Det juridiske Fakultet ved Københavns Universitet. Fakultetets juridiske Afdeling bestaar for Tiden af 11 Medlemmer, 9 ordinære og 1 extraordinær Professor samt 1 Docent.1 Desuden ere ansatte ved det til Fakultetet knyttede Laboratorium en "praktisk" Lektor, to Ledere af Kursus i Bogholderi og Regnskabskritik og en Politiembedsmand som Lærer i Politikundskab og Polititeknik. Den ældste af Fakultetets Lærere er efter Professor Carl Torp's Afgang den 31te August 1925 Professor Viggo Bentzon, født den 15te August 1861, hvis Fag er Civilrettens første Afdeling — "1ste Civilret" —, Personretten, Familieretten, Arveretten og Privatrettens almindelige Del, tidligere ogsaa den almindelige Retslære, en Disciplin, der desværre nu kun indtager en Askepotstilling i Fakultetets Læreplan. Professor H. Munch-Petersen, født den 31te Marts 1869, docerer Proces, baade den borgerlige Retspleje og Strafferetsplejen, Professor Poul Johs. Jørgensen, født den 25de September 1873, Retshistorien, men underviser tillige i Næringsret og Statsforvaltningsret, medens Professor Knud Berlin, født den 7de Juni 1864, har overtaget Statsforfatningsretten og Forbundslovgivningen mellem Danmark og Island. Professor Vinding Krusefødt den 30te Juli 1880, har som Lærefag Dele af Civilrettens anden Afdeling — "2den Civilret" — (Formueretten), Tingsret og Forfatterretten og holder tillige Forelæsninger over den almindelige Retslære. Professor Axel Møller, født den 14 Januar 1873, docerer internationel Ret. Den anden Hoveddel af Civilrettens anden Afdeling, Obligationsretten, er tilligemed den romerske Ret

 

1 Docentstillingen i Danmark er ganske etatsmæssig. Medens Docenterne för Lov Nr. 489 af 12te September 1919 om Statens Tjenestemænd kun vare ministerielt ansatte og honorarlønnede, ere de nu kongelige Embedsmænd med stigende Lønskala, jfr. nævnte Lovs § 935, og undergivne de almindelige Pensionsregler. De ere som saadanne Medlemmer af Fakulteterne, kunne fungere som Dekaner etc.

416 NOTISER.overdraget Jul. Lassen's Efterfølger Professor Henry Ussing, født den 5te Maj 1886, Forsikringsretten og Selskabsretten Professor Kristian Sindballe, født den 5te Marts 1884, der iøvrigt ogsaa lejlighedsvis gennemgaar Afsnit af Processen. Strafferetten og Retsvidenskabens Historie behandles af Professor Frantz Dahl, født den 25de Oktober 1869.1 Docent Poul Andersen, født den 12te Juni 1888, har holdt Forelæsninger om Personretten, og læser for Tiden over "den borgerlige Ret", et encyklopædisk Kursus i Civilretten for Begyndere, beregnet for juridisk Examens förste Del, et Kursus, der forøvrigt efter Omgang afholdes af Fakultetets samtlige Lærere. Fagfordelingen mellem Fakultetets Medlemmer beror i det hele taget paa Aftale mellem Professorerne, hvis Udnævnelse og Bestalling, bortset fra de extraordinære Professorer, lyder paa "Professor i Retsvidenskab" uden Angivelse af nogen speciel Fagkreds. De skriftlige Øvelser over almindelige og konkrete Retsspørgsmaal afholdes ogsaa vexelvis af alle Fakultetets Professorer, medens de enkelte Fagprofessorer samtidig holde Skriveøvelser for deres respektive Fags Vedkommende.
    Fakultetets "praktiske" Lektor Overretssagfører O. K. Magnussen, født den 9de Januar 1881, holder Forelæsninger over retlige Dokumenter og Øvelser over konkrete Retstilfælde. De for de juridiske studerende obligatoriske Kursus i Bogholderi, Regnskabsteknik og Regnskabskritik afholdes af Kontorchef i Statsbogholderiet Hans Bjarne, født den 23de August 1875, og Lektor ved Købmandsskolen Hans Chr. Riis, født den 12te Juli 1878. Undervisning i Politikundskab og Polititeknik — Signalementslæren og Læren om Forbrydelsens Efterforskning — meddeles af Politiinspektør Hakon Jørgensen, født den 17de December 1879.

Frantz Dahl.