Svenska Kriminalistföreningen hade sitt ordinarie årssammanträde i Stockholm d. 26 sept. 1925. Sammanträdet öppnades av styrelsens ordförande, professor Nils Stjernberg, som i samband därmed riktade ett tack till den avgångne ordföranden, f. d. presidenten Hj. Westring, för det nitiska och intresserade arbete, som han nedlagt såsom ordförande i föreningens styrelse alltifrån föreningens bildande år 1911.
    Till styrelseledamöter omvaldes professorn Stjernberg, revisionssekreteraren Axel Afzelius, överdirektören V. Almquist, presidenten B. Hasselrot, professorn O. Kinberg, byråchefen G. H. von Koch, borgmästaren Jakob Pettersson, advokaten frih. Georg Stjernstedt och statsrådet Karl Schlyter.
    Borgmästaren Pettersson höll föredrag över ämnet "Erfarenheter från den senaste tyska straffprocessreformen."
    Härefter inledde prof. Stjernberg diskussion om strafflagskommissionens förslag till strafflagens allmänna del. Under diskussionen yttrade sig vidare professorn J. C. W. Thyrén, hovrättsrådet Gustav Olin, professorn Folke Wetter, advokaten frih. Stjernstedt, f. d. presidenten Westring och överdirektören Almquist.
    Slutligen inledde professorn Kinberg diskussion över ämnet "Skyddsåtgärder mot farliga återfallsförbrytare samt mot s. k. förminskat tillräkneliga förbrytare". I diskussionen deltogo vidare professorerna A. Petrén, Thyrén

NOTISER. 501och Stjernberg samt e. o. hovrättsnotarien Olof Barklind. Inledningsföredraget återgives här ovan i detta häfte s. 442 ff.
    Efter förhandlingarnas slut gav föreningen middag för sin avgående ordförande, som därvid blev föremål för varma hyllningar.