504 NOTISER.    Borgmästarbefattningen i Trosa. K. M:t har d. 23 okt. 1925 beslutat, att borgmästarbefattningen i Trosa skall i vanlig ordning återbesättas.

 

    Nya medlemmar i Sveriges Advokatsamfund. Under senare delen av år 1924 och under år 1925 hava i Sveriges advokatsamfund intagits följande nya medlemmar nämligen i Stockholm: Olof Behm, Märta Björnbom Romson, Nils L. Ek, Helge Hagqvist, Hugo Lindberg, Henrik Nordmark; i Eskilstuna: Aug. Hedin; i Göteborg: Olof Berg, Bertil Fredelius, Karl Gustaf Ljunggren, A. V H. Schulz, Paul Sundberg; i Jönköping: Ragnar Svanfeldt; i Malmö: Anders Olof Andersson, Bernhard Fries; i Norrköping: Axel Regnell; i Säffle: Enar Lundström samt i Västerås: Gösta Arnvik.

 

    Ledig notarieplats i domsaga. I nedanstående domsaga har ledig notarieplats anmälts hos redaktionen:
    Jämtlands västra: Förste notarieplatsen ledig fr. o. m. d. 1 dec. 1925. Adr. häradsh. O. Schough, Östersund.

 

LAGRÅDET
har nedannämnda dagar år 1925 avgivit utlåtande rörande följande till detsamma remitterade lagförslag:
mars 30.   Förslag till lag om försäljning i vissa fall av fideikommissegendom.
                  Föredragande: hovrättsrådet S. Ekberg.

april 8.     Förslag till lag om vissa ändringar i ecklesiastik boställsordning d. 9
                  dec. 1910. Föredragande: kammarrådet frih. C. 
von Otter. maj 5.
maj 5.       Förslag till lag ang. minskning i vissa fall av renantalet inom lappby.
                  Föredragande: expeditionschefen L. Berglöf. 
„              Förslag till lag innefattande bestämmelser i anledning av konventionen 
                  mellan Sverige och Finland ang. renar i gränsområdena. Föredragande: 
                  expeditionschefen L. Berglöf.
maj 26.    Förslag till lag ang. förbud i vissa fall mot arbetares användande till
                  målningsarbete, vid vilket nyttjas blyfärg 
Föredragande:
                  hovrättsassessorn B. Hammarskjöld. 

sept. 14.   Förslag till lag om enskilda vägar. Föredragande: hovrättsrådet G.
                  Ramstedt. 
okt. 12. Förslag till lag om ändrad lydelse av 1, 13, 14 och 23
                  §§ i 
lagen d. 30 maj 1919 om rätt till verk av bildande konst. 
                  Föredragande: hovrättsassessorn P. Santesson.

 

MEDDELANDE.

 

    Svensk Juristtidning erhålles under 1926, tidskriftens 11:e årgång, för samma prenumerationspris som förut eller 15 kr. i bokhandeln och å posten samt 13 kr. vid prenumeration direkt hos expeditionen, Rosenbad 2, Stockholm. Danska, isländska och norska abonnenter erhålla tidskriften till ett pris av 13 danska, resp. norska kronor vid prenumeration hos expeditionen.
    För prenumeranter från Finland är priset från och med 1926 Fmk 50 vid prenumeration hos Sv. J. T:s ombud i Finland, nämligen Akademiska bokhandeln, Helsingfors, hovrättsassessorn Knut Molin, Åbo, hovrättsfiskalen Martin Ingman, Wasa, och hovrättsrådetE. Stenius, Viborg.