Processreformer utan lagändring. Stockholm. Vid sammanträde d. 24 okt. 1924 beslöt Stockholms magistrat med anledning av en utav magistratssekreteraren framlagd promemoria att utse fem delegerade att med representanter för Sveriges advokatsamfund överlägga rörande möjligheten att utan lagändring vidtaga åtgärder i syfte att förkorta och koncentrera underrättsproceduren i rättegångsmål, företrädesvis civila mål. Till delegerade i sådant hänseende utsåg magistraten borgmästaren C. Lindhagen, rådmännen V. Holmberg, I. Almquist och K. Masreliez samt magistratssekreteraren W. H. Wistrand. Efter erhållet meddelande härom har styrelsen för Sveriges advokatsamfund utsett advokaterna Tom Forssner, Carl Ljungholm, Otto Lagerström, A. Hemming-Sjöberg och Sune Wetter att såsom representanter för samfundet i ifrågavarande ämnen överlägga med de av magistraten utsedda delegerade.
    Göteborg. På förslag av justitieborgmästaren B. Lindberg beslöt samfällda rådhusrätten d. 12 dec. 1924 att utse fyra delegerade att med till lika antal utsedda delegerade från Sveriges advokatsamfunds Göteborgsavdelning förhandla angående huruvida och i vad mån det vore möjligt att utan lagändring vidtaga reformer i det nu vid rådhusrätten tillämpade rättegångsförfarandet. Till

NOTISER. 77delegerade utsågos borgmästaren Lindberg samt rådmännen P. Dalen, K. Hj. Ahlberg och E. Frick, och bemyndigades de delegerade att med sig adjungera häradshövdingen K. Schlyter. Sedermera har Göteborgsavdelningen av Sveriges advokatsamfund accepterat rådhusrättens inbjudan till underhandlingar i ämnet samt för sin del till delegerade utsett advokaterna S. de Maré, A. Forssman, F. Sjögren och G. Brodén.
    Jönköping. På förslag av borgmästaren O. Dahlbäck anordnades d. 13 nov. 1924 en sammankomst mellan rådhusrättens ledamöter och flertalet i staden praktiserande advokater och sakförare. Ändamålet var överläggning dels angående en sedermera i och med årsskiftet genomförd ändring av rådhusrättens sammanträdesdagar samt särskilda måls och ärendens handläggning å olika dagar och dels angående vissa av de reformförslag till rättegångsförfarandets förenkling och förkortande, som i ett av trycket utgivet föredrag framlagts av justitieborgmästaren i Göteborg B. Lindberg. Under diskussionen, varunder även häradshövdingen K. Schlyters reformåtgärder i Askimsdomsagan refererades, uttalades tämligen enhälligt anslutning till vissa av förslagsställaren framhävda synpunkter. Sålunda gillades kravet på stämningens fullständighet och klarhet samt dess uppdelande i moment o. s. v., varemot betänkligheter uttalades mot skyldigheten att däri angiva bevismedel. Vidare enades man om förberedande skriftväxling i görligaste mån, varemot tveksamhet gjorde sig gällande i fråga om den utökning av domstolens processledande verksamhet, som komme att äga rum, därest rätten skulle under hand underrätta parterna, att utredning i vissa avseenden borde förebringas. Det uppdrogs åt borgmästaren Dahlbäck att framdeles sammankalla rättens ledamöter och rättegångsombuden till förnyad överläggning.