Något om advokatarvode. Advokaten E. G. V. Nyström har haft vänligheten tillställa red. följande meddelande rörande den ståndpunkt det amerikanska advokatsamfundet, "the American Bar Association", intagit till frågan om advokatarvodenas bestämmande.
    Ett led i detta samfunds arbete för höjande av medlemmarnas standard och anseende har varit utarbetandet av en moralisk rådgivare för advokaterna i deras yrkesutövning, "en Canon of Professional Ethics", antagen vid samfundets 31:a årsmöte år 1908. Såsom nr 12 bland de frågor, som häri behandlas, nämnes "Bestämmandet av arvodets storlek". Här varnas till en början

NOTISER. 415för såväl övervärdering av det utförda arbetet som för dess undervärdering och erinras vidare därom, att enbart en klients förmåga att betala icke kan berättiga till arvode utöver värdet av sagda arbete, ehuru hans fattigdom må påkalla en lägre debitering eller alls ingen.
    Följande faktorer anses lämpligen böra tagas i betraktande:
    1. den tid och det arbete, som erfordrats, nyheten och svårigheten i de uppkomna frågorna och den skicklighet, som tarvats för sakens rätta behandling;
    2. huruvida åtagandet av förevarande sak må utestänga advokaten från att företräda andra i liknande ärenden, som sannolikt må uppkomma ur det underliggande rättsförhållandet, och där skälig anledning föreligger att antaga, att han eljes skulle bliva anlitad, eller må medföra förlust av andra uppdrag under den tid, han är sysselsatt med denna sak, eller ock må skilja honom från andra klienter;
    3. inom samfundet sedvanliga debiteringar för liknande uppdrag;
    4. det värde, varom tvisten rör sig, och den fördel klienten må vinna genom det lämnade biträdet;
    5. graden av ersättningens visshet eller ovisshet, samt
    6. uppdragets egenskap av tillfälligt eller för en inarbetad och fast klient.
    Ingen av dessa faktorer anses i och för sig såsom utslagsgivande, utan de äro avsedda att blott och bart tjäna såsom ledning för fastställandet av det verkliga värdet hos det utförda arbetet.