ANNA BUGGE WICKSELL: Nationernas förbund. I. Uppkomst och organisation. II. Verksamhet. 61+98 s. Stockholm 1925. (Studentfören. Verdandis Småskr. 292—293.)

 

    De två Verdandiskrifter, vilkas titel läsas här ovan, vila på den ingående kännedom om Nationernas förbund och dess verksamhet, vilken författarinnan erhållit bl. a. såsom svensk delegerad vid förbundsförsamlingen alltsedan dess första sammanträde år 1920 och såsom ledamot av förbundets mandatkommission. I en klar och mycket sakrik framställning går förf. till en början igenom förarbetena till Nationernas förbund — varvid särskilt intresse knyter sig till redogörelsen för det betänkande över en internationell rättsordning, vilket 1918 utarbetades av svenska, danska och norska kommitterade — förbundets bildande, förbundets organisation, den internationella arbetsorganisationen och förbundels finanser. Så övergår hon till vad som måste anses såsom arbetets huvuddel, nämligen framställningen av förbundets verksamhet. De uppgifter, som här lämnas, finnas, mig veterligt, icke på något annat ställe samlade på svenska och torde på åtskilliga punkter kunna sägas vara rätt svår-

 

460 Å. H-CK.åtkomliga. Framställningen av Ålands-, Vilna-, Memel- och Mosulfrågorna samt av förhandlingarna om Oberschlesien och av Korfukonflikten lämnar en sammanställning av fakta, som är synnerligen värdefull för var och en, som vill bilda sig en samlad uppfattning om Nationernas förbunds verksamhet för slitandet av tvister. Framställningen av minoritetsskyddet och mandatsystemet beröra ämnen, vilka i Sverige äro jämförelsevis litet kända men som äro av särskild vikt i det nya politiskt rättsliga system, som bildats genom fredssluten; reglerna om minoritetsskydd torde kunna anses utgöra en av de viktigaste landvinningar, som gjorts i samband med Nationernas förbunds inrättande. Även redogörelsen för förbundets sociala och humanitära verksamhet bjuder på fakta, som äro relativt okända; man frapperas sålunda av de stora dimensioner den av Nansen ledda understödsverksamheten ägt. I förbindelse med de stater, som voro mest direkt intresserade i arbetet, har Nansen enligt fru Wicksells uppgift kunnat till deras hem återföra 427,386 fångar av 26 olika nationer.
    De två häftena fylla en verklig lucka i vår litteratur.
Å. H-ck.