82 NOTISER    Juridiska föreningen i Finland avhöll sitt årsmöte d. 18 dec. 1924 under övliga former. Samtliga funktionärer återvaldes. Föreningens ordförande förblir därför presidenten J. Grotenfelt, redaktör för tidskriften prof. K. A. Moring och redaktionssekreterare jur. kand. R. Hemmer. Föreningens generalsekreterare är prof. O. Hj. Granfelt.
    Det s. k. Falcken'ska priset tillföll presidenten J. Grotenfelt för arbetet: "Kommentar över förmynderskapslagen", och ur Lorenzo Kihlmans donationsfond tilldelades professorerna R. Erich och O. Hj. Granfelt belöningar för rättsvetenskaplig produktion på svenska språket.

O. Hj. G.

 

    Svenska Kriminalistföreningen sammanträdde d. 16 dec. 1924 till ordinarie årsmöte, varvid till ledamöter i styrelsen omvaldes professor Nils Stjernberg, hovrättsrådet Axel Afzelius, överdirektör V. Almquist, presidenten B. Hasselrot, professor Olof Kinberg, byråchefen G. H. von Koch, borgmästaren Jakob Pettersson och advokaten frih. Georg Stjernstedt. I stället för presidenten Hj. Westring, som undanbett sig återval, invaldes häradshövding Karl Schlyter.

 

    Sveriges Advokatsamfunds Stockholmsavdelning har under år 1924 haft sju sammanträden, därvid förutom föreningsärenden förekommit föredrag och diskussioner rörande olika frågor av intresse för advokatverksamheten. Sålunda har bl. a. advokaten frih. Georg Stjernstedt redogjort för den nya lagstiftningen om verkan av omyndighet och om verkan av avtal, som slutits under inflytande av rubbad själsverksamhet, advokaten A. Hemming-Sjöberg hållit föredrag om advokats ansvarighet för till annan advokat överflyttat uppdrag samt häradshövding Karl Schlyter inlett diskussion i ämnet om "Processreformer utan lagändring".
    Vid decembersammanträdet företogos val av avdelningens funktionärer. Till styrelseledamöter utsågos därvid hrr Tom Forssner, ordf., Erik Berglund, Emil Henriques, Georg Stjernstedt och Sven Themptander. Suppleanter blevo hrr Martin Fehr och Alf Lindahl. Till revisorer utsågos hrr Carl Lundqvist och Leodor Levy samt till deras suppleant hr Axel Gard.

 

    Sveriges Advokatsamfunds Göteborgsavdelning har under år 1924 haft två sammanträden, därvid å det ena föredrag hållits av advokaten K. A. Vinge angående förslag till förbättrad processföring inom ramen av nuvarande lagstiftning, samt på båda sammanträdena överlagts om advokaternas ställning till de olika reformförslagen i frågan.
    Avdelningens styrelse utgöres av hrr Sam de Maré, ordf., Erik Leman och Hugo Wikström med hrr Folke Jörgensen och Torsten Hasselrot som suppleanter; sekr. och kassaförvaltare är advokaten Georg Bodén.

 

    Föreningen Sveriges Stadsdomare, som enligt föreningens stadgar vartannat år sammanträder till ordinarie möte, har under år 1924 icke hållit sammanträde. Föreningens styrelse har under år 1924 till K. M:t avgivit yttrande i anledning av justitieombudsmannens underdåniga skrivelse rörande åtgärder i syfte att bereda viss lättnad vid avsöndrad eller avstyckad lägenhets befrielse från ansvarighet för stamfastighets gäld m. m., varjämte styrelsen liksom föregående år till K. M:t ingivit framställning om förlängd giltighet av bestämmelserna rörande förhöjning av viss expeditionslösen.

 

    Juristföreningen i Stockholm har under år 1924 sammanträtt fyra gånger, därvid följande föredrag hållits: d. 28 mars av advokaten Set Silow om den

NOTISER. 83fria rättshjälpen, d. 8 maj av professor Åke Hassler om reformer med avseende å häradsrätterna, d. 3 okt. av häradshövding K. Schlyter om processreformer utan lagändring och d. 28 nov. av justitierådet B. Wedberg över ämnet "Juridik och erotik".