Dödsfall. F. d. häradshövdingen Johan Alarik Schartau avled 2 juli 1925. S. var född i Mellan-Grevie, Malm. l., 31 maj 1844, avlade i Lund studentex. 1862 och hovrättsex. 1869. S. blev 1872 vice häradshövding, 1883 häradshövding i Ångermanlands västra doms. och 1896 häradshövding i Östra härads doms. i Blekinge. Han erhöll avsked 1914. Under sin verksamhet i Blekinge innehade S. flera kommunala förtroendeuppdrag.
    F. d. häradshövdingen Alfred Waldenström avled 24 aug. 1925. Född i Luleå 14 sept. 1843 blev W. student i Uppsala 1861 och avlade hovrättsex. där 1865. Efter tingstjänstgöring utnämndes W. 1869 till vice häradshövding, 1878 till häradshövding i Gotlands norra doms. och 1891 till häradshövding i Södra Möre doms. W. var för åren 1888—1890 ledamot av riksdagens andra kammare, landstingsordförande 1899—1921 och förlikningsman i arbetstvister 1907—1918.
    Borgmästaren Gustaf Sixten Neiglick, f. 4 nov. 1862, har 23 sept. 1925 avlidit. Efter mogenhetsex. i Göteborg 1881 avlade N. hovrättsex. i Uppsala 1886 samt utnämndes till vice häradshövding 1890 och till borgmästare i Uddevalla 1899. N. var sedan 1916 krigsdomare i regementskrigsrätterna vid Västgöta och Bohusläns reg. Han var ledamot av riksdagens andra kammare 1903—1911 och av första kammaren 1912—1919 samt innehade flera allmänna uppdrag.

 

    Högsta domstolen. K. M:t har d. 20 juli 1925 beviljat avsked för justitierådet Olof Eberhard Carl Quensel fr. o. m. d. 30 juli 1925 och i samband därmed till justitieråd fr. o. m. sistnämnda dag utnämnt professorn vid Stockholms högskola, juris doktorn Lars Birger Ekeberg.

 

    Nedre justitierevisionen. K. M:t har 
    d. 26 juni 1925 förordnat hovrättsrådet i Svea hovrätt Ragnar Lundbergh, vice häradshövdingen Sigurd Odéen, hovrättsrådet i hovrätten över Skåne och Blekinge Seve Ekberg samt hovrättsrådet i Svea hovrätt Oscar Montelius att fr. o. m. 1 juli t. o. m. 31 dec. 1925 med egna rotlar tjänstgöra såsom revisionssekreterare;
    d. 21 aug. 1925 till revisionssekreterare fr. o. m. d. 1 sept. 1925 utnämnt hovrättsrådet i Göta hovrätt Alfred Emil Fredrik Sandström, med förklaring tillika att utnämningen icke föranleder rubbning i Sandströms uppdrag att vara ledamot av de blandade domstolarna i Egypten.

 

    Justitiedepartementet. K. M:t har
    d. 10 juli 1925 — sedan försäkringslagstiftningskommitténs arbete upphört— förordnat revisionssekreteraren Rudolf Eklund att fr. o. m. 13 juli t. o. m.

 

NOTISER. 42115 okt. 1925 biträda inom justitiedepartementet med beredande till föredragning av förslag till lag om försäkringsavtal och övriga av nämnda kommitté utarbetade lagförslag;
    d. 7 aug. 1925 förordnat hovrättsrådet i Svea hovrätt Hugo Wikander att fr. o. m. d. 8 aug. 1925 t. v. såsom sakkunnig inom justitiedepartementet biträda med fortsatt utredning av vissa internationella sjörättsfrågor;
    d. 26 sept. 1925 förordnat hovrättsrådet i Svea hovrätt Erik Gustaf Herman Siljeström att fr. o. m. d. 1 okt. 1925 t. v. biträda inom justitiedepartementet med de utredningsuppdrag, som av departementschefen till honom överlämnas.