61UR GRANNLÄNDERNAS TIDSKRIFTER.

 

    Tidskrift utgiven av juridiska föreningen i Finland 1924 hft 2—5: Robert Hermanson, Den senaste riksdagsupplösningen och grundlag (s. 55—71); R. Erich, Kompetensfördelning, kompetensprövning och kompetenskontroll enligt Finlands författningsrätt (s. 72—157); J. E. Boije, Ett olämpligt lagstadgande (s. 169—175); Juridiska föreningens förhandlingar (s. 176—220); S. R. Björksten, Vår tullgräns (s. 221 – 258); O. Hj. Granfelt, Lagläsare-Instruktion (s. 271—275); Axel Ärt, Våra stadsfiskaler (s. 276—279); B. C. Carlson. Några anmärkningar om rättsvetenskap och sociologi (s. 280—293); Juridiska Föreningens förhandlingar (s. 294—322).
    Defensor legis 1924 hft 5—11: A. W. Gadolin, Fransk civilrättslig judikatur (s. 165—175); Alfred Holmström, Bidrag till lösande av frågan om arvodestariff för Finlands advokatförbund (s. 243—253); Wilhelm Chydenius, Må den börda, som ej var född då köpet slöts? (s. 375—377); A. Candolin, Om handräckning åt utländsk myndighet av finländsk domstol (s. 393—405).
    Tidsskrift for Retsvidenskap 1924 hft 2—4: Carl Torp, Nye Horisonter for det aandelige Arbejdes Beskyttelse (s. 123—140); Erik Solem, Reform av den norske straffeprocess (s. 141—157); Per Hasselrot, Några synpunkter beträffande det gemensamma haveriets reformering (s. 158—181); Frede Castberg, Anerkjennelse av nye regjeringer (s. 182—203); Vinding Kruse, Ejendomsrettens Overgang (s. 316—436); Fredrik Stang, Julius Lassen (s. 437—459); Hj. L. Hammarskjöld, Julius Lassens betydelse för den överensstämmande skandinaviska lagstiftningen (s. 460—463); Frantz Dahl, Carl Kraft (s. 464—468); Nils Alexanderson, Ivar Afzelius (s. 469488).
    Ugeskrift for Retsvæsen 1924 hft 22—52: Chr. Helms, Smaa eller store Landsretter (s. 173—180, jfr s. 189—191, 215—216); Troels G. Jørgensen, Om Udskydelsen av Nævninger (s. 181—185, jfr s. 196—197, 217—219, 226—227); H. Munch-Petersen, Anm. av NILS SIÖSTEEN: Om den franska civilprocessen och dess brister (s. 191—193); E. Lunøe, Bemærkninger om Efterpanthaveres Oprykningsret (s. 205—210); Sven Clausen, Betragtninger vedrørende Panthaverens Stilling i Tilfælde af den pantsatte Ejendoms Expropriation til Jernbaneanlæg (s. 211—215); Troels G. Jørgensen, Er Straffelovens § 64 anvendelig ved Overtrædelser af Jagtloven og Politivedtægterne? (s. 221—226); Vinding Kruse, Efterpanthaverens Oprykningsret (s. 237—243); Skadhauge, Den nye Straffelov og Sædelighedsforbrydelserne (s. 243—268); H. G. Bechmann, Anm. av V. BENTZON: Familieretten I (s. 262—267); Knud Jarner, Sovjetruslands borgerlige Lovbog (s. 269—278); Axel Borgen, Forhandlingsmaximen og formelt ugyldige Stævninger (s. 293—295); Knud Berlin, Den dansk-islandske Forbundslov (s. 301—307); Viggo Bentzon, Anm. av JUL. LASSEN: Udvalgte Avhandlinger (s. 308—310); Oluf J. Skjerbæk, Den nye svenske Lov om Samfundets Børneforsorg (s. 317—323).
    Juridisk Tidsskrift 1924 hft 1—8: N. Cohn, Anm. av VINDING KRUSE: Tinglysning samt nogle Spørgsmaal i vor Realkredit (s. 1—9); Georg Cohn, Neutralitet i Fremtid (s. 41—67); N. Cohn, Statens erstatningsansvar (s. 89—102); F. T. B. Friis, Mandaterne under Folkenes Forbund (s. 129—146).
    Nordisk Tidsskrift for Strafferet 1924 hft 3—4: Olaf Haack, Kapitel 26 (Forbrydelser mod den personlige Frihed) i Straffetovsudkastet af 1923 (s. 195— 204); Troels G. Jørgensen, Definitionerne i § 3 i Straffelovsudkastet av 1923 (s. 205—210); Olaf Haack, Tilregnelighedsbetingelsens Affattelse i Straffelovsudkastet af 1923 (s. 211—224); Fridtjov Hegge, Lagmansretternes reform(s. 224—240); Haakon Breien, Juryens Avløsning av Meddomsmænd (s.241—242); Nils Stjernberg, Till frågan om försnillningsbrottets konstruktion enligt svensk rätt. En studie i anledning av lagen d. 1/6 1923 om ändrad lydelse av 22 kap. 21 § strafflagen (s. 286—319); Aug. Goll, Tilregnelighedsbegrebet og det nye Straffelovsudkast (s. 328—352).
    Nordisk administrativt Tidsskrift 1924 hft 2—3: Erik Schalling, Engelsk förvaltning (s. 82—113); Henrik Lundh, Den norske Navnelov (s. 129—137).
    Ministeriernes Maanedsblad 1924 hft 7: Bs, Nye norske administrationsproblemer (s. 67—72).