Fiskalsförordnanden i hovrätt. K. M:t har genom brev till hovrätterna d. 16 okt. 1925 förklarat bestämmelserna i arbetsordningarna angående förutsättningarna för erhållande av förordnande att uppehålla fiskalstjänst icke utgöra hinder för hovrätterna att, då sådant för prövning av befattningshavares lämplighet för domarvärv anses behövligt, meddela förordnande att under kortare tid uppehålla fiskalstjänst jämväl där nämnda förutsättningar icke föreligga. De sålunda utfärdade föreskrifterna torde vara motiverade närmast av den hovrätterna enligt domsagostadgan tillkommande skyldigheten att pröva särskilt kvinnliga juristers lämplighet för domarvärv.

 

    Svensk-norska vattenrättsfrågor. Sedan svenska och norska regeringarna överenskommit att verkställa en förberedande utredning av frågan om ändring i och tillägg till konventionen d. 26 okt. 1905 mellan Sverige och Norge ang. gemensamma sjöar och vattendrag, hava till sakkunnige å svensk sida utsetts vattenrättsdomaren, revisionssekreteraren J. N. Gärde och förste byrådirektören i vattenfallsstyrelsen A. E. Westerlind.

 

    Nya böcker. I boklådan hava utkommit:
    KARL BENCKERT. Om exstinktiva förvärv av lös egendom i god tro enligt H. B. 11:4 och 12:4. Del I. Historik. Del II. Gällande rätt. Stockholm 1925. Norstedt. 291 s. Del I kr. 3.00. Del II kr. 4.00.
    F. W. EKSTRÖM. Privaträttens allmänna läror, utgiven av Ejnar Cavonius, föreligger nu fullständig i sju häften (Helsingfors 1921—1925. Söderström & Co. 1052 s. 270 Fmk). Arbetet avhandlar följande ämnen: Om rätt och rättskällor. Rättssatsernas natur. Lagtolkning. Rättssatsers uppkomst, ändring och upphävande. Intertemporal rätt. Internationell privaträtt. Rättigheterna. Personer. Rättsfakta. Skadeersättning. Tidens inflytande. Saker.
    LES LOIS SUÉDOISES SUR LE MARIAGE. Traduites en français sous la direction de Roger Réau, avec la collaboration de Gustav Forssius et Robert Martin. Paris 1925. 153 s.
    A. W. LUNDSTEDT. Superstition or rationality in action for peace? Arguments against founding a world peace on the common sense of justice. London 1925. Longmans, Green and Co. 239 s.
    Rättskunskap för jordbrukare. Under redaktion av P. von Seth. Det nu föreliggande första bandet behandlar den egentliga privaträtten och de densamma kompletterande skyddsbestämmelserna i den allmänna strafflagen och i vissa delar av den speciella lagstiftningen samt innehåller artiklar av häradshövding E. Bergelmer, professor C. G. Björling, kanslirådet C. J. Carlberg, revisionssekreteraren R. Eklund, generaldirektören G. Grefberg, vattenrättsdomaren N. Gärde, byråchefen J. Hamrin, justitierådet P. von Seth, justitierådet S. Skarstedt, regeringsrådet G. Thulin och hovrättsrådet B. Wieselgren. Stockholm 1925. Bonnier. 553 s. Kr. 25.00.
    R. A. WREDE. Grunddragen av sakrätten enligt Finlands lag. Förra delen. Helsingfors 1925. Söderström & C:o. 256 s.