RIKSDAGEN
har nedannämnda dagar år 1925 slutligt behandlat följande ärenden, i vilka lagutskott avgivit utlåtande:
    d. 22 april: k. prop. nr 91 med förslag till lag om ändrad lydelse av 14 § i lagen d. 30 juni 1913 om allmän pensionsförsäkring ävensom i ämnet väckta motioner (ALU 19), prop. bifallen;
    motion (II: 103) om ändring av 1 § i lagen d. 25 april 1919 ang. beredande i vissa fall vid skogsavverkning och kolning av härbärge åt arbetarna m. m. (ALU 20); i skrivelse till K. M:t hemställde riksdagen, att K. M:t ville låta verkställa utredning, huruvida och i vilken omfattning en lagstiftning,

ÖVERSIKTER. 327likartad med den, som innefattas i skogshärbärges- och flottledshärbärgeslagarna, må anses erforderlig och genomförbar beträffande vägbyggnads- och vattenavledningsföretag samt flottledsbyggnadsarbeten, anordnade på större avstånd från ställen, där bostad finnes tillgänglig;
    motion (II: 104) med förslag till vissa bestämmelser i fråga om minderårigas användande vid skogs- och flottningsarbete (ALU 21), avslagen;
    motioner (I: 25 och II: 36) om ändring i bestämmelserna rörande rösträtt å flottningsstämma (ALU 22); i skrivelse till K. M:t anhöll riksdagen, att K. M:t måtte låta verkställa utredning ang. möjligheten att trygga virkessäljande skogsägare till skäligt inflytande i de flottningsföreningar, å vilkas flottleder av dem avyttrat virke utflottas;
    k. prop. nr 21 med förslag till lag rörande vissa laga skiften inom de på bekostnad eller med understöd av staten storskiftade delarna av Kopparbergs län (ALU 23), bifallen med viss ändring;
    d. 9 maj: k. prop. nr 77 med förslag till lag om ändrad lydelse av 193, 194, 195 och 212 §§ utsökningslagen m. m. jämte i ämnet väckt motion (FLU 26 och 29), prop. bifallen med viss ändring;
    motioner (I: 75 och II: 176) med förslag till lag om ändrad lydelse av 2 kap. 10, 11 och 17 §§ i lagen d. 14 juni 1907 om nyttjanderätt till fast egendom (ALU 24), avslagna;
    d. 13 maj: k. prop. nr 211 med förslag till lag om ändrad lydelse av 12 och 14 §§ i lagen d. 9 dec. 1910 om reglering av prästerskapets avlöning (FLU 28), bifallen:
    k. prop. nr 213 med förslag dels till lag ang. särskilda lönetillägg (ödebygdstillägg) vid vissa prästerliga befattningar inom Härnösands och Luleå stift, dels ock till lag ang. anlitande av kyrkofonden för uppförande av prästgårdar inom vissa delar av Härnösands och Luleå stift (FLU 29), bifallen;
    d. 19 maj: motioner (I: 162 och 163 samt II: 167 och 168) ang. expropriationslagstiftning för främjande av kolonisationen dels i Norrland och Dalarna och dels i södra och mellersta delarna av riket (ALU 25), avslagna;
    motioner (I: 165 och II: 170) ang. lagstiftning om tillhandahållande av tomtmark för nya bostäder m. m. (ALU 26), avslagna:
    motion (II: 55) om viss ändring i lagen om rätt i vissa fall för nyttjanderättshavare att inlösa under nyttjanderätt upplåtet område (ALU 27); riksdagen anhöll, att K. M:t ville låta verkställa utredning, huruvida kompletterande bestämmelser erfordras i syfte att den, som å annan tillhörig mark äger byggnad för överläggningar eller föredrag i allmänna frågor eller åsyftande religiös uppbyggelse, folkbildning, nykterhetens främjande eller annat därmed jämförligt ideellt ändamål av synnerlig vikt, må äga genom tvångsinlösen förvärva marken;
    k. prop. nr 18 med förslag till lag innefattande bestämmelser med avseende å upphävande av lagen d. 5 juni 1909 om uteslutande tills vidare av rätten att erhålla laga skifte inom vissa områden jämte i ämnet väckt motion (ALU 28), prop. bifallen med viss ändring;
    d. 27 maj: k. prop. nr 217 med förslag till lag om straff för förbrytelser i tjänsten av vissa värnpliktiga (civilarbetare), (FLU 32), bifallen;
    k. prop. nr 63 med förslag till lag om ändrad lydelse av 18 kap. 15 § strafflagen ävensom i ämnet väckta motioner (FLU 33), prop. bifallen;
    k. prop. nr 114 med förslag till lag om ändrad lydelse av § 41 i förordningen d. 15 juni 1923 om motorfordon ävensom i ämnet väckta motioner (FLU34), prop. bifallen;
    k. prop. nr 142 med förslag till lag om rätt i vissa fall för nyttjanderättshavare att inlösa under nyttjanderätt upplåtet område m. m. ävensom i ämnet väckta motioner (ALU 30), prop. bifallen med vissa ändringar;
    d. 29 maj: motioner (I: 71 och II: 111) om lagstiftning rörande förberedande undersökning och tvångsmedel i brottmål (FLU 30), avslagna;
    motion (I: 24) om utredning i syfte att i vissa fall, då villkorlig straffdom kan antagas ifrågakomma, häktningsåtgärd icke må tillgripas (FLU 31), avslagen;
    motioner (I: 70 och II: 189) med förslag till lag om ändrad lydelse av 62 § i ecklesiastik boställsordning d. 9 dec. 1910 (ALU 29); i skrivelse tillK. M:t anhöll riksdagen, att K. M:t ville låta skyndsamt utreda, under vilka

328 ÖVERSIKTER.betingelser i vidare mån än nu är medgivet möjlighet må beredas lägenhetsinnehavare å ecklesiastik jord, som därå äga egna boningshus, att friköpa av dem innehavda lägenheter;
    k. prop. nr 222 med förslag till lag om ändring i vissa delar av ecklesiastik boställsordning m. m. ävensom i ämnet väckta motioner (FLU 35), prop. bifallen med vissa ändringar;
    motioner (I: 168 och II: 173) ang. lagstiftning om förbättring av ofullständiga jordbruk (ALU 31), avslagna;
    motioner (I: 166 och 167 samt II: 171 och 172) ang. lagstiftning om frilösning av arrendejordbruk m. m. (ALU 32); i skrivelse till K. M:t anhöll riksdagen om övervägande från regeringens sida av åtgärder, som äro ägnade att främja frilösning av arrendejordbruk i större utsträckning än f. n. sker, därvid jämväl borde komma under prövning behovet av en särskild lagstiftning för frilösning av arrendejordbruk, tillhöriga bolag och enskilda spekulanter;
    d. 30 maj: k. prop. nr 225 ang. godkännande av en mellan Sverige och Finland avslutad konvention rörande renar i gränsområdena m. m. (FLU 36), bifallen;
    k. prop. nr 226 med förslag till lag innefattande bestämmelser i anledning av konventionen d. 9 maj 1925 mellan Sverige och Finland ang. renar i gränsområdena (FLU 37), bifallen;
    k. prop. nr 227 med förslag till lag ang. minskning i vissa fall av renantalet inom lappby (FLU 38), bifallen;
    d. 1 juni: k. prop. nr 205 med förslag till lag ang. förbud i vissa fall för bolag och förening att förvärva fast egendom m. m. ävensom i ämnet väckta motioner (ALU 33 och 39), prop. bifallen med vissa ändringar; i skrivelse till K. M:t begärde riksdagen vidare utredning, bl. a., ang. skyldighet för bolag eller förening att hembjuda vissa markförvärv till inlösen av staten eller kommun;
    d. 2 juni: k. prop. nr 110 med förslag till lag om undersökning ang. monopolistiska företag och sammanslutningar ävensom i ämnet väckta motioner (ALU 34), prop. bifallen med viss ändring;
    k. prop. nr 216 med förslag till lag om bulvanförhållanden i fråga om fast egendom ävensom i ämnet väckta motioner (ALU 35), prop. bifallen med vissa ändringar;
    k. prop. nr 158 med förslag till lag ang. ändrad lydelse av 5 § i lagen d. 30 juni 1913 om allmän pensionsförsäkring (ALU 36), avslagen.
    Utlåtanden hava avgivits av sammansatt lag- och annat utskott i bl. a. följande frågor:
    k. prop. nr 89 rörande godkännande av förslag till konvention ang. motarbetande av smuggling av alkoholvaror m. m. (Sms Bev o. FLU 1), bifallen;
    k. prop. nr 173 ang. anslag till bestridande av vissa bidrag till kostnaderna för domsagornas förvaltning ävensom i ämnet väckta motioner (Sms Stats o. FLU 2); se notisen i detta häfte s. 319;
    k. prop. nr 92 med förslag till lag ang. ändrad lydelse av 3 § i lagen d. 8 juni 1915 om övergångsbestämmelser i anledning av lagen d. 30 juni 1913 om allmän pensionsförsäkring (Sms Stats o. ALU 3), bifallen;
    motioner (I: 69 samt II: 76-78) rörande förhöjning av livräntor enligt lagen d. 5 juni 1901 ang. ersättning för skada till följd av olycksfall i arbete (Sms Stats o. ALU 4 och 11), avslagna; i skrivelse till K. M:t anhöll riksdagen, att K. M:t måtte låta verkställa utredning, huruvida och i vilken omfattning de personer, som erhålla livräntor enligt lagen den 5 juli 1901 ang. ersättning för skada till följd av olycksfall i arbete, böra, i den mån behov därav föreligger, beredas tilläggsersättning;
    k. prop. nr 204 med förslag till lag ang. tid för ikraftträdande av lagen d. 22 juni 1923 innefattande bestämmelser ang. kvinnas behörighet att innehava statstjänst och annat allmänt uppdrag samt lagen d. 22 juni 1923 innefattande tillägg till vissa stadganden i rättegångsbalken (Sms Stats o.FLU 8), bifallen;
    motioner (I: 164 och II: 169) om skrivelse till K. M:t ang. kolonisationsfrågans inriktande på rikets kolonisation (Sms ALU och JordbrU 1).

E. L.