Föreningen Sveriges Häradshövdingar hade sitt ordinarie årsmöte i Svenska Läkaresällskapets hus i Stockholm d. 10 okt. 1925 under ordförandeskap av häradshövdingen A. Olivecrona. Till vice ordförande utsågs f. d. häradshövdingen H. Rohtlieb. Såsom sekreterare fungerade häradshövdingen H. Kylander.
    Sedan styrelsens förvaltningsberättelse föredragits och till hedersledamot valts en av föreningens stiftare f. d. häradshövdingen Claes Uggla, vidtog efter inledningsföredrag av advokaten A. Hemming-Sjöberg överläggning om »Förberedande skriftväxling m. m. i syfte att möjliggöra större koncentration vid måls handläggning vid häradsrätt.» Under överläggningen yttrade sig häradshövdingarna N. Edling, Bergelmer, Wetterling, Cederschiöld, Alinder, Hedborg, Ribbing, Helling, Christenson, Grenander, H. Edling, Arhusiander, Borell, Linders, Hagströmer, Ridderstad, Munck af Rosenschöld, Bengtsson, statsrådet Schlyter, advokaten Hemming-Sjöberg, häradshövdingarna greve Hamilton, Nordström, Wihlborg och af Ekenstam, varefter föreningen beslöt att med vissa ändringar, som skulle av styrelsen närmare formuleras, godkänna ett av styrelsen framlagt förslag till uttalande, vilket, efter det styrelsen vidtagit de beslutade ändringarna, var av den lydelse, som framgår av föregående notis.
    Vid behandlingen av detta ämne närvoro justitieministern Nothin och presidenten frih. Marks von Würtemberg.
    Bland övriga ärenden, som förekommo vid sammanträdet, må antecknas följande: Från styrelsen för Sveriges Advokatsamfund anmäldes skrivelse med hemställan om åtgärder för undanröjande av bruket att domaren vid måls handläggning avfordrar kärandeparten hans exemplar av protokollet i målet (se Sv. J. T. 1925 s. 322). Efter överläggning härom, därvid förslag i överensstämmelse med nämnda skrivelse framställdes om införande av ett system för dombokens uppsättande med fortlöpande protokoll i samma tern beträffande uppskjutna mål (se Sv. J. T. 1925 s. 28), beslöts att bordlägga frågan till nästa årsmöte.
    I anledning av särskilda framställningar från riksdagens justitieombudsman beslötos skrivelser till denne dels med uttalande att lagliga bestämmelser vore

NOTISER. 499behövliga beträffande förfarandet vid relaxation av inteckningar, som äro meddelade på grund av samma skuldebrev vid olika domstolar, dels med framhållande av önskvärdheten av lagförklaring i fråga om gällande bestämmelser för avgörande av frågan, huruvida subsidiärt ansvarig lägenhets ansvar för inteckning kvarstår i det fall, att inteckningen vid exekutiv försäljning av stamfastigheten icke fullt täckts av köpeskillingen och lägenheten icke sålts i sammanhang med stamfastighetens försäljning. Vid överläggning om sistnämnda ämne, i vilket häradshövdingarna Bergelmer, Wetterling, Cederschiöld, Alinder, Hedborg, Ribbing, Helling, Christenson, Grenander och H. Edling yttrade sig, gjorde sig olika meningar gällande. Styrelsen, som icke kunnat ansluta sig till föreningens beslut i detta avseende, har för sin del beslutat särskild skrivelse i ämnet.
    Från föreningen Sveriges landsfiskaler anmäldes skrivelse ang. behörighet för landsfiskal att vara konkursförvaltare, och i anledning härav beslöt föreningen enhälligt att uttala sig för den meningen, att förbud för landsfiskal att vara konkursförvaltare icke vore lämpligt och att det på vissa orter kunde vara behövligt att anlita landsfiskal såsom konkursförvaltare.
    I ett från K. M:t till statskontoret remitterat ärende rörande förslag om skyldighet för häradshövding att vid längre tids tjänstledighet avstå stämpelprovision till vikarie beslöts skrivelse till statskontoret i enlighet med ett av ordföranden uppsatt förslag.
    Slutligen beslöt föreningen att uppdraga åt styrelsen att hos K. M:t göra underdånig hemställan, att de nu gällande provisoriskt förhöjda lösensatserna för vissa expeditioner från häradsrätt och domhavande på landet måtte varda definitivt införda i förordningen om expeditionslösen, att lösen för utdrag av protokoll över ärenden ang. förmynderskap och godmanskap måtte bestämmas till samma belopp som för utdrag av dombok samt att lösen för gravationsbevis måtte höjas.