Borgmästarämbetet i Laholm. Genom beslut d. 4 juli 1924 förordnade K. M:t, under åberopande av 2 § i lagen d. 13 juni 1924 om stads läggande under landsrätt, att utredning skulle verkställas angående Laholms läggande under landsrätt.
    Därefter har K. B. i Hallands län överlämnat utdrag av stadsfullmäktiges i Laholm protokoll för d. 14 aug. 1924, utvisande att stadsfullmäktige med 16 röster mot 1 beslutat motsätta sig stadens läggande under landsrätt. K. B. har tillika hemställt, huruvida ytterligare utredning i ärendet jämlikt 2 § i ovannämnda lag vore erforderlig.
    K. M:t har genom beslut d. 12 dec. 1924 förordnat, att den anbefallda utredningen skall i föreskriven ordning verkställas, varjämte K. M:t anbefallt K. B. att, därest staden efter utredningens slutförande skulle motsätta sig föreningen i judiciellt avseende med angränsande domsaga, anmoda stadsfullmäktige att efter magistratens hörande uppgöra förslag till reglering av till borgmästaren utgående avlöningsförmåner.

 

    Lagförslag till 1925 års riksdag. Enligt meddelande från justitieministern till pressen i dec. 1924 äro bl. a. följande lagförslag att förvänta från regeringen till 1925 års riksdag.
    På jordlagstiftningens område förberedas förslag till lagstiftning rörande bolags och föreningars jordförvärv, rörande åtgärder mot jordbesittning genom bulvaner, rörande rätt för nyttjanderättshavare att inlösa under nyttjanderätt upplåtet område, rörande rätt för fideikommissinnehavare att låta arrendatorer friköpa arrendegårdar ävensom att i övrigt försälja jord för bildande av egna hem eller eljest för bostadsändamål, rörande vissa prov- eller mönsterskiften i Dalarne samt rörande förkortning av tiden för vilande lagfartsansökningar.

80 NOTISER.    Vidare kunna förslag förväntas bl. a. angående vissa ändringar i 1895 års bolagslag, angående kontroll å truster och monopoliserade företag inom näringslivet, angående bekämpande av den vita slavhandeln, angående minderåriga personers användande såsom eldare och kollämpare å fartyg, angående ändringar i jordfästningslagen, som sammanhänga med frågan om s. k. borgerlig begravning, angående straffet för fylleriförseelser, angående införsel i avlöning, pension eller livränta, angående anstånd i vissa fall med verkställighet av vräkning, angående delgivning av vitesföreläggande i rättegång samt angående laga domstol i s. k. balansmål. Slutligen förebådas förslag om vissa ändringar i domsagostadgan.