SVENSK LITTERATURFÖRTECKNING.1

 

1/1 1924—30/6 1925.

 

UPPRÄTTAD AV ENVOYÉN A. E. RODHE.

 

ALLMÄN JURIDIK M. M.

 

Aldén, Gustav A. Medborgarens bok. Sthm 1924. Hökerberg. 1. Svensk 
    statskunskap. 15 uppl. 142 s. Kr. 3: 75. 2. Svensk kommunalkunskap. 17 uppl.
    170 s. Kr. 3: 75. 3. Handledning för menige man i Sveriges 
allmänna lag. 12
    uppl. 179 s. Kr. 3: 75. 4. Handledning för menige 
man i praktisk
    nationalekonomi. 14 uppl. 175 s. Kr. 3: 75. 5. Med
borgarens formulärbok. 18
    uppl. 166 s. Kr. 3: 75. 6. Allmän statskun
skap. 12 uppl. 160 s. Kr. 3: 75. 7.
    Svenska samhällsskickets historia. 
11 uppl. 145 s. Kr. 3: 75.
Branting, G. Rättvisan i Finland. Några dokument med kommentarer. 92 s. Sthm
    1924. Tiden. Kr. 1: 75.

Carlborg, Axel. Formulärboken för inlagor till stats-, domstols-, kyrkliga och 
    kommunala myndigheter. Omarb. och tillök. av A. Bergström. 138 s. Uppsala
    1924. Lindblad. Kr. 1: 50. (Lindblads handböcker 1.)

Fahlcrantz, G. Rätt och moral. Slutord i frågan om form och samvete såsom
    huvudprincip vid den stora rättsreformen. 51 s. Sthm 1925. 
Norstedt. Kr. 1: 50.
Kalender, Kungl. Utrikesdepartementets, 1924. 385 s. Sthm 1924 Utr. dep. Kr.
    6: —. (S. 257 ff. Överenskommelser med främmande makter, 
avslutade fr. o. m.
    år 1815).

Lag, Sveriges Rikes. 46 uppl. Utg. av Hjalmar Westring. 935, 1535, 16 s. Sthm
    1924. Norstedt. Kr. 24: —.

Lärobok i rättskunskap för blivande landsfiskaler. På offentligt uppdrag utg. av
    Robert Malmgren. I. Inledning, av C. G. Björling. 18 s.
1925. — II. Civilrätt, av C.
    G. Björling. 190 s. 1921 o. 1923. — III. Straff
rätt (kommentar till strafflagen), av
    Ragnar Bergendal. 302 s. 1924. — IV: 1. Domstolsorganisationen, Rättegången i    
    tvistemål, av Siegfried 
Matz. 74 s. 1921. — IV: 2. Rättegången i brottmål, av
    Gösta Bäärn
hielm. 106 s. 1923. — IV: 3. Utsökning, av Nils Alexanderson. 89 s. 
    1925. — IV: 4. Konkursrätt, av Sven Lawski. 37 s. 1923. — V. Förvaltningsrätt,
    av Robert Malmgren. 110 s. 1919. — VI. Finansrätt, av 
Robert Malmgren. 32 s.
    1919. — Rättelser och tillägg. Sakregister. 
32, 22 s. 1925. Lund. Berlingska
    boktr. Ej i bokhandeln.

 

1 Upptager icke lagförslag och betänkanden, ämbetsberättelser o. dyl., ej heller författningssamlingar, juridiska tidskrifter eller tidskriftsuppsatser. Särskilda, systematiska förteckningar över dessa sistnämnda torde framdeles komma att publiceras.

Schultz, Rudolf von. Grunddragen av familje-, arvs- och förmögenhetsrätten samt
    av rättegångs- och utsökningsväsendet m. m. 2 uppl. 291 s. 
Uppsala & Sthm
    1924. Almqvist & Wiksell. Kr. 4: 75.

         Populär-juridisk handbok. 2.
Wrede, R. A. Valda juridiska uppsatser. 398 s. Sthm 1924 (tr. i Helsingfors).
    Nord. bokh. Kr. 12: —.

Österberg, S. E. Staten och näringslivet. Författningshandbok. 486 s. Sthm 1925.
    Norstedt. Kr. 15: —.

 

RÄTTSHISTORIA.

 

Almquist, Jan Eric. Den s. k. mellersta lagens bestämmelser om istadarätt. En
    studie i äldre svensk arvsrätt. 43 s. Uppsala 1924. Lundequistska 
bokh. Kr. 1:
    50.

        Uppsala universitets årsskrift 1924. Juridik. I.
Beckman, Nat. Äldre västgötalagen övers. och förklarad. 118 s. Uppsala 1924.
    Norblads bokh. Kr. 3: —.

        Västergötland. Bidrag till landskapets kulturhistoria och naturbeskrivning. B:
        3.

Dombok, Ölme härads, 1629—1650 jämte andra handlingar utg. av Axel Em. Löf.
    224 s. Kristinehamn (1921—24). Hjärtstedt. För häfte kr. 4: —.

Munch, P. Statslivets utveckling under det nittonde århundradet. Bem. 
    översättning från danska originalet av Axel Nihlén. 197 s. Sthm 1925. Norstedt.
    Kr. 8: —.

        Det nittonde århundradet.
Sparre, Erik. Pro lege, rege et grege, samt Rättegångsinlagor i tvisten rörande fru
    Görvel Abrahamsdotter Gyllenstiernas arv. Utg. genom Jan 
Eric Almquist. 172
    s. Sthm 1924. Norstedt. Kr. 10: —.

        Historiska handlingar, till trycket befordrade av Kungl. samfundetför utg. av
        handskrifter rör. Skandinaviens historia 27: 1.

 

 

CIVILRÄTT.

 

Almén, Tore. Om köp och byte av lös egendom. Kommentar till lagen den 20 juni
    1905. 2 delvis omarb. uppl. D. 1—2. 696, 405, 42 s. Sthm 
1924. Norstedt. Kr. 
    18: —, 12: —.
Almén, Tore, och Eklund, Rudolf. Lagen om avtal och andra rättshandlingar på
    förmögenhetsrättens område av den 11 juni 1915 jämte därav 
föranledda
    författningar. 2 uppl. ombesörjd av Rudolf Eklund. 240 s. Sthm 
1924. Norstedt.
    Kr. 6: —.

Björling, C. G. Rättelser och tillägg till Lärobok i civilrätt för nybörjare. 5 uppl. 18
    s. Lund 1924. Gleerup. Kr. 0: 50.

Hallenberg, Aug. Om barns religiösa fostran ur rättslig synpunkt. 86 s. Lund
    1925. Gleerup. Kr. 2: —.

Hasselrot, Berndt. Juridiska skrifter bd. 9. Om preskription, försträckning och
    köp. Ny, översedd uppl. 302 s. Malmö 1924. Förlags a.b. 
Kr. 11: 75.

— — . Juridiska skrifter bd. 10. Om avtals slutande, köp, avbetalningsköp och
    sysslomannaskap m. m. 436 s. Malmö 1924. Förlags a.b. Kr. 11: 75.

— — . Supplement. Tillägg och innehållsförteckning. 20 s. Malmö 1924. Förlags
    a.b. Kr. 1: 25.

— — . Supplement till Berndt Hasselrots juridiska skrifter. Innehåller skrifter om
    årsstämning, kommission, förmånsrättsordningen, konkurrens
klausuler m. m.
    Tilläggsblad II, III. 127, 8, 8 s. Malmö 1925. Förlags 
a.b. Kr. 4: —.
Holmbäck, Åke. Begränsade sakrätter till fast egendom vid expropriation. 305 s.
    Uppsala 1925. Almqvist & Wiksell. Kr. 10: —.

"Jurist". Vem ärver? Redogörelse för gällande lagar om arvsföljd och arvsdelning
    m. m. 40 s. Sthm 1924. Nord. bokh. Kr. 3: —.

Lindhagen, Arthur. Överförmyndares skyldigheter. En handledning jämte 
    fullständig lagtext och formulär. 148 s. Sthm 1925. Norstedt. Kr. 2: 75.
Ljungman, John. En förmyndares åligganden enligt de nya
    förmynder
skapslagarna av den 27 juni 1924. Kort handledning med praktiska
    an
visningar. 58 s. Sthm 1924. Seelig & C:o. Kr. 1: —.
Nilsson, O. A. Förmyndarräkenskaper enligt lagen om förmynderskap av den 27
    juni 1924. 13 s. Umeå 1924. Umeå bokförings o. rev. byrå. Kr. 1: 25.

Romson, Märta Björnbom. Föräldrarätt — föräldraansvar. En översikt av den nya
    lagstiftningen om rättsförhållandet mellan föräldrar och barn. 
40 s. Sthm 1924.
    Bonnier. Kr. 0: 50.

            Studentföreningen Verdandis småskrifter 289.
— — . Vår nya giftermålsbalk. 31 s. Sthm 1924. Bonnier. Kr. 0: 50. 
            Studentföreningen Verdandis småskrifter 283.
— — . Vår nya lagstiftning om förmynderskap. 66 s. Sthm 1925. Bonnier. Kr. 1: —.
            Studentföreningen Verdandis småskrifter 295.
Rudbeck, Joh. G. Om dödsbo och dess utredning. Tre juridiska handböcker om
    bouppteckning, arvskifte och testamente. "Boupptecknaren" 
7 uppl. 66 s.
    (1920). "Arvskiftaren" 5 uppl. 100 s. (1924). Om testa
menten. 3 uppl. 45 s.
    (1922). Sthm. Hökerberg. Kr. 4: 75.

Rudbeck, Joh. G. Förmyndaren. En hjälpreda. 3 uppl. 115 s. Sthm 1925. 
    Hökerberg. Kr. 2: 50.
Schultz, Rudolf von. Den nya förmynderskapslagen jämte tillhörande
    för
fattningar. Med hänvisn., förklar. och reg. samt minneslista för förmyndare.
    104 s. Uppsala & Sthm 1924. Almqvist & Wiksell. Kr. 2: 50.

Skarstedt, S. Allmänna aktiebolagslagen av den 12 aug. 1910 jämte därtill hörande
    författningar. 5 uppl. 392 s. Sthm 1925. Norstedt. Kr. 8: 75.

— — . Lagen om nyttjanderätt till fast egendom m. fl. författningar av den 14 juni
    1907. Med förklarande anm. 2 uppl. 488 s. Sthm 1924. Nor
stedt. Kr. 9: 75.
Stenbeck, Einar. Förmyndare och gode män enligt den nya förmynderskapslagen.
    En handledning jämte formulär. 127 s. Sthm 1924. Nor
stedt. Kr. 2: 75.
Stenbeck, Einar och Lindhagen, Arthur. Den nya förmynderskapslagen jämte
    dithörande författningar. Med förklaringar. 446 s. Sthm 
1924. Norstedt.
    Kr. 10: —.

Tauvon, Gerhard. Om aktiebolag och deras förvaltning. Juridisk handbok för
    direktörer . . . 250 s. Sthm 1925. Hökerberg. Kr. 6: 75.

 

SPECIELL PRIVATRÄTT.

 

Gertz, Rudolf. Handledning för patentsökande. 2 utvidg. uppl. 64 s. Sthm 1924.
    Norstedt. Kr. 2: —.

Hemlund, Vilhelm. Mätningsväsendet inom städer och stadsliknande samhällen.
    15 s. Sthm 1924. Nord. bokh. Kr. 0: 50.

Lundelius, Hilding. Föreligga tillräckliga skäl för bibehållande i kronans 
    besittning av övre delarna av Ume älvs (med Vindelälven) och Ångermanälvens
    vattendrag? Umeå 1925. A.b. Nyheternas tryckeri.

— — . P. M. angående rätten till fiske i de vid avvittringarna i Västerbottens län
    för kronans räkning undantagna vattenområden. 17 s. Umeå 1924. 
A.b.
    Nyheternas tryckeri.

Siljans reglering. Österbygdens vattendomstols dom den 1 sept. 1924. 87 s. Sthm
    1924. Fritze. Kr. 2: —.

        Svenska vattenkraftföreningens publikationer 164 (1924: 7).
Sydow, Hugo von. Vattenmål rörande Trollhättans tredje utbyggnad och 
    profilering i Göta älv mellan Vargön och Trollhättan. 111 s. Sthm 1924. Fritze.
    Kr. 2: —.

        Svenska vattenkraftföreningens publikationer 161 (1924: 4).

Vattenrättsmål rörande kraftverk vid Mölndal och Assmebro samt avlysning av
    allmän flottled i Mölndalsån. Laga kraftvunna domar. 14 s.
Sthm 1924. Fritze.
    Kr. 0: 75.

         Svenska vattenkraftföreningens publikationer 158 (1924: 1).
Åström, Adolf. Jordrätten i Sverige under världsåldrarna. 460 s. Lund 1925.
    Gleerup. Kr. 15: —.

 

STRAFFRÄTT.

 

Bjerre, Andreas. Bidrag till mordets psykologi. 216 s. Sthm 1925. Norstedt. Kr. 4:
    75.

Förhandlingar vid Svenska Kriminalistföreningens möte i Stockholm den 19 febr.
    1923. 78 s. Sthm 1924. Fritze. Kr. 5: —.

Heimer, Einar Henrik. Revision av det kriminella bedrägeribegreppet. 66 s.
    Uppsala & Sthm 1924. Almqvist & Wiksell i distr. Kr. 4: —.

Lund, David. Om brottsliga böjelsers ärftlighet. 38 s. Sthm 1924. Bonnier. Kr. 0:
    50.

            Studentföreningen Verdandis småskrifter 286.
— — . Ungdomsbrottsligheten, dess orsaker och bekämpande. 34 s. Sthm 1924.
    Bonnier. Kr. 0: 50.

            Studentföreningen Verdandis småskrifter 278.
Nilsson, Nils Anton. Om psykiskt abnorma brottslingar och deras behandling. En
    rättspsykiatrisk studie. Akad. avhandl. 472 s. Sthm 1924. 
Norstedt. Kr. 12: —.
Rättspsykiatriska utlåtanden avgivna år 1923. 133 s. Sthm 1924.
        Meddelanden från Kungl. Medicinalstyrelsen 43.

Rättspsykiatriska utlåtanden avgivna år 1924. 96 s. Sthm 1925. Meddelanden från
    Kungl. Medicinalstyrelsen 44.

Thyrén, Johan C. W. Om det danska strafflagsförslagets allmänna del. 24 s. Lund
    1924. Gleerup. Kr. 0: 75.

    Lunds universitets årsskrift. N. F. Avd. 1: 9.
— — . Penningförfalskningens rekvisit i modern straffrätt. 18 s. Lund 1925. Univ.
    Kr. 0: 75.

— — .  Vilken myndighet bör vara kompetent i fråga om beslut rörande
    in
ternering av särskilt samhällsfarliga brottslingar? 9 s. Lund 1924. Univ.
— — .  Om förfalskningsbrottets systematiska ställning i modern rätt. 15 s. Lund
    1924. Univ. (Sistnämnda båda avhandlingar i ett häfte kr. 0: 75.)

 

PROCESSRÄTT.

 

Afzelius, Ivar. Om parts ed såsom processuellt institut. 3 uppl. 148 s. Uppsala
    1925. Jur. fören. Kr. 3: 50.

Gavelius, P. Tabell utvisande skriftväxlingstiderna i Nedre justitierevisionen och
    hovrätterna. 28 s. Sthm 1924. Nord. bokh. Kr. 5: —.

Kallenberg, E. Svensk civilprocessrätt. Föreläsningar. 1. 2 uppl. 268 s. (1923). Kr.
    8: 50. 4. s. 853—1096 (1924). Kr. 9: 50. Lund. Gleerupska 
univ.-bokh.
Matz, Siegfried. Hur rätt skipas. Domstolsorganisationen och rättegången i
    tvistemål. 111 s. Sthm 1925. Bokförl. Natur och Kultur. Kr. 2: 25.

Olivecrona, Axel. Exempel å protokoll m. m. vid häradsrätt och hos domhavande.
    2 omarb. uppl. 211 s. Sthm 1925. Norstedt. Kr. 9: —.

Wedberg, Birger. Om föredragning. Föredrag för jurister. 32 s. Sthm 1924. Nord.
    bokh. Kr. 1: —.

 

STATS- OCH FÖRVALTNINGSRÄTT.

 

Aldén, Gustav A. Lag om fattigvården den 14 juni 1918 med senare ändringar och
    därtill hörande författningar. Med hist. översikt. 4 uppl. 123 s.
Sthm 1925.
    Hökerberg. Kr. 3: 75.

— — .  Lag om samhällets barnavård den 6 juni 1924 och därtill hörande lagar.
    Med inled. översikt. 150 s. Sthm 1925. Hökerberg. Kr. 3: 75.

Bæhrendtz, E. De gällande skatteförfattningarna. 188 s. Sthm 1924. Hökerberg.
    Kr. 3: 75.

Belfrage, Kurt. Hantverkets viktigaste lagar och författningar. En populär 
    sammanfattning. 2 uppl. 43 s. Sthm 1924. Hantverksinstitutet. Kr. 1: 25. 
    Sveriges hantverksorganisations yrkeshandböcker 6.
Bergström, A. Kommunallagarna av den 21 mars 1862 och den 20 juni 1924 . . .
    med utförligt sakregister. 221 s. Uppsala 1925. Lindblad. Kr. 3: —. 
Lindblads
    handböcker 9.

— — .  Sveriges grundlagar jämte därtill hörande författningar och register. 200 s.
    Uppsala 1925. Lindblad. Kr. 2: —.

Bergström, A. och Hafström, Gerhard. Skattelagarna av den 28 okt. 1910 med
    motiv och register jämte anvisningar till ledning vid självdekla
ration. 202 s.
    Uppsala 1925. Lindblad. Kr. 2: —.

Ekedahl, W. Anteckningar i svensk statskunskap. 4 uppl. 31 s. Kristianstad 1925.
    Möller. Kr. 1: 25.

Ekman, K. J. Lag om förvärvande av svenskt medborgarskap. 43 s. Sthm 1925.
    Norstedt. Kr. 1: 75.

Fahlbeck, Erik. Riksrättsinstitutet i 1809 års författning. Akad. avh. 344 s. 
    Uppsala 1924. Almqvist & Wiksell. Kr. 3: —.
Genberg, E. Chr. Folkpensioneringen. Lagen om allmän pensionsförsäkring den
    30 juni 1913 ... 4 uppl. 32 s. Östersund 1925. Östersunds
posten. Kr. 0: 35.
Hallenberg, Aug. Om skollagstiftning ur konstitutionell synpunkt. 48 s. Lund.
    Gleerup 1924. Kr. 1: 50.

Handbok i alkoholfrågan. På Kungl. Maj:ts uppdrag utg. av kungl.
    skol
överstyrelsen. Redaktionskommitté: Thorild Dahlgren, Karl Nordlund, 
    Einar Sjövall. 347 s. Sthm 1924. Norstedt. Kr. 2: 80.
Haralds, Hjalmar. Den moderna folkrepresentationens uppkomst. En historisk
    undersökning. 140 s. Lund 1924. Gleerup. Kr. 3: 50.

Herlitz, Nils. Svensk stadsförvaltning på 1830-talet. 483 s. Sthm 1924. Norstedt.
    Kr. 7: 50.

        Stadshistoriska institutet.
Höjer, Magnus. Översikt av Sveriges nyaste historia jämte grundlinjer till 
    Sveriges statskunskap. 6 uppl. utg. av Birger Löfgren. 116 s. Sthm 1924. Geber.
    Kr. 3: —.

Kungörelser, Överståthållarämbetets, 1924. Nr 40—42, 44. (Trafikföreskrifter för
    Stockholm.) 16 s. Sthm 1924. Nord. bokh. Kr. 0: 50.

Lagar, instruktioner och reglemente för förvaltningen av Sveriges riksbank, 1924.
    346 s. Sthm 1924. Riksbanken. Kr. 2: —.

Lagbok för motormän. Med förklaringar utg. av Kungl. automobilklubben. 2 uppl.
    176 s. Sthm 1924. Hökerberg. Kr. 2: 50.

Lagen om val till riksdagen den 26 nov. 1920 med däri t. o. m. d. 30 juni 1924
    vidtagna ändringar utg. genom justitiedep:ts försorg. 60 s. Sthm 
1924. Nord.
    bokh. Kr. 0: 50.

Lundborg, Ragnar. Staterna i vår tid. Staten och statssystemet samt redogörelse
    för de enskilda staternas politiska byggnader. Del 2. Impe
rium, dess
    historia . . . 224 s. Lund 1925. Gleerup. Kr. 5: 75.

Mentzer, Oscar von. Ur jaktlag, jakt- och giftstadga . . . t. o. m. 1 juli 1924. 14 uppl.
    Uppsala & Sthm 1924. Almqvist & Wiksell i distr.
Kr. 0: 50.
Myrberg, Israel. Om tjänstemäns oavsättlighet. 122 s. Lund 1925. Gleerup. 
     Kr. 5: —.
Palmgren, Herman. Självdeklaration. Praktisk handbok för skattskyldiga och beskattningsmyndigheter. 15 uppl. Sthm 1924. 391 s. Kr. 8: 75.
        Beskattningsfrågor 1.
Petersson, Albert. Om objektbeskattning enligt 1921 års
    kommunalskatte
kommittés förslag. 86 s. Sthm 1925. Eklund. Kr. 1: 50.
        Svenska Stadsförbundet.
Reuterskiöld, C. A. Sveriges grundlagar med därtill hörande författningar

468 A. E. RODHE.    och konstitutionell sedvanerätt samt vissa internationella överenskommelser
    m. m. Del 1. 199 s. 1924. Del 2. S. 201—424. 1925. Uppsala. 
Almqvist & Wiksell.
    Kr. 7: 50 och 8: —.

Riksdagen, Lagtima. Översikt, på offentligt uppdrag utarb. Årg. 18. 1923. Av
    Martin Seth. 280 s. Kr. 2: —. Årg. 19. 1924. Av Paul Sterne. 
269 s. Kr. 2: —.
    Uppsala & Sthm. Almqvist & Wiksell i distr.

Romson, Märta Björnbom. Samhällets barnavård. 64 s. Sthm 1925. Bonnier. Kr.
    1: —.

        Studentföreningen Verdandis småskrifter 294.
Samling av författningar och cirkulär m. m. ang. medicinalväsendet i Sverige 
    omfattande år 1923. Ser. A. Utg. av Kungl. Medicinalstyrelsen. Sthm 1924. För
    årg. kr. 4: —.

Schalling, Erik. Indelningslagen i tillämpningen. 16 s. Sthm 1924. Nord. bokh. Kr.
    0: 75.

        Särtryck ur Svenska Stadsförbundets tidskrift.
— — . Vem äger våra kyrkor och deras egendom? 124 s. Sthm 1924. Diakonistyr.
    Kr. 2: 50.

Schultz, Rudolf von. Kriminalpolis. Undersökning och spaning i brottmål,
    signalementslära och fingeravtryck. 2 omarb. och tillök. uppl. 185 s. 
Uppsala &
    Sthm 1924. Almqvist & Wiksell. Kr. 4: —.

— — .  Ordnings-, hälsovårds-, byggnads- och brandstadgar samt närings-, 
    nykterhets-, social-, arbets- och trafiklagstiftning vid 1924 års ingång. I 
    överskådlig framställning med anm. och reg. 231 s. Uppsala & Sthm 1924.
    Almqvist & Wiksell. Kr. 3: —.

        Populär-juridisk handbok.
Schultz, Rudolf von. Skatter, deklaration, taxering och debetsedlar. 116 s. Uppsala
    1925. Almqvist & Wiksell. Kr. 2: —.

Seth, P. von, och Wisen, Yngve. Det huvudsakliga av lagstiftningen om enskildas
    skogar med tillhörande författningar. 472 s. Sthm 1925. Nor
stedt. Kr. 10: —.
Sköld, Per Edvin. Tidens deklarationshandbok. Hjälpreda för menige man i
    deklarations- och skattefrågor. 3 uppl. 103 s. Sthm 1924. Tiden.
Kr. 1: 50.
Staäl von Holstein, Lage. Staten och de enskilda järnvägarna. Några 
    rättssynpunkter. 15 s. Sthm 1924. Fritze. Kr. 1: 50.
Stjernstedt, Georg. Rättigheter och skyldigheter gentemot statskyrkan. 3 uppl. 34
    s. Sthm 1925. Bonnier. Kr. 0: 50.

        Studentföreningen Verdandis småskrifter 113.
Sundberg, Halvar G. F. Bidrag till frågan om besluts verkställbarhet enligt
    kommunallagarna. 72 s. Lund 1924. Gleerup. Kr. 3: —.

    Skrifter utg. av Fahlbeckska stiftelsen 3.

 

INTERNATIONELL RÄTT.

 

Adelsvärd, Theodor. Är Genéveprotokollet dött och begravet? 38 s. Sthm 1925.
    Fritze. Kr. 1: —.

Akten för Nationernas förbund. Nationernas Förbunds generalsekretariat. 
    Organisationsavd. Genève. 21 s. Sthm 1924. Fritze. Kr. 0: 25.
Bugge-Wicksell, Anna. Nationernas förbund. 1. Uppkomst och organisation. 61 s.
    2. Verksamhet. 98 s. Sthm 1925. Bonnier. Hft. kr. 1: —.

        Studentföreningen Verdandis småskrifter 292—293.
Domstolen, Den första mellanfolkliga. Nationernas förbunds generalsekretariat.
    Informationsavd. Genéve 1924. 35 s. Sthm 1924. Fritze. 
Kr 0: 25.
Heimer, Einar Henrik. Studier i internationell förmynderskapsrätt. 70 s. Uppsala
    1925. Almqvist & Wiksell.

Lundstedt, Vilhelm. Folkrätten och Genévepolitiken. Föredrag. 75 s. Uppsala &
    Sthm 1924. Almqvist & Wiksell. Kr. 2: —.

— — .  Vägen till fred. Revolution inom den rättsliga föreställningsvärlden 
    nödvändig. 63 s. Sthm 1924. Tiden. Kr. 1: —.
Nationernas förbunds råds verksamhet under år 1923 samt fjärde
    för
bundsförsamlingen i Genéve 3—29 sept. 1923. 204 s. Sthm 1924. Kr. 5: —.
        Aktstycken utg. av Kungl. Utrikesdepartementet.
Nationernas förbunds råds verksamhet under år 1924 samt femte
    för
bundsförsamlingen i Genéve 1 sept.—2 okt. 1924. 302 s. Sthm 1925. 
    Norstedt. Kr. 5: —.
        Aktstycken utg. av Kungl. Utrikesdepartementet.
Organisation, Nationernas förbunds. Nationernas förbunds generalsekretariat.
    Informationsavd. Genéve 1924. 43 s. Sthm 1924. Fritzes
bokh. Kr. 0: 25.
Protokoll angående avgörande på fredlig väg av internationella tvister, anbefallt
    av Nationernas förbunds femte församling den 2 okt. 1924 jämte 
därtill
    hörande betänkande och resolutioner. 131 s. Sthm 1924. Kr. 1: 50.

        Aktstycken utg. av Kungl. Utrikesdepartementet.
Ramel, Eric. Le moratorium de la lettre de change et son traitement en droit
    international privé. Akad. avh. 306 s. Uppsala 1925. Almqvist 
& Wiksell. Kr.
    10: —.

Trygger, Ernst. Några ord om Genéveprotokollet 1924. 47 s. Sthm 1924. Norstedt.
    Kr. 1: —.

Westman, C. G. Folkrätten och den neutrala handeln. 45 s. Sthm 1924. Norstedt.
    Kr. 1: 25.

— — .  Kring Genèveprotokollet 1924. Med efterskrift av Eric Trolle. 83 s. Sthm
    1924. Norstedt. Kr. 1: 75.