DANSK LITTERATUR 1924.

 

    Medens det forløbne Aars litterære Udseende i det store og hele bærer samme Træk som dets Forgængere, synes det dog i videre Omfang end tidligere at vise en Bevægelse i Retning af en større og livligere Produktion med Hensyn til Udsendelsen af Udgaver af kommenterede Love. Af saadanne foreligger der ikke faa. At Aaret ogsaa blandt sine videnskabelige Fortjenester kan henvise til, at det har frembragt en juridisk Doktordisputats, skal strax bemærkes.
    Af Bibliotekarerne B. ERICHSEN og ALFR. KRARUP'S i Sv. J. T. 1921 S. 193 omtalte fortræffelige Arbejde "Dansk historisk Bibliografi" er udkommet 2det Binds 1ste Hæfte (København, G. E. C. Gad). Det nævnes her, fordi det bl. a. — S. 271 o. ff. — omhandler Sønderjyllands Retsvæsen.

DANSK LITTERATUR 1924. 395    Paa Romerrettens Omraade har Professor HENRY USSING besørget tredje Udgave af afdøde Professor JUL LASSEN'S "Lærebog i romersk Privatret" (København, G. E. C. Gad), et Værk, der er bestemt til Retsundervisningen, men hvis knappe og koncentrerede Form og Mangel paa historisk Udviklingslinie vistnok vanskeliggør en dybere Tilegnelse, i hvert Fald hos de Læsere, som ikke paa Forhaand møde med noget Kendskab til den romerske Ret. Professor Henry Ussing har suppleret Lassen's Skrift med "Tillæg til Romerretten indeholdende Noter om fremmed Formueret i Nutiden. Trykt som Manuskript til Brug for de studerende" (København, G. E. C. Gad), der omfatter Hovedpunkter af Formueretten i de nyere Lovgivninger — fransk, schweizisk, tysk, østerrigsk, — som særlig ere paavirkede af Romerretten. Det er et Skridt i den rigtige Retning, Professor Ussing her har foretaget. Ved Studiet af Romerretten i Norden bør formentlig Hovedtonen lægges paa det historiske Element fremfor paa det dogmatiske. Nærmest beregnet for den filologiske Universitetsundervisning er Professor A. B. DRACHMANN'S "Romersk Statsforvaltning. Fremstillet til Brug for studerende" (København og Oslo. Gyldendalske Boghandel. Nordisk Forlag), et fortrinligt lille Arbejde, der i lige Grad bærer Vidnesbyrd om dets Forfatters vidstrakte Lærdom og klare og sikre Form, og som ogsaa med Udbytte og Interesse vil kunne læses af det juridiske Publikum. for hvilket de bredere udenlandske Fremstillinger ere for omfattendet Professor Drachmann's Bog, der slutter sig til Forfatterens i Aaret 1903 udgivne Skrift "Den romerske Statsforfatning", omhandler de, romerske Riges Dele og deres Bestyrelse, Rets-, Finans-, Krigs- og Religionsvæsenet.
    Skrifter, der berøre Retshistoriens Centrum, har Aaret vel ikke bragt, men derimod flere Arbejder, der kaste Lys over forskellige Faser i vigtige Forvaltningsgrenes retslige Udvikling. Som saadanne Arbejder kunne nævnes "Det kongelige danske Postvæsen gennem 300 Aar 1624—1924. Festskrift udgivet af Generaldirektoratet for Postvæsenet" under Redaktion af Overpostinspektør JØRGEN BERGSØE (København, J. H. Schultz A/S.), et anseligt og stateligt Værk med mange læseværdige Bidrag. Størst juridisk Interesse frembyder vistnok Postinspektør cand. juris P. KNUTZEN'S Afhandling "Postvæsenets Personelforhold samt Forholdet til Personalets Organisationer". I nær Forbindelse med dette Værk staar den af Postvæsenets kyndige Historieskriver fhv. Overpostkontrolør FR. OLSEN udgivne Bog"Postvæsenet i Danmark 1848—1873" (Købenuavn, J. Frimodts Boghandel), hvor der gøres omhyggelig Rede for de i det behandlede Tidsrum udstedte Love og Anordninger, Postoverenskomster med Udlandet, saaledes med Hamborg, Postvæsenets Styrelse o. s. fr. Det omtalte Værk er for en væsentlig Del opbygget paa hidtil utrykt Materiale. Ogsaa Kontorchef i Landbrugsministeriet Dr. polit. J.WILCKE'S "Møntvæsenet under Christian IV og Frederik III i Tidsrummet 1625—70" (København, Numismatisk Forenings Forlag. I Kommission hos G. E. C. Gad), der fremtræder som en Fortsættelse

396 FRANTZ DAHL.af Forfatterens Doktordisputats fra 1919 "Christian IV's Møntpolitik 1588—1625", bærer Vidne om et nøje Kendskab til den under de nævnte Konger stedfundne Møntlovgivning.
    I Professor JUL. LASSEN'S senere Leveaar rettedes der Opfordring til ham om at samle og udgive de vigtigste af de af ham i Tidernes Lob skrevne, i Tidsskrifter, Universitetsprogrammer og andensteds spredte Afhandlinger. Han naaede ikke selv at realisere denne Tanke, men efter hans Død har Professor FRANTZ DAHL ført Planen ud i Livet ved at udgive "Udvalgte Afhandlinger" af Jul. Lassen (København, G. E. C. Gad). Bogen er delt i to Afsnit. Det første, betitlet "Almindelig Retslære", bringer foruden nogle Universitetstaler, deriblandt den berømte fra 1899 om Privatrettens Kodifikation, bl. a. Afhandlingen fra Festskriftet til R. A. Wrede om Definitioner i Retslitteraturen; andet Afsnit om Formueretten indeholder de betydeligste af Lassen's herhenhørende Opsæt, "Løfte og Akcept" fra 1888, "Nullitet og Anfægtelighed" (1899), "Kunstig Kreditorbegunstigelse" (1917) o. a.
    Hvad den civilretlige Litteratur angaar, skal i første Linie nævnes, at Professor H. MUNCH-PETERSEN har udsendt sjette og gennemsete Udgave af sin udmærkede Begynderlærebog "Den borgerlige Ret" (København, G. E. C. Gad) med de Ændringer, som navnligden nyere person- og familieretlige Lovgivning har medført, Lovene om Myndighed, Ægteskab og Adoption.
    Medens Professor VIGGO BENTZON'S tidligere Fremstillinger af Familieretten (1ste Udgave 1910, 2den 19161) i væsentlig Grad byggede paa Deuntzer's Arbejder — Deuntzer's Navn fandtes ogsaa paa Titelbladet —, er Bentzon's i Aaret udkomne Værk "Familieretten. I. Ægteskabets Indgaaelse og Opløsning" (København, G. E. C. Gad) en selvstændig Bearbejdelse særlig af de Æmner, der ere ordnede ved Lov Nr. 276 af 30 Juni 1922 om Ægteskabs Indgaaelse og Opløsning. Forfatteren er en nøje Kender og paalidelig Kommentator af Ægteskabsloven, i hvis Tilblivelse han har haft vigtig Del. Ikke mindst interessant er Udviklingen af Reglerne om Ægteskabsbetingelserne, om sindssyges og kønssyges Ægteskab og af Forskellen mellem Ugyldighed og Omstødelighed. I vidt Omfang foretager Forfatteren Sammenligning med fremmed Ret, navnlig norsk og svensk og da her fortrinsvis de fællesnordiske Familieretslove.
    Paa Formuerettens Felter skal fremhæves Professor HENRY USSING'S "Noter til Jul. Lassens Haandbog i Obligationsretten. Almindelig Del. (3. Udgave). Trykt som Manuskript til Brug for de studerende" (Kobenhavn, G. E. C. Gad), der foruden Tilføjelser og Rettelser indeholder en Række Anmærkninger, fremstillende navnlig de af Forfatteren hævdede fra Lassen afvigende Anskuelser. Af Professor JUL. LASSEN'S i Sv. J. T. 1920 S. 286—87 omtalte "Lærebog i Obligationsrettens specielle Del" foreligger nu allerede tredje ved Professor HENRY USSING besørgede — som Manuskript trykte — Ud-

 

1 Se om denne Sv. J. T. 1917 S. 311.

DANSK LITTERATUR 1924. 397gave (København, G. E. C. Gad). I denne Udgave ere Kapitlerne om Gave, Køb og Bytte udeladte, da de nu ere behandlede i Jul. Lassen's og Henry Ussing's i 1923 udkomne foran S. 57 omtalte "Haandbog i Obligationsrettens specielle Del"; iøvrigt er Bogens Udseende i en ikke uvæsentlig Grad undergaaet Ændringer bl. a. ved Indarbejdelse af ny Lovgivning og nye Retsafgørelser; Læren om Forsikring er fuldstændig nybearbejdet, Udviklingen af de kollektive Arbejdsoverenskomster væsentlig omarbejdet. Paa adskillige vigtige Punkter forfægter Professor Ussing en anden Opfattelse end sin Forgænger, f. Ex. angaaende Fortolkningen af Aagerreglen i Lov af 6te April 1855, condictio indebiti o. s. v.
    Cand. jur. VALD. HVIDT'S Udgave af "Lov om Aftaler og andre Retshandler paa Formuerettens Omraade Nr. 242 af 8 Maj 1917. Forsynet med Noter paa Grundlag af skandinavisk Domspraksis og Litteratur" (København, G. E. C. Gad) giver en paalidelig og klar Udredning af Retsreglerne med gode Henvisninger ogsaa til svenske og norske Retsafgørelser.
    "Veksellov for Danmark af 7 Maj 1880. — Lov om Rettens Pleje af 11 April 1916 Kapitel 41. — Lov om Checks og andre Sigtanvisninger af 23 April 1807" foreligger i anden Udgave (København,G. E. C. Gad), forsynede med Henvisninger og Register ved Overretssagfører JAKOB E. GELTING.
    Redaktør cand. polit. CHR. THORSEN'S "Forsikringslæren i Hovedtræk. Anden gennemsete og forøgede Udgave" 1 (København, G. E. C. Gad) er vel først og fremmest bestemt som Undervisningsgrundlag for unge Forsikringsmænd, men kan ogsaa med Udbytte studeres af en juridisk Læsekreds, ikke mindst for den specielle Dels Vedkommende, Fremstillingen af Livsforsikringen, Ulykkesforsikringen, Brandforsikringen o. a.
    I et meget omfattende og smukt udstyret Værk "Den danske Søforsikringspolice" (København, udgivet af Danske Lloyd, i Kommission hos Andr. Fr. Høst & Søn) har Overretssagfører GEO. K.SCHIØRRING givet en systematisk og udførlig Fremstilling af den danske og dermed ogsaa for en væsentlig Del den nordiske Søforsikringsret. Forfatterens Arbejde er baaret af et omfattende praktiskt Kendskab til det Æmne, han behandler, og hans Afgørelser af de forskellige Retsspørgsmaal vidne om et sikkert og uhildet Omdømme — saaledes udtaler Professor KRISTIAN SINDBALLE sig i det korte Forord, hvormed han har ledsaget Bogen, og denne Dom kan man uden Betænkning medunderskrive.
    Afdøde Professor L. A. GRUNDTVIG'S Prøveforelæsning "Hvorvidt bortfalde Underpanterettigheder ved 20-aarig Hævd ?" er udgivet som Særtryk2 af det retsvidenskabelige Studenterraad (København, G. E.C. Gad).
    I sin Afhandling "Ejendomsrettens Overgang" (Særtryk af "Tidsskrift for Retsvidenskap." Oslo. Det Mallingske Bogtrykkeri. Kø-

 

1 Første Udgave saa Dagens Lys 1914—15.
2 Ugeskrift for Retsvæsen 1903 S. 519—28.

398 FRANTZ DAHL.benhavn, Levin og Munksgaard) har Professor VINDING KRUSE med den ham egne videnskabelige Kraft og Energi søgt at lose en af Formuerettens største og vanskeligste Gaader. Han er dukket ned under de forskellige Lag af teoretiske Konstruktioner, der efterhaanden have tildækket dette Problem, og søger gennem et Materiale af Iagttagelser, hentede fra det virkelige Liv, fra Retspraxis og Handelslivet, at belyse Spørgsmaalets forskellige Sider. Han søger saaledes at vise, at Konstruktionerne og Begreberne Overdragelsesretshandel og obligatorisk Retshandel og de hævdvundne Begreber tinglige og obligatoriske Rettigheder til syvende og sidst ikke have Bund i Virkeligheden. Problemet om Ejendomsrettens Overgang søger Forfatteren dernæst ved Vareomsætningen eller Løsøreomsætningen i det hele i den Grundtanke, som han allerede søgte at bevise paa fast Ejendoms Omraade i sit fortrinlige Værk om Tinglysning 1, nemlig, at det, vi kalder Ejendomsrettens Overgang, i Virkeligheden rummer tre forskellige Retsvirkninger, som maa behandles for sig og bedømmes ud fra forskellige Sæt Kendsgerninger, Retsvirkninger, han karakteriserer som 1) Prioritetsvirkningen, 2) Gyldighedsvirkningen og 3) Legitimationsvirkningen. For positiv dansk Rets Vedkommende søger Vinding Kruse at godtgøre gennem en Undersøgelse af en Række positive Bestemmelser og deres historiske Baggrund og Retspraxis, at dansk Ret som Hovedgrundsætning maa siges at hjemle exstinktiv Erhvervelse til Fordel for en godtroende Erhverver ad Omsætningsvejen, og at den hidtil gældende Teori om dansk Rets udstrakte Vindikationsret saaledes i Virkeligheden er et urigtigt Dogme. Endnu kan nævnes, at Afhandlingen befarer ny Vej i Spørgsmaalene vedrørende Ejendomsoverdragelser til Sikkerhed, exempelvis Møbellaan, idet Professor Vinding Kruse er af den Mening, at Jul. Lassen's Kriterium: om Overdragelsen er fiduciarisk (Genkøbsret o. 1.) i sidste Instans ikke er vejledende, at dette Kriterium i Virkeligheden virker forvirrende, men at man derimod maa ind paa en Undersøgelse af, om Overdragelsen er en normal Handel under normale Omstændigheder, og om Formaalet med Overdragelsen er at sikre Panthaveren, og herved maa der sondres mellem forskellige Grupper af Tilfælde. At Vinding Kruse's Afhandling hører til de betydeligste og interessanteste Bidrag, der i den nyeste Tid ere ydede til den danske formueretlige Litteratur, vil sikkert ikke blive bestridt af nogen. Han har her som i tidligere Arbejder vist en sjælden Ævne til at sætte Tanker i Bevægelse, til at udløse bunden Tvivl. Han har med fast og dristig Haand grebet om Nælden. At hans Bog helt igennem bærer Vidnesbyrd om hans Ideers Frodighed og blændende Fremstillingskunst, er det næsten overflødigt at bemærke.
    Af Professor H. MUNCH-PETERSEN'S foran S. 58 omtalte processuelle Hovedværk "Den danske Retspleje" (2den gennemsete og ændrede Udgave, København, G. E. C. Gad) er i det forløbne Aar udkommet

 

1 Se foran S. 57 o. ff.

DANSK LITTERATUR 1924. 3996te og 7de Hæfte. Et dygtigt og omhyggeligt Arbejde er den af Dommer i Frederiksberg Birk G. HEIDE-JØRGENSEN med Henvisninger og Register foranstaltede Udgave af "Lov af 25 Marts 1872 om Konkurs samt om Pant og Eksekution med de senere deri foretagne Forandringer derunder Retsplejelov af 11 April 1916 Kapitel 59 og 60. — Lov af 14 April 1905 om Tvangsakkord udenfor Konkurs og om Udvidelse af Adgangen til Tvangsakkord under Konkurs" (København, G. E. C. Gad), der ikke mindst ved sine Referater af de paagældende Retsafgørelsers Hovedindhold realiter fremtræder som en paa Praxis bygget Kommentar til vedkommende Lovgivning.

    I en Brochure "Skyldig — ikke skyldig. Nævningeinstitutionen belyst ved en Række af de fremkomne Udtalelser i Anledning af Nævninge-Kendelserne ved Østre Landsret den 6. Decbr. 1923" (København, Martins Forlag) har Sekretær cand. theol. ANDREAS BOJE samlet og udgivet en Række tilfældige Udtalelser, baade fra kaldede og ukaldede, i Anledning af en opsigtvækkende NævningeKendelse i en kriminel Sag angaaende Barnemord og Meddelagtighed deri. Udgiverens eget Standpunkt fremgaar med tilstrækkelig Tydelighed af hans Forord, hvorefter han mener, at Nævningerne have Ret til, hvor de ikke ønske at føre den anklagede ind under Loven og derved sætte Forbryderstemplet paa vedkommende, at "lade Loven sove en Dag". Denne Ret forekommer ham nemlig at være et ikke uvæsentligt Led i en demokratisk Retspleje. At Strafferetten og Straffeprocessen er den Del af Retsvidenskaben, som i stærkest Grad giver Anledning til ganske overfladiske og dilettantiske Ræsonnementer og Udtalelser, turde vistnok være en Kendsgerning.
    Et Bidrag til Strafferettens Hjælpediscipliner yder Politiinspektør HAKON JØRGENSEN'S Conférence sur le Systéme d'Identification à distance (Bruxelles, Imprimerie du Moniteur Belge), et System, der har vakt Opmærksomhed trindt om i Verden. Foruden Politiinspektør Jørgensen's eget Foredrag om sit System indeholder Skriftet Bidrag fra ansete Fagmænd o. a., der deltog i Diskussionen derom.
    Ogsaa den stats- og folkeretlige Litteratur har Aaret beriget med forskellige værdifulde Bidrag.
    Første Hæfte af anden Del af Professor KNUD BERLIN'S i Sv. J. T. 1919 S. 365 omtalte Skrift "Den danske Statsforfatningsret" foreligger i anden gennemsete Udgave (København, nyt nordisk Forlag (Arnold Busck) ).
    I sit for Erhvervelsen af den juridiske Doktorgrad skrevne Værk "Om ugyldige Forvaltningsakter med særligt Henblik paa Ugyldighedsgrundene" (København, Arnold Busck) har Fuldmægtig i Indenrigsministeriet, kst. Docent POUL ANDERSEN paa retssammenlignende Grund givet en Fremstilling af disse i den nyere Forvaltningsret særlig vigtige Principer, navnlig baseret paa Undersøgelser af fransk og tysk Forvaltningsret. Særligt Udbytte giver Forfatterens Udredninger af de enkelte Ugyldighedsgrunde, Kompetencemangler, Formmangler, ydre Virksomhedsmangler, Vildfarelse og Svig, Aktens

400 FRANTZ DAHL.Ugyldighed paa Grund af Magtfordrejen (détournement de pouvoir) o. a. Ogsaa Forfatterens Udvikling af Spørgsmaalet om Forvaltningens Bundethed ved Loven, af Forholdet i Tilfælde af Modstrid mellem Forvaltningsaktens Indhold og konkrete, offentligretlige og privatretlige Dispositioner o. a. frembyder megen Interesse. Alt i alt en lovende Debut.
    I et paa Socialministeriets Foranstaltning offentliggjort lille Skrift Législation sociale en Danemark (København, G. E. C. Gad. Ogsaa paa engelsk) har Fuldmægtig cand. polit. F. ZEUTHEN givet en kortfattet Skildring af det paagældende Æmne. I et andet lille Skrift "Privatfunktionærerne og Sociallovgivningen. Et socialt Spørgsmaal" (København, Levin og Munksgaard) tilsigter Forfatteren, Kontorchef KNUD ATLUNG at slaa til Lyd for de Synspunkter og Reformønsker, der næres i betydelige Kredse af Funktionærer med Hensyn til en Revision af Sociallovgivningen.
    Helt igennem præget af Forfatterens store Sagkundskab er Fuldmægtig i Indenrigsministeriet E. SAND'S Udgave af "Husleje-og Boligloven (Lov af Maj 1923 vedrørende Boligforholdene) samt Loven om Laan til Boligbyggeri (Lov Nr. 551 af 23 Decbr. 1922 om Laan til Boligforanstaltninger) med forklarende Bemærkninger samt med tilhørende Cirkulærer, Uddrag af ministerielle Skrivelser, Domme m. m." (København, V. Pios Boghandel — Povl Branner) med tilhørende af samme Forfatter udgivne "Bemærkninger angaaende Boligloven (Huslejeloven) af 4 Juni 1924. Tillæg til E. Sand: Huslejeog Boligloven (Lov af Maj 1923) samt Lov om Laan til Boligbyggeri" København, V. Pios Boghandel — Povl Branner), en god og paalidelig Kommentar til det omhandlede Lovkomplex.
    Den i Sv. J. T. 1923 S. 379 omtalte af nuværende Fuldmægtig i Justitsministeriet JOHAN FISCHER offentliggjorte Udgave af Lov om Motorkøretøjer har modtaget et af samme Udgiver udarbejdet "Tillæg til Lov om Motorkøretøjer af 20 Marts 1918, saaledes som denne er ændret ved Lov af 6 Maj 1921" (København, G. E. C. Gad).
    Paa Toldforvaltningens Omraade har Toldassistent O. MARCUSSEN foranstaltet 3dje omarbejdede Udgave af "Samlede Bestemmelser vedrørende Kreditoplagsvæsen og Kreditordninger ved Toldvæsenet" (København, G. E. C. Gad), medens fhv. Toldinspektør N. MARCUSSEN og kst. Toldinspektør L. C. PETERSEN har udsendt "Den ny Toldtarif af 29 Marts 1924 samt fuldstændig alfabetisk Varefortegnelse m. m." (København, G. E. C. Gad).
    Af det i Sv. J. T. 1918 S. 146 omhandlede, af daværende Kontorchef i Undervisningsministeriet, nuværende Amtmand HENRIK LEHMANN udarbejdede Værk "Haandbog i Lovgivningen om den danske Folkeskole" har Forfatteren i Forbindelse med Departementschef i Undervisningsministeriet FR. GRAAE publiceret anden Udgave af Værkets "kronologiske Fremstilling" (København og Oslo, Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag).
    Cand. juris F. STORCH har offentliggjort "Kirkelovene af 30 Juni 1922 med dertil hørende kgl. Anordninger, ministerielle Cirkulærer,

DANSK LITTERATUR 1924. 401Regulativer m. m. samt et udførligt alfabetisk Register" (København, G. E. C. Gad), hvor navnlig Registret synes udarbejdet med megen Flid og Omhu.
    Til Brug for den danske Delegation til Grønlandsforhandlingerne med Norge har Historikeren Professor ERIK ARUP udarbejdet "Grønland. En historisk Redegørelse fremkaldt ved den norske Konstitutionskomites Indstilling af 3 Juli 1923 trykt i September 1923" (København, J. II. Schultz Forlagsboghandel A/S), helt igennem vidnende om Forfatterens omfattende Viden og store Skarpsind og baaret frem i hans vanlige klare, sikre og elegante Stil. De Drøftelser, Grønlandstraktaten gav Anledning til, have fremkaldt et af fhv. Inspektør i Grønland O. BENDIXEN udgivet Skrift "Grønlandstraktaten belyst gennem de i Dagspressen fremkomne Artikler" (København, C. Ferslew & Co.).
    Professor KNUD BERLIN har udsendt anden gennemsete Udgave af sit i Sv. J. T. 1921 S. 197 omtalte Skrift "Den dansk-islandske Forbundslov af 30 November 1918" (København, M. P. Madsens Boghandel (Rechtwig & Tryde)).
    Paa Opfordring af det internationale Arbejdsbureau har Kontorchef i Indenrigsministeriet HAUGEN-JOHANSEN i en læseværdig Brochure "Den internationale Arbejdsorganisation" (København, J. H.Schultz Forlagsboghandel A/S) redegjort for denne Institution, de af denne hidtil opnaaede Resultater og for det internationale Arbejdsbureau som Central for Oplysninger om sociale Spørgsmaal.
    Som Særtryk af Udenrigsministeriets Tidsskrift har Fuldmægtig i det nævnte Ministerium cand. theol. et juris L. TH. ARNSKOV offentliggjort "Den ny amerikanske Indvandringslov. Med historiske og statistiske Oplysninger om Indvandringen til Amerika" (København, nyt nordisk Forlag, Arnold Busck), et Skrift, der vel i første Linie er beregnet paa det udenrigsministerielle Behov af en Vejledning til Orientering i Spørgsmaalet, men som allerede i Kraft af sit Æmne har Bud til en større Læsekreds. De af Forfatteren meddelte historiske og statistiske Oplysninger giver Bogens juridiske Indhold et interessant Relief.
    Af det foran S. 60 omtalte af Rask-Ørsted-Fonden publicerede skønne og statelige Værk Les origines et l'œuvre de la Société des Nations, redigeret af Folketingsmand, fhv. Forsvarsminister Dr. phil. P. MUNCH udkom i Aaret 1924 Tome II (København—Oslo, Gyldendalske Boghandel. Nordisk Forlag). Af danske Bidrag hertil skal fremhæves Afhandlingen af Afdelingschef i Udenrigsministeriet GEORG COHN: Neutralité et Société des Nations (l. c. S. 153—204), Dommer i Verdensdomstolen i Haag D. G. NYHOLM: La Cour permanente de justice internationale (l. c. S. 241—63), Chef i Folkeforbundets Sekretariat cand. mag. L. KRABBE: Le Sécretariat de la Société des Nations et son activité (l. c. S. 264—82), Folketingsmand Dr. phil. LAUST MOLTESEN: La Société des Nations et la protection des Minorités (l. c. S. 295—323) og Dr. phil. P. MUNCH: L'Assemblée des

402 FRANTZ DAHL.Délegués (l. c. S. 359—415). — Fra svensk Side har fhv. Udenrigsminister Præsident for Svea Hofret Friherre E. MARKS VON WÜRTEMBERG bidraget med et Opsæt L'œuvre commune des États scandinaves relative à la Société des Nations (l. c. S. 205—26), fra norsk Generalsekretær CHR. L. LANGE med La Société des Nations et le problème des armements (l. c. S. 416—52). Af ikke-nordiske Medarbejdere ved det omtalte Bind skal fremhæves Mænd som H. A. L. FISHER, ED. BENES, MAX HUBER, ALBERT THOMAS, HENRI A. ROLIN o. a. 

Frantz Dahl.