502 NOTISER.    Rättelse. I föregående häfte sid. 362, rad 5 nerifrån, står: "Det vore till viss man" etc.; läs: "Det vore också allt annat än tilltalande att göra skuldebrev till viss man" etc.

 

    Dödsfall. F. d. rådmannen Frans Oscar Petterson har 6 nov. 1925 avlidit. P. var född i Stora Slågarp, Malm. l. 5 sept. 1850 samt avlade i Lund mogenhetsex. 1871 och hovrättsex. 1875. Han blev vice häradshövding 1878 och utnämndes 1901 till rådman i Lund, från vilken befattning han erhöll avsked 1920.

 

    Från Norge. Ekspeditionschef Edvin Alten har d. 4 sept. 1925 förordnats till ekstraordinær assessor i Höjesteret.
    Byråchef dr. jur. P. A. Augdahl har konstituerats som ekspeditionschef i justisdepartementet (lovavdelingen) efter ekspeditionschef Alten.
    Byråchefen i justisdepartementet Carl Platou har d. 5 mars 1925 utnämnts till statsrevisor och chef för statsrevisionen.

 

    Justitiedepartementet. K. M:t har förordnat,
    dels d. 2 okt. 1925 revisionssekreteraren Styrbjörn Dahlqvist att fr. o. m. d. 5 okt. t. v. biträda inom justitiedepartementet med de utredningsuppdrag, som av departementschefen till honom överlämnas,
    dels d. 3 okt. 1925 revisionssekreteraren Ragnar von Koch att t. v. biträda inom nämnda departement med utredning ang. ifrågasatt ändring av 18 kap. 13 § strafflagen.
    Med stöd av K. M:ts bemyndigande har chefen för justitiedepartementet d. 16 okt. 1925 tillkallat ledamöterna av första kammaren hovrättsrådet Karl Johan Ekman, ordf., och professorn Daniel Alfred Petrén ävensom byråchefen Eric Gustaf Uno Wijkmark och polisdomaren Einar Wilhelm Willers att såsom sakkunniga inom departementet verkställa utredning och avgiva förslag ifråga om ändrade lagbestämmelser till motverkande av fylleri och dryckenskap jämte de åtgärder i övrigt, som i sådant syfte må finnas erforderliga.

 

    Socialdepartementet. Med stöd av K. M:ts bemyndigande har socialministern d. 16 okt. 1925 tillkallat revisionssekreteraren R. Eklund och ledamoten av riksdagens andra kammare, byråassistenten hos socialstyrelsen Oskar Hagman att såsom sakkunniga biträda med fortsatt utredning av frågan om arbetslöshetsförsäkring och övriga åtgärder till bekämpande av arbetslöshetens verkningar.
    K M:t har d. 30 okt. 1925 förordnat assessorn i Svea Hovrätt Bo Gustaf Hjalmar Hammarskjöld att fr. o. m. d. 1 nov. 1925 vara byråchef för lagärenden i socialdepartementet.

 

    Kommunikationsdepartementet. Sedan K. M:t d. 27 okt. 1925 till landshövding i Kronobergs län utnämnt statssekreteraren i kommunikationsdepartementet Einar August Beskow, har K. M:t d. 30 okt. 1925 förordnat t. f. expeditionschefen i försvarsdepartementet, revisionssekreteraren Carl Willand Aschan att fr. o. m. d. 1 nov. 1925 t. v. uppehålla statssekreterarbefattningen i kommunikationsdepartementet.
    K. M:t har genom särskilda beslut d. 21 aug. och d. 23 okt. 1925 uppdragit dels åt envoyén greve Albert Ehrensvärd dels åt handelsrådet Sven Emil Bergius att vara Sveriges ombud vid en internationell konferens i Paris d. 26 okt. 1925 för behandling av frågan om den luftbortfraktare åliggande ersättningsskyldigheten till följd av skada vid transporter medelst luftfartyg.

 

    Försvarsdepartementet. K. M:t har d. 30 okt. 1925 förordnat t. f. revisionssekreteraren Anton Vilhelm Rundquist att fr. o. m. d. 1 nov. 1925 t. v. under den tid expeditionschefen i försvarsdepartementet C. O. H. Humble uppehåller statssekreterarbefattningen i nämnda departement bestrida expeditionschefsbefattningen i försvarsdepartementet.
    Enligt K. M:ts bemyndigande d. 6 nov. 1925 har försvarsministern tillkallat fem sakkunniga för undersökning och avgivande av förslag rörande den ersättning, som det i följd av träffade avtal eller på grund av billighetsskäl må

NOTISER. 503vara nödvändigt att bereda de kommuner, vilka beröras av de förestående inskränkningarna i truppförbandens antal, samt rörande det lämpligaste förfarandet med de ledigblivande kasernetablissementen. Till de sakkunnigas sekreterare har förordnats t. f. revisionssekreteraren Nils Berlin.