e. o. notarien Pehr Gustaf Lindström.

 

    Häradsrätterna. K. M:t har
    d. 15 maj 1925 till häradshövding i Ångermanlands västra domsaga utnämnt vice häradshövdingen Vilhelm Carl Lundmarker;
    d. 6 juni 1925 till vice häradshövding under Göta hovrätt förordnat biträdande domaren i Askims m. fl. härads domsaga Sven Nordlund.

 

    Rådhusrätterna. K. M:t har d. 19 maj 1925 till rådman i Stockholm utnämnt civilassessorn vid Stockholms rådhusrätt Ernst Rudolf Emanuel Öberg.

 

    Biträdande domare. K. M:t har d. 12 juni 1925 förordnat, att biträdande domare skola vara anställda
    under Svea hovrätt hela budgetåret 1925—1926 i Sollentuna och Färentuna, Södertörns, Oppunda och Villåttinge, Falu, Ovansiljans, Jämtlands norra och Västerbottens norra domsagor,
    under Göta hovrätt hela budgetåret i Tveta, Vista och Mo, Östra Värends ävensom Askims, Västra och Östra Hisings samt Sävedals härads domsagor och under tiden 1 september—31 december 1925 i Östbo och Västbo samt Hallands läns södra domsagor,
    under hovrätten över Skåne och Blekinge hela budgetåret i Västra Göinge samt Rönnebergs, Onsjö och Harjagers härads domsagor.

 

    Rättelse. I den i förra häftet intagna recensionen av ANDREASAS BJERREBidrag till mordets psykologi, har s. 195 rad 12 såsom bokens underrubrik angivits: Kriminalpolitiska studier, läs: Kriminalpsykologiska studier.

 

LAGRÅDET

har nedannämnda dagar år 1925 avgivit utlåtande rörande följande till detsamma remitterade lagförslag: 
jan. 7. Förslag till lag om ändrad lydelse av 10 och 73 §§ i sjömanslagen d. 15
            juni 1922. Föredragande: hovrättsassessorn Bo Hammarskjöld. 

„     19. Förslag till lag om ändrad lydelse av 10 § i KF 16 juni 1875 ang. lagfart å
              fång till fast egendom. Föredragande: hovrättsrådet E. 
Bergendal. 
„         Förslag till lag med särskilda bestämmelser rörande vissa laga skiften
              inom de på bekostnad eller med understöd av staten stor
skiftade delarna
              av Kopparbergs län. Föredragande: hovrättsassessor 
K.-G. Hjärne. 
„     21. Förslag till lag innefattande särskilda bestämmelser med avseende å 
             upphävande av lagen d. 5 juni 1909 om uteslutande tills vidare av rätten
             att erhålla laga skifte inom vissa områden. Före
dragande: hovrättsrådet B.
             Wieselgren.

326 ÖVERSIKTER.jan. 28. Förslag till lag om ändrad lydelse av 2 § 1 och 2 mom., 18 § 2 mom. och 23 § 1
              skogsvårdslagen d. 15 juni 1923. Föredragande: hov
rättsrådet Thor
              Sjöfors. 

     29. Förslag till lag i anledning av Sveriges anslutning till de internationella
              konventionerna ang. godsbefordring å järnväg 
samt ang. befordring å
              järnväg av resande och resgods. Föredra
gande: överdirektören J. H.
              Flodin. 

febr. 6. Förslag till lag om ändrad lydelse av 18 kap. 15 § strafflagen. 
              Föredragande: hovrättsrådet E. Bergendal. 
     16. Förslag till lag ang. meddelande av underrättelse rörande sökt
              verk
ställighet av vräkning. Föredragande: hovrättsrådet E. Bergendal. 
     17. Förslag till lag om ändrad lydelse av 11 kap. 4 § vattenlagen. 
             Föredragande: hovrättsrådet E. Bergendal. 
    20. Förslag till lag om ändrad lydelse av 19 kap. 17 och 22 §§ strafflagen.
             Föredragande: hovrättsrådet E. Bergendal.

mars 4. Förslag till lag om upphörande av kamnmarrättens domsrätt i vissa mål.
              Föredragande: hovrättsassessorn J. Alsén. 

       5. Förslag till lag om utsträckt tillämpning av lagen d. 20 juni 1924 med
             särskilda bestämmelser ang. olovlig befattning med sprit
drycker m. m.
             Föredragande: hovrättsassessorn J. Alsén.

        Förslag till lag om ändrad lydelse av 6 kap. 4 § strafflagen. Föredragande:
             hovrättsrådet B. Wieselgren.

       „ Förslag till lag om undersökning ang. monopolistiska företag och
             sammanslutningar. Föredragande: revisionssekreteraren H.
             Ky
lander.
        Förslag till lag om rätt i vissa fall för nyttjanderättshavare att inlösa under
             nyttjanderätt upplåtet område m. m. Före
dragande: förordnade
             revisionssekreteraren S. Ekberg. 

      6. Förslag till lag ang. ändrad lydelse av 3 § i lagen d. 8 juni 1915 om
             övergångsbestämmelser i anledning av lagen d. 30 juni 1913 om 
allmän
             pensionsförsäkring. Föredragande: hovrättsassessorn 
Bo Hammarskjöld.
      „  Förslag till lag om ändrad lydelse av 14 § i lagen d. 30 juni 1913 om allmän
            pensionsförsäkring. Föredragande: hovrättsassessorn 
Bo Hammarskjöld.
   16. Förslag till lag om tillämplighet å vissa polismän av föreskrifter ang.
           fjärdings män m. m. Föredragande: revisionssekreteraren S. 
Lawski. 
       Förslag till lag ang. ändrad lydelse av 5 § i lagen d. 30 juni 1913 om allmän
           pensionsförsäkring. Föredragande: hovrättsassessorn 
Bo Hammarskjöld.
   19. Förslag till lag om ändring i lagen d. 29 juni 1923 om sparbanker.
           Föredragande: hovrättsassessorn J. Alsén.

       Förslag till lag om bulvanförhållande i fråga om fast egendom.
           Föredragande: revisionssekreteraren M. Ehrenborg. 

      Förslag till lag ang. förbud i vissa fall för bolag och förening att förvärva fast
          egendom m. m. Föredragande: revisionssekrete
raren A. Afzelius. 
      Förslag till lag om straff för förbrytelser i tjänsten av vissa värnpliktiga.
          Föredragande: byråchefen S. Centerwall.