Göteborgs Juristklubb har under 1924 haft fem sammanträden, därvid föredrag hållits av häradshövdingen G. Kronlund över ämnet: "Underdomstolarna ute och hemma", av överläkaren Ernst Göransson över ämnet: "Sinnessjukas rättsliga ställning", av advokaten Fred. Holmgren över ämnet: "Juristgillena i London och engelska advokater inför skranket", av professor V. Lundstedt över ämnet: "Juridisk teori och praxis", samt av häradshövding K. Schlyter över ämnet: "Processreformer utan lagändring".
    Till styrelse för arbetsåret 1 nov. 1924—1 nov. 1925 valdes: advokaten Axel Forssman, ordf., assessorn Torsten Gedda, v. ordf., advokaten Knut Arning, sekr., magistratssekreteraren Jarl Holmqvist, kassaförv., assessorn C. G. Björck, bibliot., samt e. o. hovrättsnotarien Bertil Landberg, klubbm.
    Å klubbens sammanträden d. 12 febr. och d. 18 mars 1924 beslöts enhälligt, att § 1 i dess stadgar skulle erhålla följande lydelse: "Göteborgs Juristklubb har till ändamål att bereda tillfälle till ett närmare samliv mellan jurister, som äro boende i Göteborg, Göteborgs- och Bohus-, Älvsborgs, Skaraborgs och Hallands län".

 

    Malmö—Lunds Juristförening har sammanträtt d. 4 okt. och d. 11 dec. 1924 i Malmö. Vid förstnämnda sammanträde höll revisionssekreteraren Arthur Lindhagen föredrag över ämnet: "Den nya reformen av förmynderskapsrätten". Till ordf. för nästa sammanträde utsågs häradshövdingen Ivar Öhman och till v. ordf. professor C. G. Björling. Vid sammanträdet d. 11 dec. refererade justitierådet Nils Alexanderson ett rättsfall rörande fråga om giltighet i vissa fall av utfästelse att lämna viss uppgiven sak i pant för skuld. Till ordf. för följande sammanträde utsågs professor C. G. Björling och till v. ordf. landssekreteraren Hj. Kjäll.

 

    Nordvästra Skånes Juristförening har avhållit ordinarie årssammanträde d. 8 nov. i Hälsingborg, varvid föredrag hölls av rådmannen Hugo Sandell om den nya förmynderskapslagstiftningen.
    Till ordförande utsågs borgmästare A. Munck af Rosenschöld och till dennes suppleant advokaten G. Wihlborg, bägge i Landskrona, samt till sekreterare och skattmästare advokaten Erich Bunth i Hälsingborg.

 

    Juristföreningen i Kristianstad. En ny juristförening bildades i Kristianstad d. 19 juni 1924 vid ett talrikt besökt möte under häradshövdingen E. Lilienbergs ordförandeskap. Enligt de stadgar, som antogos vid sammankomsten, har föreningen till ändamål att bereda jurister inom olika verksamhetsområden i Östra Skåne och Blekinge tillfällen till överläggning rörande frågor av gemensamt intresse och till sällskaplig samvaro. Styrelsen, som har sitt säte i Kristianstad, skall bestå av fem personer. Till styrelse för en tid av två år valdes häradshövdingen E. Lilienberg, rådmannen Nils Kamph, advokaten S. Lagerroth, landskamreraren Fr. Regner och kronofogden A. Sjöström.

 

    Västmanlands Juristförening har under år 1924 hållit två sammanträden. Vid det ena, som hölls i Västerås d. 26 april under ordförandeskap av hä-

84 NOTISER.radshövdingèn B. Malmström på grund av hinder för ordföranden och vice ordföranden, antogs slutligt förslag till stadgar för föreningen samt förekom föredrag av direktören, jur. kand. Ernfrid Browaldh från Stockholm över ämnet "Om fastighetsinteckningar såsom kreditobjekt", varefter följde diskussion. Det andra sammanträdet hölls d. 28 juni i Sala under där pågående hantverks- och industriutställning. Vid sammanträdet., som leddes av ordföranden, landshövdingen Murray, hölls föredrag av drätseldirektören Theofil Öberg om "Städernas skyldigheter och rättigheter i förhållande till staten".
    Det ordinarie sammanträdet, som enligt stadgarna skall hållas i november varje år, har för 1924 uppskjutits till början av detta år. Föreningens styrelse är för närvarande densamma, som utsågs vid konstituerande sammanträdet i oktober 1923. (Se Sv. J. T. 1924 s. 60.)