RIKSDAGEN.
    Utöver de frågor, i vilka lagutskott eller sammansatt lag- och annat utskott avgivit utlåtande, hava följande lagfrågor av allmännare intresse varit under behandling i riksdagen:
    vilande förslag till ändringar i grundlagarna, hänskjutna till grundlagsenlig behandling vid 1925 års riksdag (KonstU 1), bifallna;
    k. prop. nr 95 med förslag till allmänt resereglemente ävensom i ämnet väckta motioner (StatsU 128), prop. bifallen med vissa ändringar;
    k. prop. nr 27 med förslag till förordning med särskilda bestämmelser om avdrag vid 1926 års taxering till inkomst- och förmögenhetsskatt samt till bevillning av inkomst m. m. (BevU 10), bifallen;
    k. prop. nr 55 med förslag till förordning ang. fortsatt tillämpning av förordningen d. 17 maj 1923 om utgörande av en särskild stämpelavgift i vissa fall vid köp, byte eller införsel till riket av pärlor med flera lyxvaror (BevU 17), bifallen;
    k. prop. nr 67 med förslag till förordning om ändrad lydelse av § 8 mom. 3 i förordningen d. 6 aug. 1894 ang mantalsskrivning (BevU 19), bifallen;
    k. prop. nr 98 med förslag till förordning om vissa ändringar i förordningen d. 6 nov. 1908 ang. en särskild stämpelavgift vid köp och byte av fondpapper (BevU 21), bifallen;
    k. prop. nr 209 med förslag till förordning med föreskrifter ang. medgivande i vissa fall av undantag från gällande bestämmelser om inkomst- och förmögenhetsskatt m. m. (BevU 22), bifallen med vissa ändringar;
    k. prop. nr 141 med förslag till förordning ang. försäljning av vissa alkoholfria och därmed jämförliga drycker, m. m. ävensom motioner (I: 116 och II: 108) om ändring av 6 § 2 mom. i förordningen d. 9 juni 1905 ang. försäljning av tillagade, alkoholfria drycker samt maltdricka (BevU 27), prop. bifallen med vissa ändringar;
    k. prop. nr 220 med förslag till förordning om ändring i vissa delar av förordningen d. 19 nov. 1914 ang. stämpelavgiften (BevU 33), bifallen;
    k. prop. nr 232 med förslag till förordning ang. fortsatt tillämpning av förordningen d. 8 juni 1923 ang. omsättnings- och utskänkningsskatt å spritdrycker, m. m. (BevU 45), bifallen;
    fullmäktiges i riksbanken framställning om ändrad lydelse av 13 och 25 §§ i lagen för Sveriges riksbank d. 12 maj 1897 m. m. (BankoU 6), bifallen;
    k. prop. 184 med förslag till lag om ändring i lagen d. 29 juni 1923 om sparbanker (BankoU 41), bifallen;
    k. prop. nr 153 med förslag till civil tjänstepensionslag m. m. jämte i ämnet väckta motioner (BankoU 50 och 75), prop. avslagen;
    k prop. (9 huvudtiteln p. 102) ang. kolonisation å kronoparker i Norrland och Dalarna jämte i ämnet väckta motioner (JordbrU 67), prop. bifallen med vissa ändringar.